Annonse
MANGE MPA PÅ SAMME BASE: Ønsker virkelig NATO å sende kampfly til Nord-Norge uten tilstrekkelig beskyttelse? De gjenværende fasilitetene i Nord-Norge vil etter mitt syn ikke engang kunne klassifiseres som en minimumsløsning, skriver Tom Bjørvik. Foto: Gulianna Dunn

Mottak av allierte krever flyoppstillingsplasser og tilstrekkelig stort lager av flybensin

Stortinget vedtok i november 2016, etter Forsvarsdepartementets anbefaling, å legge ned Andøya flystasjon. Evenes Flyplass skal etter 2023 og for all ettertid alene dekke den samlede mottaks- og bunkringskapasitet som Bodø, Bardufoss, Andøya og Evenes har i dag.

Det er grunnlag for å hevde at parkeringsarealer for større fly på Evenes er totalt underdimensjonert - arealmessig og kostnadsmessig.

Dersom vi skal kunne ta imot alliert hjelp er det to grunnleggende krav som må oppfylles; 1) Vi må ha tilstrekkelig med oppstillingsplasser for våre egne og alliertes fly, og 2) vi må ha tilstrekkelig store lagre av flybensin på flybasen(e). Det er ingen mulighet for at Evenes alene skal kunne dekke disse kravene med de midler som er avsatt i Langtidsplanen.

Evenes har topografiske utfordringer med jagerflyhangarer plassert inntil 17 meter over rullebanen. Disse områdene er lite egnet for jagerfly og er uaktuelle å anvende for større fly. I den videre analysen har jeg vurdert tilgjengelig areal på Evenes som eneste flybase i Nord-Norge, først for jagerfly og deretter for større fly.

Arealer for jagerfly

Når flybasene i Bodø, Bardufoss og Andøya er nedlagt i 2023 står Nord-Norge igjen med Evenes som Nord-Norges eneste militære flybase. Nedleggelsene innebærer at antall jagerflyhangarer reduseres fra 152 til 36, og Langtidsplanen tar ikke høyde for at det skal bygge flere. I en krisesituasjon med mottak av allierte vil antallet jagerfly bli langt høyere enn antallet tilgjengelige jagerflyhangarer. I praksis innebærer dette at de fleste jagerflyene må parkeres utendørs, helt ubeskyttet, når krisen er et faktum. Ønsker virkelig NATO å sende kampfly til Nord-Norge uten tilstrekkelig beskyttelse? De gjenværende fasilitetene i Nord-Norge vil etter mitt syn ikke engang kunne klassifiseres som en minimumsløsning.

Arealer for større fly

Allierte styrker vil i en krisesituasjon i tillegg til jagerfly ha med seg et stort antall større fly som transportfly, overvåkningsfly, tankfly, helikoptre og ulike typer spesial-fly. Evenes har heller ikke tilstrekkelige arealer for mottak av disse flyene. Tilgjengelig areal på Evenes er 38 300 m2 (C5 plattformen og arealet foran Hangar 4).

Nato-krav til taksebane/nødrullebane innebærer at det ikke kan parkeres fly i sikkerhetssonen på inntil 100 meter fra senterlinjen. For Evenes innebærer dette at 12 000 m2 av arealet (C5) ikke kan anvendes. Gjenstående tilgjengelig areal blir dermed redusert til 26 300 m2.

Til sammenlikning har Andøya Flystasjon per i dag om lag 182 000 m2 relatert til parkering av militære fly. Andøya har i tillegg to adskilte områder med totalt 41 jagerflyhangarer hvor utomhusarealene enkelt kan omdisponeres til parkering for større fly. Basen har dessuten nærmest uendelige utvidelsesmuligheter på paddeflate, omkringliggende områder.

MPA-basen - plassering og arealbehov

Forsvarsdepartementet har lagt til grunn at det totalt skal bygges 16 000 m2 nye flyflater på Evenes. Dette arealet skal sammen med det eksisterende areal på 26.300 kvadratmeter blant annet dekke behovet for oppstillingsarealer for MPA, avisningsplattformer, armeringsplattformer/ammunisjonsplattformer, oppstillingsplasser for større allierte fly og nødvendige taksebaner. Det er det ganske enkelt umulig å få til.

Det finnes i realiteten bare to mulige områder hvor MPA-basen kan plasseres på Evenes:

  • Dersom basen for MPA etableres ved C5-plattformen/Hangar 4 (til tross for Avinors bekymringer for nærheten til den sivile flyterminalen), vil hangarer og nødvendige taksebaner for MPA redusere nevnte eksisterende areal for parkering av fly ytterligere. Videre må det tas hensyn til tilstøtende sivil trafikk, nytt areal for eksisterende avisningsplattform og ny lagringsplass for smelting av forurenset snø. Selv med tillegg av 16.000 nye kvadratmeter i dette området vil det bli svært utfordrende å få nok areal for oppstilling av våre nye MPA-fly.
  • Plasseres MPA-basen på den sør-vestre siden av rullebanen kan det omtalte restarealer ved C5 benyttes til oppstilling for noen allierte fly, men da må til gjengjeld alle arealer relatert til MPA-basen bygges nytt, og 16.000 kvadratmeter vil ikke være i nærheten av tilstrekkelig for bygging av nødvendige taksebaner og oppstillingsplasser i tilstrekkelig avstand fra rullebanen. Basen vil i dette alternativet dessuten komme i konflikt med flyplassens potensielle plassering av armeringsplattformer for MPA.

Jeg holder en knapp på at Forsvarsbygg (til tross for innvendinger fra Avinor) vil gå for MPA-base ved den sivile flyterminalen, til tross for at det blir en svært dårlig løsning.

Armeringsplattformer for MPA

Ifølge Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide skal plattform for armering/desarmering og omlasting av ammunisjon plasseres sør-vest på Evenes.

Jeg forutsetter at armerings- og ammunisjonsplattformer plasseres i tilstrekkelig sikkerhetsavstand fra rullebanen slik at sivil flytrafikk kan avvikles samtidig som armeringsplattformene er i bruk. Dette er helt nødvendig, fordi en stenging av rullebanen for sivil flytrafikk gir en uholdbar løsning med enorme kostnader og forsinkelser for de sivile flyselskapene. Armering og desarmering av MPA tar som kjent flere timer per fly.

Når Forsvarsministeren samtidig hevder at det ikke er identifisert utfordringer ved å etablere et slikt område innenfor prosjektets kostnadsramme er hun på villspor.

For at den sivile lufttrafikken skal kunne avvikles samtidig som armeringsplattformen benyttes må nærmeste armeringsplattform ligge minst 550 meter fra rullebanen. I tillegg må det dimensjoneres for fremtidig forskyving av rullebanen (93 meter), noe som betyr at taksebane fra eksisterende rullebane og frem til nærmeste armeringsplattform må gå nærmere 650 meter vinkelrett ut fra rullebanen. Terrenget i dette området ligger rundt 15 meter lavere enn rullebanen. 15 meter høydeforskjell vil naturlig nok medføre ekstraordinære oppfyllingskostnader. Denne taksebanen vil i minimumsløsning alene kreve 13.650 kvadratmeter ny flyflate.

Andøya har fem armeringsplattformer for MPA, som hver utgjør omlag 4.600 kvadratmeter inkludert adkomstsone. Jeg forutsetter at behovet er minst like stort på Nord-Norges eneste militære flybase som også må dimensjoneres for armering av alliertes fly. Med en innbyrdes avstand mellom plattformene på 450 meter (ref. Andøya) vil det innebære et ytterligere behov for 1.800 meter taksebane. Samlet arealbehov relatert til armeringsplattformer anslås dermed til omlag 74.500 kvadratmeter. Da er det forutsatt at omlasting av ammunisjon blir utført på en av armeringsplattformene.

Vekten av parkerte fly påvirker underlaget over tid og krever derfor høyere bæreevne enn flyflater for rullebaner og taxebaner. Dette øker kostnadene per kvadratmeter. Flyflatene på Evenes, som i hovedsak består av oppstillingsområder, er av Forsvarsdepartementet kostnadsestimert til kr 6.468,- per kvadratmeter, noe som for 16.000 kvadratmeter utgjør en samlet kostnad på kr 104 millioner. Som en kuriositet kan det nevnes at Forsvarsdepartementet i sine kalkyler for Enebase Andøya opererte med en enhetspris på kr 52.561,- per kvadratmeter for forlengelse av Tverrvindbanen.

Jeg velger å forholde meg til LNS sine enhetspriser fra deres tilbud på forlengelse av Tverrvindbanen på Andøya; kr 15 930,- per kvadratmeter, inkludert Forsvarsdepartementets sedvanlige 50 prosents usikkerhet. Uten tillegg for ytterligere forsterkninger, store oppfyllinger, og uten tillegg av tekniske anlegg øker da kostnadene for Forsvarsdepartementets foreslåtte 16.000 kvadratmeter nye flyflater fra kr 104 millioner til kr 255 millioner. Legger man til arealbehovet for armeringsplattformer/taksebaner blir samlet nødvendig areal 90.500 kvadratmeter, og kostnaden øker til cirka kr 1,441 milliarder. Dette er kr 1,337 milliarder mer enn hva Forsvarsdepartementet har medtatt i beslutningsgrunnlaget, og da er det ikke medtatt en eneste ekstra kvadratmeter for parkering av våre alliertes fly.

På spørsmål fra Arbeiderpartiet svarte Forsvarsministeren at flyoppstillingsplassene ved den sivile flyterminalen kan anvendes i krig fordi de sivile flyene da blir bortvist fra flyplassen. For det første er dette et svært begrenset antall oppstillingsplasser, og for det andre vil disse plassene ikke kunne anvendes ved øvelser og/eller besøk i fredstid. Forsvarsministeren må se på problemstillingen en gang til og redegjøre for hvor våre allierte kan parkere sine fly.

Flyoppstillingsplasser er plasskrevende og svært kostnadskrevende, spesielt når man velger å bygge i kupert terreng, og det er grunnlag for å hevde at parkeringsarealer for større fly på Evenes er totalt underdimensjonert - arealmessig og kostnadsmessig.

Bunkringskapasitet for flybensin

Med mottaksplikt for allierte styrker følger også behovet for nødvendig bunkringskapasitet for flybensin.

På spørsmål fra Arbeiderpartiet svarte Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at «Evenes har et drivstoffanlegg som er dimensjonert for både kampfly og allierte fly. Dimensjonerende forbruk for henholdsvis norske kampfly, maritime overvåkningsfly og allierte fly vil ikke kunne inntreffe samtidig, på grunnlag av andre begrensende faktorer og operative vurderinger. Det er derfor ikke behov for å dimensjonere for dette simultant».

Dette er vel det nærmeste vi kommer ministerens innrømmelse av at bensinbunkring på Evenes er en stor utfordring. Det er også en innrømmelse av at P8 i en krisesituasjon skal deployere bort fra sin base, slik vi under hele krav-til-luftvern-på-Andøya-diskusjonen har hevdet.

Fra 2023 skal Evenes dekke det totale flybensinbehovet som frem til det tidspunkt dekkes av basene i Bodø, Bardufoss, Andøya og Evenes. Kostnadsoppsettene for enebase Evenes inneholder ingenting som tilsier at det planlegges utvidelse eller nybygg av fjellanlegg for flybensin – kun inndekking av vedlikeholdsetterslep på dagens anlegg.

Den flybensin som finnes på Nord-Norges eneste militære flybase må være av et slikt kvantum at vi kan «holde fortet» lenge. Sånn er det absolutt ikke med de foreliggende planer, og det må foretas store utvidelse av anlegget på Evenes. - Et anlegg jeg formoder må bygges i fjell, til store kostnader som ikke ligger inne i beslutningsgrunnlaget.  Dersom Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide virkelig ikke er kjent med den faktiske situasjonen er det på tide at hun som øverste ansvarlige leder begynner å stille kritiske spørsmål omkring dette i egne rekker.

Minimumsløsninger på alle områder

På Evenes planlegges det en base med minimumsløsninger på alle områder, fordi noen har bestemt seg for at vedtaket skal gjennomføres til tross for manglende arealer og underestimerte kostnadsoverslag. Jeg anbefaler Forsvarsbygg å kostnadsestimere en fullverdig baseløsning på Evenes (så langt det er fysisk mulig), og sammenlikne det med alternativet Delt løsning. Value for money må da gjelde i Forsvaret som ellers i samfunnet?

Ved å endre vedtaket, og beholde Andøya flystasjon som MPA-base, opprettholder man muligheten for å ta imot allierte flystyrker og å holde både dem og egne fly med nødvendig drivstoff.

Det er mulig at det koster mer å drive to baser enn en, men om man kun skal satse på Evenes med dets minimumsløsninger kan man etter mitt syn like godt legge ned all forsvarsaktivitet i Nord-Norge. Tenk hvor mye penger vi sparer da! Forsvar vil aldri lønne seg i kroner og øre, og man må se bak tallene for å forstå hva man faktisk får for pengene som anvendes. Når det i tillegg er bevist/dokumentert at fremsatte tall og forutsetninger i beslutningsgrunnlaget på mange områder er feil, er det all grunn til å reversere vedtaket og gjøre en ny kvalitetssikret vurdering.

Gjenbruk av to baser skaper langt mindre risiko for overraskelser og kostnadsoverskridelser enn oppbygging og utvidelse av en ny.

Inntil vi kommer på bedre tanker bør invitasjonen til våre allierte venner lyde:

«Kom gjerne på besøk, men etter 2023

vil vi ha smått med parkering og alt for lite

bensin, så la flyene deres stå hjemme».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse