Annonse
Våre tre kommuner er kanskje de tre kommunene i Norge som er sterkest integrert både kulturelt og på felles drift av helt sentrale kommunale tjenester, skriver Terje Bartholsen.

Når fylkesgrensen er en straff

Kampen for å holde de tre samarbeidskommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS) samlet etter kommunereformen fortsetter.

Alle andre løsninger enn et samlet ETS innebærer tvangsbruk mot alle våre tre kommuner samtidig, tvang mot Evenes, tvang mot Tjeldsund og tvang mot Skånland. En samling av ETS bygger på folkeviljen.

Kommunene ligger på hver sin side av fylkesgrensen mellom Nordland og Troms og har samarbeidet nært i mange tiår. Fylkesmennene foreslår å bruke tvang for å splitte våre kommuner i hver vår by og hvert vårt fylke. Men de nesten tre hundre engasjerte medlemmene i Folkeaksjonen for ETS tror fortsatt folkeviljen og frivillighetslinja vil seire til slutt.

Flertall

Folkeaksjonen for ETS har hele tiden representert synet til flertallet av innbyggerne i våre tre kommuner. Og det gjør vi fortsatt. At Fylkesmannen i Troms foreslår å tvinge Skånland inn i Harstad og Fylkesmannen i Nordland vil tvinge Evenes inn i Narvik forandrer ikke på det. Innbyggerne hos oss ønsker kommunesammenslåing, men med hverandre.

Ledere i samfunnet burde lytte til folkets mening. Men dessverre er det ikke alltid slik. Det faktum at våre tre kommuner ligger i to forskjellige fylker skaper helt unødvendige problemer. Den siste motstanderen av ETS som har meldt seg på er Fylkesmannen i Nordland med et mangelfullt arbeid i sin «faglige» tilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Forsømmelser

Fylkesmannen i Troms skrev at ETS kunne være ei god løsning. Men Fylkesmannen i Nordland demonstrerer hvor hemmende fylkesgrensen er på evnen til å se vårt område under ett. Det endte dessverre med ei tilråding som inneholder både direkte feil og ellers har slagside i sin argumentasjon.

Noen eksempler på svikt:

  • Fylkesmannen i Nordland skriver: «Evenes inngår i en naturlig bo- og arbeidsmarkedsregion med Narvik.» Det er galt. Det er faktisk tvert imot: Utpendlingen fra Evenes skjer i hovedsak over fylkesgrensen til Troms og ikke til Narvik - selv om det er i samme fylke. Derfor ble da også Evenes i 2013 uttrykkelig plassert i Harstadregionen ved Kommunaldepartementets egen nasjonale gjennomgang av arbeidsmarkedsregioner (NIBR-rapport 2013:1).
  • Våre tre kommuner utgjør sammen et kjerneområde for markesamisk kultur i Norge. Markesamisk språk og kultur er svært sårbart og bør holdes samlet. ETS kan da bli en naturlig foregangskommune for ivaretakelse og styrking av det truede språket. Dette er en viktig grunn til at Sametinget støtter ETS. Fylkesmennene foreslår tvungen oppsplitting uten å drøfte dette svært viktige spørsmålet.
  • Evenes og Tjeldsund framstilles feilaktig som kommuner i solnedgang – basert på historiske tall og framskrivninger som ikke speiler den aktuelle situasjonen. At den samme regjeringen som fylkesmennene representerer planlegger flere hundre nye forsvarsarbeidsplasser og milliardinvesteringer på Evenes flystasjon nevnes for eksempel ikke.
  • Denne satsingen gir også et åpenbart og sterkt behov for eksempelvis samordnet areal- og samfunnsplanlegging i området rundt flyplassen. Dette overses fullstendig og kan bare løses med at ETS samles. I dag går kommune- og fylkesgrensen mellom landingslysene i nordenden av rullebanen. Alle som vil kan forstå at det er uheldig og i direkte strid med en viktig målsetting for kommunereformen.

Selvsagt sammenslåing

Våre tre kommuner er kanskje de tre kommunene i Norge som er sterkest integrert både kulturelt og på felles drift av helt sentrale kommunale tjenester. Og det til tross for at vi har en fylkesgrense i sikk-sakk mellom naboer. Gjennom generasjoner av politisk fotarbeid er det bygget opp samarbeid på innpå femti områder som burde være et mønster for andre. Tjeldsund og Evenes har førti etablerte samarbeidsområder. Felles legevakt og felles teknisk etat. Felles helsesøster og felles kommuneoverlege. Felles økonomiavdeling og felles kulturskole. Lista er mye lenger. Vi (innbyggerne) er klare for neste steg her hos oss. Vi har for lengst startet med felles lag og foreninger på mange områder.

Fylkesgrense

Det er åpenbart for alle som vil se at våre tre kommuner ville blitt slått sammen på rekordtid hvis vi lå i samme fylke. Sammenslåing av ETS har størst oppslutning blant innbyggerne i hver eneste av våre tre kommuner. En drømmesituasjon for kommunereformen. Ingen Fylkesmann i landet ville kommet på tanken om å splitte tre så sammenvevde kommuner der folket unisont ønsker sammenslåing med hverandre etter kanskje de grundigste og mest engasjerte prosessene i hele Norge. Hvis vi bare lå i samme fylke. Noen hevder ETS blir for liten? Vi registrerer at Fylkesmannen i Oppland foreslår sammenslåing av kommuner som vil bli mindre enn ETS. Faglig er det altså fullt mulig med en kommune som får 5700 innbyggere og blir den 5. største i Troms.

Men nok en gang risikerer vi i vårt område å bli straffet av en feilplassert fylkesgrense.

Ingen tvang

Vi i Folkeaksjonen for ETS setter nå vår lit til behandlingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og i Stortinget. Alle andre løsninger enn et samlet ETS innebærer tvangsbruk mot alle våre tre kommuner samtidig, tvang mot Evenes, tvang mot Tjeldsund og tvang mot Skånland. En samling av ETS bygger på folkeviljen.

Kommunereformen skulle bygge på frivillighet. I ETS er vi frivillige så det holder. Innbyggerne i ETS ber bare om å få lov til å slå oss sammen med hverandre. Er det virkelig for mye å be om?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse