Annonse
Det er veldig beklagelig at ting har blitt som de har blitt, men jeg er trygg på at vi vil få gode svar, både fra valgdirektoratet og departementet som kan bistå oss slik at dette blir helt rett, skriver Kvænangen-ordfører Eirik Losnegaard Mevik.

Når demokratiet blir utfordra må vi holde hodet kaldt 

Brødtekstbilder: 
Valgresultatet i Kvænangen. Kilde: NRK
Det ville være en sensasjon dersom det ble omvalg, og absolutt en stor nyhet. Men jeg mener tillitsvalgte (politikere) og seriøse mediehus bør være forsiktig med å spekulere i det – inntil det er bestemt at det blir omvalg.

Valg er kanskje det viktigste vi holder på med. I månedsvis har våre ansatte valgmedarbeidere brukt tid til å forberede valget. De har stått på og gjort en kjempeinnsats for at valget skulle gjennomføres på en betryggende og god måte. Jeg har bevisst ligget «rolig på været» for ikke å eskalere usikkerheten rundt valget, andre ser ut til mer enn gjerne å ønske at alt rundt valget dras i tvil. Som statsministeren bruker å si: det er ingenting som er klart før alt er klart. Det kan være kloke ord å lytte til i denne sammenhengen.

Etter valget kom det inn to klager. Det ene var en klage på at antallet forhåndsstemmer oppgitt i en artikkel på kommunens hjemmeside ikke stemte overens med valgprotokollen. Det ble krevd omtelling av stemmene. Det andre var at fohåndsstemmelokalene ble stengt to og en halv time før det som stod på kommunens hjemmeside og valg.no.

Begge klagene er behandlet av valgstyret. Det ble besluttet å ha en omtelling. Primært fordi marginene var så små. Et omforent valgstyre sluttet seg til at vi gjennomførte slik omtelling.

For ordens skyld kan det nevnes hvordan telling av stemmer foregår når de kommer inn. Stemmene skal sorteres etter om det er en valgtingsstemme (valgdagen) eller om det er forhåndsstemme. Det skal sorteres på om stemmen er retta eller uretta. Disse legges så i spesielle konvolutter med maks 50 stemmer pr stk. Hver konvolutt skal sjekkes av totalt fire personer som setter sin signatur på at innholdet er riktig. Valgstyret godkjente hele valget og satte sin signatur på at det var foregått riktig i protokollen av 10.09.2019.

Omtellingen viste riktig antall valgtingsstemmer, riktig antall forhåndsstemmer og noen mindre avvik på slengere og personstemmer, men viktigst, det var blant de uretta stemmesedlene til SV, èn stemmesedlene til SP. Videre telling av personstemmer og slengere ble satt på vent inntil valgmedarbeiderne fikk klargjort hvordan dette skulle behandles.

Denne rettelsen måtte medføre en endring i protokollen som lages i datasystemet EVA. Dette systemet ble lukket dagen valgprotokollen ble produsert. Valgmedarbeiderne våre fikk avklart at vi var nødt til å ha et valgstyrevedtak som måtte sendes valgdirektoratet for at de skulle åpne systemet og dermed ha mulighet til å legge inn nye tall.

I møtet som behandla åpningen av systemet kom det benkeforslag om å ta tilbake en stemme som valgstyret på valgnatta forkasta. Varaordfører opplyste at han hadde vært i kontakt med Fylkesmannen som hadde sagt en tilbakekalling var riktig framgangsmåte.

Som leder av valgstyret har det for meg vært viktig at vi hele veien skal søker å bli enig. Dersom noen ønsker at vi vurderer en forkasta stemme på nytt, så gjør vi det. Dette for å sikre legitimiteten til valget og at ingen av medlemmene skulle kunne si at vi ikke gjorde ALT for at ting skulle bli rett. Derfor har ting også tatt en del tid.

I løpet av dagen har vi fått avklart at fylkesvalgstyret også har forkasta den samme stemmen. Valgdirektoratet skriver i e-post til kommunen:

«Har fylkesvalgstyret ikke omgjort en godkjent eller forkastet stemmegivning, har kommunens valgstyre i utgangspunktet altså fattet et korrekt vedtak. Det følger av dette at det da ikke vil være anledning for kommunens valgstyre til senere å omgjøre fylkesvalgstyrets vedtak gjennom å endre sin egen mening om hvorvidt en stemmegivning skal godkjennes eller forkastes.

En omgjøring av et vedtak om å forkaste eller godkjenne en stemmegivning etter fylkesvalgstyrets kontroll, må derfor i så fall følge av en klage på fylkesvalgstyrets vedtak med tilhørende behandling og overprøving av departementet, jf. § 13-2.»

Det vil si at kommunens første vedtak var å anse som korrekt. Ikke feil. Som det er framstilt i media.

Nå skal valgstyret få lagt inn slengere og personstemmer i Eva slik at dette blir endelig. Jeg er enig i at det er uheldig at det har trukket ut i tid. Samtidig er det et utslag av et sterkt ønske om å kvalitetssikre omtellinga og at alle medlemmene i valgstyret har kunne møte.

Det andre det ble klaget på var tidlig stenging av forhåndsstemmelokalene. Våre valgmedarbeidere mente det var grunnlag for å stenge tidligere. Valgstyret har vedtatt å ta stenginga «til etterretning» (samt noen flere spørsmål som gikk til vår administrasjon). Denne avgjørelsen ligger nå hos departementet.

Flere i media og lokalt har frontet et omvalg. Det er etter mitt syn uklokt all den tid det er høyst usikkert om det blir en realitet. Det hauser opp stemminga og kan innby til å skape en forventning om omvalg som muligens ikke lar seg gjennomføre.

Det ville være en sensasjon dersom det ble omvalg, og absolutt en stor nyhet. Men jeg mener tillitsvalgte (politikere) og seriøse mediehus bør være forsiktig med å spekulere i det – inntil det er bestemt at det blir omvalg.

Dersom det innenfor loven ikke er åpning for omvalg, er media med på å kaste blår i øynene på demokratiet gjennom å dra valgets legitimitet i tvil. Dersom departementet kommer til at valget er gyldig etter valgloven mener jeg både lokale politikere og enkelte media bør sende en unnskyldning i retning Kvænangens innbyggere.

Det å skape en bedre demokratisk arena i et omvalg enn den vi har hatt fra juli dette år og fram til 9. september skal la seg godt gjøre. Folk har kunne stemme i alle landets kommuner. Hvordan skal vi gjøre det med studenter eller de som i lang tid har planlagt å stemme innenfor forhåndsstemmegivningsperioden?

I loven er det en terskel som benyttes for om et valg skal være gyldig/ugyldig (valgloven §13-2 (4)). Det heter et valg er ugyldig dersom det er…:

«… begått feil som antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene og som det ikke er mulig å rette.»

En tidlig stenging av forhåndsstemminga skulle man ut fra en naturlig språklig forståelse kunne anta at har hatt innflytelse på fordelinga av mandatene mellom listene. Særlig med de små marginene i valget.

For å avgjøre om man kunne «anta» at det har påvirket mandatfordelinga må det legges til grunn en sannsynlighetsvurdering ikke helt ulik den som gjelder generell ugyldighet i forvaltningsloven § 41. Dette er veldig teknisk, men det som er viktig å ta med seg er at ordet «anta» i denne sammenheng henger sammen med en sannsynlighetsvurdering.

Hvis man leser i forarbeidene til loven kan man lese (ot.prp 45 2001/2002 s 282 jf ot.prp nr 22 1982/1983 s 46, for spesielt interesserte) om denne sansynlighetsvurderinga:

«En skal heller ikke glemme at sannsynlighetsvurderingen i stor utstrekning må basere seg på rent matematiske kalkyler med utgangspunkt i den tilslutning de forskjellige partier/grupper har i vedkommende valgdistrikt, slik at det som regel ikke blir særlig stor plass for rent subjektivt skjønn»

Det forstår jeg slik at etter rent matematiske kalkyler betyr at desto flere stemmer som kom inn, desto flere ville etter all sannsynlighet gått til Arbeiderpartiet, som fikk 38,5% av stemmene og ble klart størst. Når AP sitter med marginene vil jeg tro at man kan konkludere med at en tidligere stenging av forhåndsstemmegivningen enn det som ble (forutsatt at man sier det var en feil) annonsert på valg.no og kommunens hjemmeside, ikke antas å ha hatt innflytelse på fordelingen av mandatene mellom listene. Ergo valget er gyldig.

Det er heller ikke rom for subjektivt skjønn, altså vil ikke fem personer som står fram i avisa og sier vi ville stemt slik eller slik ha noen betydning

Dette er vanskelig materie. Det jeg skriver overfor er ikke et utrykk for en fasit, men hvordan jeg har forstått regelverket. Nå avventer jeg departementets avgjørelse og så skal vi ta det derfra.

Det er veldig beklagelig at ting har blitt som de har blitt, men jeg er trygg på at vi vil få gode svar, både fra valgdirektoratet og departementet som kan bistå oss slik at dette blir helt rett.

Nå er jeg opptatt av to ting. Det ene er at valgresultatet blir helt rett. Uavhengig av hvilket utslag det gir. Det andre at prosessen er så god som mulig.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse