Annonse
Foto: Bjørn Lockertsen.

Moderne miljøvennlig boligpolitikk

Kvaløyaforbindelsen: Det virker som om flertallet er handlingslammet når det gjelder å sette i gang effektive tiltak, skriver Brynmor Evans.

Det hjelper ikke å gjenta til det kjedsommelige at Håkøyforbindelsen er en bedre løsningen - den blir ikke bedre av det.

Ny Kvaløyforbindelse ble vedtatt over Håkøya. Skal innbyggerne på Kvaløya slippe ti år til med kø må Tromsø kommune, Troms fylke og Statens Vegvesen, ta Miljøpartiet De Grønne sin politikk på alvor.

Vi har foreslått at satsing på kollektivtrafikk skulle vært utredet, som en motvekt, slik at man kunne innfridd en miljø- og klimavennlig byutvikling. Statens vegvesen bekrefter at alle vei-alternativene til Kvaløya vil være ett dårlig bidrag til en slik utvikling. Måloppnåelsen kan endres til god om kollektiv gis høy prioritet. Dermed bekrefter vegvesenet at en kollektiv-utredning burde vært på plass.

Statens Vegvesen slår fast at en bru fra Langnes flyplass (alternativ B3) er løsningen som vil treffe bebyggelsen på Kvaløya best. Flere vil bruke den, kostnadene er mindre, beredskapen bedre og den vil tilrettelegge for effektiv kollektivløsninger. De Grønne har hele tiden vært klar på at dette er en mer fornuftig løsning. Den tar hensyn til våre forpliktelser overfor klimaforliket og åpner for en byutvikling der ikke personbiler er mest sentralt, men alle innbyggere i Tromsø. Derfor går De Grønne subsidiært inn for dette alternativet.

Med en Håkøyforbindelse vil ikke dette være mulig. Kjensgjerning er at mer vei legger til rette for økt biltrafikk. En slik vei kan forsinke køproblematikken, men aldri løse den. At flertallet har gått inn for dette er svært uheldig. Det virker som om flertallet er handlingslammet når det gjelder å sette i gang effektive tiltak. De Grønne vil være en lokal pådriver for gode kollektiv-, sykkel- og gangløsninger og en nasjonalt tilrettelegger gjennom økte bevilgninger i statsbudsjettene.

Håkøytraseen er ikke vedtatt for at pendlere og næringslivet fra Kvaløya skal få mindre køproblemer. For det er regnestykket alt for dårlig. Forbindelsen vil fjerne forsvinnende lite av køen siden den vil være en omvei for omtrent 90 % av dagens reisende fra og til Kvaløya. Håkøyaforbindelsen er heller ikke i nærheten til å innfri klima og miljømålene slike prosjekter er forpliktet å innfri.

Dermed vil finansieringen av prosjektet bli problematisk og man kan også miste storbymidlene på 200 millioner som Tromsø vil få tildelt. Denne gamblingen med en satsing på kollektiv, sykkel og gående kan i verste fall utsette etablering av forbindelsen med flere år. Resultatet kan bli at de få bilistene som vil bruke Håkøya-forbindelsen må betale hele investeringen selv. Det hjelper ikke å gjenta til det kjedsommelige at Håkøyforbindelsen er en bedre løsningen - den blir ikke bedre av det.

Samtidig har De Grønne vist at det er mulig å doble regjeringens kollektiv- og togbudsjetter i løpet av fem år ved å skrinlegge flere større motorveiprosjekter og overføre bevilgningene til jernbane, kollektiv og sykkel. Samtidig opprettholder vi bevilgningene til vedlikehold og sikkerhetstiltak på eksisterende veinett.

Påstanden om at man trenger Håkøyaforbindelsen er et vikarierende argument for ønsket om en ny forbindelse til Finnsnes. Dette er noe beboerne og de som reiser til og fra Kvaløya burde tenke på når de går til valgurnene: Skal man fortsatt stå i kø i all fremtid, mens veien til Finnsnes blir påbegynt? Eller ønsker de seg kortere kø ved at man satser på kollektiv og en raskere bru?

Den prekære boligsituasjonen i Tromsø viser at markedet ikke fungerer. Vi mener at politikerne må ta tilbake deler av boligpolitikken og har foreslått å sette av én milliard kroner til innsats i kommunene for å bygge kommunale utleieboliger. Videre så må det bli attraktivt for profesjonelle utbyggere å bygge og drifte utleieleiligheter, noe som vil dempe presset på boligmarkedet. Og til slutt må stat og kommune bidra med insentiver som stimulerer til bygging av utleieboliger, slik som ikke-kommersielle utleieboliger.

Kommuneplanen gir rom for bolig for 50.000 fremtidige tromsværinger, uten å bygge boliger i bymarka eller ved Håkøya. Moderne byutvikling betyr at man bygger rundt kollektivtraseene med kompakte boligløsninger, og sparer friluftsområder og primærnæringenes arealer. Flertallets politikk skaper derimot et større behov for transport og minker effektiv kollektivsatsing. Samfunnet taper og kommende generasjonene må betale for denne ufornuftige politikken.

Utbygging i disse områdene viser at flertallet for lengst har forlatt en moderne boligpolitikken til fordel for markedskreftene, hvor påstanden om at bymarka eller Håkøya må bygges ut fordi vi mangler fremtidig boligarealer er derfor ikke riktig.

Derfor har De Grønne levert inn en interpellasjon til kommunestyret som foreslår at man innen ett år skal utrede en forvaltningsplan for bymarka, utrede markagrensa igjen og ikke godta utbygging i dette området inntil planene er vedtatt.

Den eneste måten man kan få en fornuftig samferdsel- og boligpolitikk er at De Grønne får flere mandater i kommunestyret. Da kan vi forhindre krumspring som vi har vært vitne til den siste tiden og skjerpe våre krav overfor flertallet i kommende valgperiode. For det fortjener Tromsø kommune.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse