Annonse
HABILITET: Var næringsminister Monica mæland inhabil da hun utnevnte Torhild Widvey til styreleder i Statkraft? Foto: NTB Scanpix

Når er man inhabil?

Spørsmål om politikere er inhabile dukker regelmessig opp i media. Sist ut er næringsminister Monica Mæland som kritiseres av opposisjonen for mulig inhabilitet etter oppnevningen av partikollega og venn Thorhild Widvey til styreleder i det statseide selskapet Statskraft. Lovavdelingen i Justisdepartementet har vurdert saken og kommet fram til at Mæland ikke er inhabil. Tidligere har både Trond Giske, Jonas Gar Støre og Audun Lysbakken fått kritikk for uryddig omgang med habilitetsreglene, sistnevnte måtte gå av som statsråd.  Burde hun, til tross for medhold i lovavdelingen erklært deg inhabil?

La os se på habilitetsreglene. De er å finne i Forvaltningsloven kapittel II og i Domstolsloven kapittel 6. At en person er inhabil eller «ugild» henspeiler på om det foreligger omstendigheter som er egnet til svekke tilliten til hans eller hennes upartiskhet. Det er personen selv som skal vurdere sin habilitet. I forvaltningslovens står det at en offentlig tjenestemann er «ugild» til å tilrettelegge grunnlaget for eller treffe en avgjørelse i en forvaltningssak når han selv er part i saken, er i slekt eller svogerskap en part i opp- eller nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken. Videre når han er eller har vært gift med, er forlovet med eller er fostermor, fosterfar eller fosterbarn til en part. Det er også begrensninger når han er leder eller medlem av bedriftsforsamling for et foretak som er part i saken. Det er et unntak ved at dette ikke gjelder for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.

Man kan også være «ugild» når det forekommer særegne forhold som f.eks. at avgjørelser i saken innebærer fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen man har nær tilknytning til, det vil si vennskap.

Andre organisasjoner har spesielle habilitetsregler knyttet til den virksomheten som drives. Organisasjoner som finansierer forskning, f.eks. ExtraStiftelsen, Helse- og rehabilitering, har i tillegg regler om at saksordfører som sitter i forskningsutvalget og avgjør søknader ikke kan ha publisert vitenskapelige arbeider sammen med søker, sitte i samme forskningsgruppe som vedkommende eller på annen måte samarbeide med søkeren.

Det skal altså ganske mye til før man, av juridiske grunner, er inhabil i en sak. Ingen har påstått at Monica Mæland er i slekt med Thorhild Widvey eller har personlig fordel av å tilsette henne som styreleder i Statskraft. Og det skal det ganske mye til for en politiker å bli erklært inhabil på grunn av vennskap som er utviklet gjennom samarbeid i partiet. Det må foreligge et sterkt og direkte personlig vennskap eller motsetningsforhold for at det skal føre til inhabilitet.

Lovavdelingens «frifinnelse» bør ikke overaske noen. Men spørsmålet er ikke alene om utnevnelsen rammes av lovteksten. Spørsmålet er heller ikke om Mæland selv synes om hun er inhabil eller ei. Spørsmålet dreier seg snarere om samfunnet for øvrig, det politiske miljøet, næringslivet og folk flest har tillit til at statsråden ikke var partisk. Uttrykket «egnet til å svekke tillit» i loven betyr at det må vurderes «hvordan forholdet fremstår utad», som Lovavdelingen skriver i en annen sak fra 2010. Det krever evne til å se seg selv og sine avgjørelser utenfra og la dette bilde trumfe partipolitikk og egnethetsvurdering av kandidaten for å holde seg på den riktige siden av habilitetsreglene. Slik saken fremstår nå er ikke jeg trygg på om utnevnelsen fremstår trygt utad. De tvangsåpnede e-postene virker kameratslige i formen med «klem» som avslutning. Vi ser det ganske ofte. Beslutningstakere som blir kritisert for inhabilitet reagerer med å prøve å overbevise oss om at de ikke føler seg inhabile og er sikre på at de har vært være nøytrale i beslutningsprosessen. Men hva man selv synes har ingen betydning for omdømme i opinionen – hvordan forholdet fremstår utad. Å få medhold i Lovavdelingen i etterkant rettferdiggjør etter mitt syn ikke at hun ikke erklærte seg inhabil i utgangspunktet

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse