Annonse
Professor Rolf Seljelid reflekterer over hvordan han vil forvalte sin makt "når han blir diktator her i landet". Blant annet vil han "øyeblikkelig nedlegge Helse Nord". Illustrasjon: Colourbox

Når jeg blir diktator

Så vil jeg bestemme at en god del mer av oljepengene skal gå til innenlands investering i kommunikasjon: jernbane, veier, og utvikling av ny ikke-forurensende industri basert på nasjonale ressurser.

Når jeg blir diktator her i landet – ikke hvis, men når – skal jeg øyeblikkelig sørge for at hver norsk statsborger får en bestemt mengde gratis strøm. Mengden skal dekke vanlig, romslig – men ikke ekstravagant – forbruk: lys, dusj, klesvask, koppvask og varme, forutsatt at fornuftig energisparing er på plass: varmevekslere, isolering etc. Resten av forbruket må det betales for, progressivt, basert på markedspris. Begrunnelsen for tiltaket er at 1.strømmen kommer fra vannkraften, som kommer fra elver og vann som vi eier i fellesskap, og 2. og at i dette nær-arktiske landet vårt skal alle ha rett til en rimelig mengde lys og varme, verdiene skal ikke tilfalle nasjonale og internasjonale kapitalister.

Derefter vil jeg innføre boligskatt efter et lignende prinsipp: opptil et visst antall kvadratmeter skal det gi null i boligskatt, omtrent svarende til en romslig hybelleilighet for enslige boende (grunnenheten), og grunnenheten pluss 20m2 for hvert medlem av familien. Resten av boligens areal beskattes progressivt. Beskatningen innføres med en 6-8 års overgangsordning. Begrunnelsen for tiltaket er at folk her i landet har altfor store boliger. Det er i og for seg ok for de som har sånne interesser, men det kan ikke være samfunnets plikt å betale for at folk vil leve som baroner. Den samlede boligmassen her i landet har en verdi på mange tusen milliarder. Mye av disse pengene burde gå til utvikling av nye ikke-forurensende og bærekraftige energikilder. Pengene som kommer inn fra strømregningene og boligskatten skal uavkortet gå til slik utvikling.

Bompenger opprettholdes, men hver statsborger får et gratis elektronisk frikort som svarer til grunnleggende samfunnsbyggende ferdsel: til/fra arbeid og barnehager, til/fra utdannelsesinstitusjoner, til/fra kommunesentra. Ved å kontakte lensmannen (!) kan trafikanter få ekstra kapasitet på kortet, for eksempel til hyppig, nødvendig kontakt med helsevesenet o.l. Eventuelt overskudd av bompengedriften går til vedlikehold av veiene. Begrunnelsen for tiltaket er at folk må kunne komme seg på jobb og skole etc uten å bli flådd. Selskapelighet, sightseeing, hobbyreising osv er det ikke statens oppgave å betjene.

Så vil jeg bestemme at en god del mer av oljepengene skal gå til innenlands investering i kommunikasjon: jernbane, veier, og utvikling av ny ikke-forurensende industri basert på nasjonale ressurser. Blir man redd for inflasjonseffekten kan man få utenlandske firmaer til å bygge veier og jernbane, og man kan opprette egne norskeide institutter for forskning og utvikling i utlandet, Sverige, Tyskland, med overveiende ikke-norsk personale, bare norsk ledelse og sikkerhetsfolk.

Jeg vil straks avbestille de amerikanske angrepsflyene, bestille nye svenske fly – bedre for vårt eget behov, og til halve prisen. En delegasjon vil bli sendt til Sverige for å innlede samarbeid om å utvikle droner, panservogner, artilleri og små hurtige krigsskip, derefter vil forsvaret bli beordret til å organisere sin kapasitet efter vepsens prinsipp: Hvis du lar meg i fred, så holder jeg meg rolig. Slår du efter meg, så stikker jeg.

Det politiske system må justeres. For å bli innvalgt på Stortinget må vedkommende være over 30 år. Moderne forskning har vist at hjernen ikke er fullt utviklet før den alderen. Tyveåringer tenker ikke langsiktig og mangler mye av evnen til å forstå konsekvenser. Antallet representanter reduseres til det halve, det er mange nok til å få en sak belyst gjennom debatt. For å bli innvalgt må en representant ha minst tre års fulltid praksis i arbeidslivet utenfor politikken. Det er en opplagt svakhet i de nuværende system at så få representanter vet stort om samfunnet i praksis. Hver representant skal få en fulltids, godt utdannet sekretær for å hjelpe til med undersøkelser og godt faktagrunnlag for egen personlig forståelse av saker som skal opp til beslutning.

Jeg vil få opprettet et ekstra politisk organ som vi ikke har hatt før: et annenkammer eventuelt kalt Lagtinget, oppkalt etter et lignende organ i norrøn tid. Annenkammeret vil bestå av 20-30 personer, utpekt av Kongen, ikke Kongen i Statsråd men Majesteten personlig. Kongens beslutning må være basert på forslag fra bestemte ikke-politiske organer eller institusjoner, som for eksempel de fire bredde-universitetene, Høyesterett, utvalgte ungdomsorganisasjoner, LO og NHO. Kriteriet for å bli valgt vil være at vedkommende har gjort noe verdifullt og viktig for landet vårt, og har vist evne til langsiktig tenkning. Valgperioden skal være 8 år. Kammeret skal ha vetorett i bestemte saker, for eksempel avgivelse av suverenitet i enkeltsaker og deltagelse i krig eller «krigslignende konflikt» utenfor rikets grenser. Annenkammeret må ha et kompetent sekretariat slik at de ikke er ensidig avhengig av informasjon og vurdering fra departementene.

Forslagene til restrukturering av Stortinget og opprettelsen av et annenkammer er basert på et inntrykk av at vårt øverste beslutningsnivå i samfunnet ikke er sammensatt på en hensiktsmessig måte lenger. Da vår nuværende ordning ble fastsatt, hadde vårt øverste organ relativt få, men uhyre viktige saker til behandling, nu foreligger til behandling en flom av kompliserte saker, ofte litt mindre viktige. Langsiktighet mangler oftest.

Og så vil jeg øyeblikkelig nedlegge Helse Nord.

Når alt dette er kommet på plass, er vurdert og eventuelt justert, vil jeg tre tilbake, bosette meg med min kone i en bygd eller en liten by, håpe på at jeg blir innvalgt i annenkammerett, og meditere over grev Axel Oxenstiernas ord til den unge, ennu umyndig Kong Gusta II Adolf: «Om du visste, min son, med vilken dårskap världen regieras».        

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse