Annonse

Nærpolitireformen: Finnsnes-regionen med 13 kommuner må deles i to

Målselvregionen og kommunene i Ofotenregionen som ligger i Troms, blir slik vi kjenner de i dag oppløst og erstattet av en gedigen region med enorme kulturelle og geografiske forskjeller.

Politimesteren har lagt fram hvordan han ser for seg politiets struktur i Troms for framtiden. Vi ønsker å bidra i debatten med ett mål for øye, nemlig å skape best mulige polititjenester for innbyggerne.

Målet med nærpolitireformen er klart definert i oppdragsdokumentet fra Justisdepartementet: «Et nærpoliti som er operativt, synlig og tilgjengelig, og som har kapasitet og kompetanse til å forebygge, etterforske og påtale kriminelle handlinger og sikre innbyggernes trygghet. Det skal utvikles et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti der befolkningen bor. Samtidig skal det utvikles robuste fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.»

Ved etablering av nye regioner, såkalte geografiske driftsenheter, foreslås det nå at Finnsnes blir hovedsete for en region som omfatter 13 kommuner. Det er i liten eller ingen grad drøftet å opprette to regioner i vår del av fylket. Dette er meget underlig og kan fremstå som om noen har bestemt seg på forhånd for hvordan regiondelingen skal være. Målselvregionen og kommunene i Ofotenregionen som ligger i Troms, blir slik vi kjenner de i dag oppløst og erstattet av en gedigen region med enorme kulturelle og geografiske forskjeller. Vi mener derfor at den foreslåtte Finnsnes-regionen må deles i to geografiske driftsenheter.

Folketall, areal og straffesaker

Den beste organiseringen mener vi vil være en sammenslåing av dagens Målselvregion og tromsdelen av Ofotenregionen (Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad) til en ny region Indre Troms, bestående av 7 kommuner. Antall straffesaker i 2015 for denne regionen var 1134 og antall innbyggere 22282. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener at ved beregning av personekvivalenter i Bardu og Målselv for dimensjonering av brannvesen, må det tas høyde 6500 personekvivalenter i tillegg til folketallet. Når DSB sier dette er riktig måte å dimensjonere brannvesen på må det være ditto for politiet. Ellers vil ikke den ekstra aktiviteten Forsvaret medfører bli fanget opp. I tillegg kommer et stort antall hyttefolk i helgene til vår region.

Finnsnesregion blir slik vi kjenner den i dag med sine seks kommuner. Antall straffesaker i 2015 var totalt 949 og antall innbyggere 19599.

 

Innbyggere

Innbyggere %

Straffesaker totalt

Straffesaker %

Areal km2

Tromsøregionen

75762

46,1

4177

48,9

3613

Region Nord

15922

9,7

824

9,6

7356

Region Indre Troms

22282

13,5

1134

13,3

8837

Finnsnesregionen

19599

11,9

949

11,1

2595

Harstadregionen

30765

19,7

1447

17

1453

Vi ser av oversikten at vi da i Troms får to byregioner og tre noenlunde like lensmannsregioner. Region Indre Troms vil med denne organiseringen være den desidert største regionen arealmessig med sine 8837 km2, faktisk mer enn 1000 km2 større enn Tromsø, Harstad og Finnsnesregionen tilsammen.

Alternativet til en gedigen region på hele 13 kommuner er to robuste regioner på henholdsvis 6 og 7 kommuner, som samlet vil gi bedre beredskap og ikke minst bedre polititjenester der folk bor. Kontrollspennet og oppfølgingen mot 13 kommuner er så formidabelt at det mest sannsynlig vil føre til dårligere oppfølging og samhandling med de kommunene som ligger lengst borte fra hovedkontoret. Hvordan kan det være mulig for en lensmann å samarbeide godt med 13 politiråd/kommuner?

Forebygging og samarbeid

Politiets oppdrag er formulert i politilovens § 1; «Politiet skal gjennom forebyggende, håndhevende og hjelpende virksomhet være et ledd i samfunnets samlede innsats for å fremme og befeste borgernes rettsikkerhet, trygghet og alminnelige velferd for øvrig”. Det forbyggende arbeid som er organisert i Målselvregion med basis i Politirådene har vært en ubetinget suksess. Det er i dag tilsatt en felles koordinator for det forebyggende arbeid som er lønnet av kommunene i fellesskap. Arbeidet er organisert med møter i arbeidsutvalget for politirådet hver 6.uke. Det arrangeres hvert år felles politirådsmøte med alle tre kommunene og politi samlet, dette er et bilde på det meget tette og gode samarbeid mellom politi og kommuner i dagens Målselvregion. “Målselvmodellen” blir i dag brukt nasjonalt som eksempel på hvordan man kan lykkes med det forebyggende arbeidet basert på samhandling mellom kommune og politi. Kriminalitetsstatistikken er også meget tydelig på at vold og utelivsrelatert kriminalitet er kraftig redusert samt at saker med ungdom under 18 år er redusert med flere hundre prosent. I dag er det god oversikt og kontroll på de ungdommene som er i faresonen. De blir tidlig fanget opp i det gode samarbeidet mellom skole og politi. Også for kommunene Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad der politirådsamarbeidet er godt i dag, frykter vi en sentralisering av det forebyggende arbeidet til Finnsnes. Vi ønsker at dette meget viktige og gode arbeid fortsetter og videreutvikles i vår foreslåtte region.

Hovedferdselsåren

Det er heller ikke uten betydning at E6 går gjennom 5 av de 7 kommunene, med tanke på en formidabel trafikkøkning de siste årene og kontroll med økt internasjonal kriminalitet. Politiet må ha et skikkelig fotavtrykk langs hovedferdselsåren E6 mellom våre to mellomriksveger. Plassering av kontorsted er av mindre betydning enn inndeling i region. Vi er kjent med at det ikke er noen høylytt diskusjon internt i politiet i om plassering av kontoret. Politiet lokalt frykter at en stor region styrt fra Finnsnes vil ramme de kommunene som ligger i periferien og medføre at hovedmålet med reformen ikke nås.

Trygghet der folk bor

Vår store bekymring er sentralisering og samling av politiressurser på Finnsnes der vår del av regionen, som har flere straffesaker, vil bli skadelidende. Vi frykter at den geografiske avstanden mellom regionlensmannen på Finnsnes og f.eks Gratangen skole eller Sand skole, vil medføre at prioritering av politiets ressurser ikke vil komme Gratangen eller Sand til gode. Nærpolitireformens mål er jo det motsatte. Politiloven og politiinstruksen er tindrende klar på at politiets hovedoppgave er å forebygge og skape trygghet der folk bor.

Forsvarets tilstedeværelse i Målselv og Bardu underbygger vår argumentasjon, med styring og kontroll av politiets ressurser nært Forsvarets ledelse, 339 skvadron. Nærhet mellom helikopterressurs og regionlensmann har hatt direkte effekt i flere konkrete oppdrag.

Stortingets målsetning med Nærpolitireformen ligger svært nært det man i dag har etablert gjennom et kriminalitetsforebyggende samarbeid mellom kommune og politi. La oss få beholde og videreutvikle dette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse