Annonse
Foto: Gunnar Sætra

Nå legges grunnlaget for en bærekraftig næring langs hele kysten

Skal vi være stolt av noe i dette landet, så er det fiskeri- og sjømatnæringen. Gjennom en kraftig omstilling og god bestandsforvaltning har vi fått en fremtidsrettet og lønnsom næring. Det er alltid utfordringer, men den er nå så attraktiv at de fleste ønsker seg mer av næringen. Det setter naturen noen grenser for. Stortinget behandler i disse dager Kvotemeldingen, der målet er å forbedre et av verdens beste forvaltningsregimer, og legge grunnlag for langsiktig lønnsomhet, bærekraft og aktivitet langs kysten.

Behandlingen slår ettertrykkelig fast at fiskeriressursene er noe vi eier i fellesskap. Målsetningene om å sikre bærekraft, samfunnsøkonomisk lønnsomhet, aktivitet og sysselsetting ligger fast. Selv om det i dag er rundt 10.000 fiskere, og næringen ikke lenger er blant de største i landet, er den likevel av avgjørende betydning langs kysten. I noen lokalsamfunn er den dominerende. Å tenke seg for eksempel Båtsfjord i Finnmark uten fiskerier, er ikke mulig.

Det er derfor viktig at det nå legges grunnlag for å kunne opprettholde og utvikle aktivitet og verdiskapning.

De mest omdiskuterte forslagene i meldingen har vært forslag om opprettelse av statlige kvotebeholdning som skulle leies ut. Dette blir ikke noe av. Det blir det heller ikke av forslaget om forlengelse av strukturkvoter. Det har blitt lyttet til næringen; disse forslagene var ikke ønsket, og ville sette staten i en uheldig dobbeltrolle som kvoteeier, kvotetildeler, kontrollør og forvalter.

Over år har fiskeripolitikken blitt et lappeteppe. Dette er den første helhetlige gjennomgangen. Fiskeripolitikken blir nå sett i en helhet. Det har gjort tydelig behovet for forenkling og avklaring.

En vesentlig forenkling er overgang til faste kvotefaktorer. Det vil bety at med en gang totalkvoten er klar, vil det også være klart hva den enkelte fisker skal fiske. I dag er dette en lang rekke av utregninger før en i praksis kommer frem til det samme.

Det samme gjelder overgang til faktisk lengde som grunnlag for fartøyenes gruppeinndeling. I dag har ordningen med hjemmelslengde ført til at de enkelte lengdegruppene egentlig bare eksisterer på papiret. En båt på 21 meter kan hjemmelsmessig være en sjark. Slik kan det ikke fortsette. Kart og terreng må stemme overens. Da er det også naturlig å avslutte muligheten til å bygge seg ut av gruppen sin. Dette har over tid ført til store endringer i flåtesammensetting i retning større og færre fartøy. Denne utviklingen bremses nå. Det er også naturlig når næringen opplever god lønnsomhet i alle flåtegrupper.

Endringer kan være utfordrende, spesielt i en næring som har forholdt seg til en blanding av midlertidige og permanente ordninger. Derfor er det viktig at en nå gir gode overgangsordninger. Et eksempel er samfiske med seg selv i torskefisket. Dette er en midlertidig ordning som har fått leve i 10 år. På den ene siden har man sagt tvert nei til å kunne slå sammen fartøy under 11 meter, men tillatt en ordning der en båt ligger i bøyen og en annen fisker for begge. Dette er sterkt kritisert av riksrevisjonen. Ordningen avvikles nå, men mange har tilpasset seg til ordningen. De får en fem års overgangsperiode for å kunne tilpasse seg ny ordning.

Mange har hevdet at vi bør flytte kvote fra store båter til små. Vi mener at for å få en mest mulig robust og leveringsdyktig fiskerisektro, må vi både ha små båter som utnytter kystnære ressurser og sesonger, og større som utnytter våre ressurser langt til havs og kan levere hele året. Det gir størst mulighet for helårs arbeidsplasser og industriutvikling.

Norsk fiskeripolitikk er komplisert og sammensatt. Mange hensyn skal veies mot hverandre. Perfekt blir det aldri. Nå legges imidlertid et grunnlag for en bærekraftig næring langs hele kysten, med store og små fartøy, og en sterk lønnsomhet som legger grunnlag aktivitet og sysselsetting.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse