Annonse
I forbindelse med behandlingen av PCI-saken og med behandlingen av anbudet for luftambulansetjenesten og håndteringen av denne saken i etterkant, har respektive fagmiljøer i UNN påpekt at overordnet ledelse i Helse Nord i større grad burde ha lyttet til råd fra kompetente fagfolk.

Når troverdighet og tillit settes på spill

Resultater i kraft av tillitskapende ledelse handler imidlertid ikke bare om rene økonomiske måltall, men også om å stimulere til et godt arbeidsmiljø, trivsel, kompetansebygging, attraktivitet og rekruttering og generelt omdømme.  

Ledelsesutøvelsens betydning for arbeidsmiljøet kan ikke undervurderes nok. Ikke minst gjelder dette for helseforetakene. Ledere har en særdeles viktig symbolsk kapital å forvalte som uttrykk for eksempelets makt. Lederskap handler bare ikke om hvem du er, men hva du gjør som avgjørende for oppnåelse av troverdighet og tillit.

I forbindelse med behandlingen av PCI-saken og med behandlingen av anbudet for luftambulansetjenesten og håndteringen av denne saken i etterkant, har respektive fagmiljøer i UNN påpekt at overordnet ledelse i Helse Nord i større grad burde ha lyttet til råd fra kompetente fagfolk. I forhold til prosessen omkring og behandlingen av det mye omdiskuterte og betente luftambulanseanbudet, har det dessuten blitt reist etiske problemstillinger vedrørende styreleder i Helse Nord sin dobbeltrolle. Spørsmål om tillit og troverdighet har i mediene og offentligheten vist seg å være problematisk i sakens anledning.

Kvaliteten på lederutøvelse er av essensiell betydning for det tillitskapende arbeidet. En artikkel i Harvard Business Review viser til at det å skape en tillitsvekkende virksomhets- og organisasjonskultur, er en ledelsesmessig hovedoppgave og dyd av nødvendighet for å oppnå gode resultater (Covey/Conant «The Connection Between Employee Trust and Financial Performance» 18.07.16). Artikkelen konkluderer med at alle ledere må ta i betraktning det tillitskapende arbeid som et sentralt fokus i deres ledelsesutøvelse. Det vises for øvrig til en rekke undersøkelser og forskning som understreker hvordan selskaper og virksomheter med høy grad av tillit er desto mer effektive og lønnsomme.

Kort sagt dess høyere tillit internt i virksomheten mellom ansatte og ledelse og mellom de ulike ledelsesnivåene, dess bedre resultater gir det. Resultater i kraft av tillitskapende ledelse handler imidlertid ikke bare om rene økonomiske måltall, men også om å stimulere til et godt arbeidsmiljø, trivsel, kompetansebygging, attraktivitet og rekruttering og generelt omdømme.  

Ansvarlige ledere er troverdige i kraft av egen praksis. En leder som er ansvarlig og konsistent i ord og handling, vil også kunne oppnå den høyst nødvendige tilliten fra omgivelsene som ytterligere legitimerer og styrker ledelsesutøvelsen. Tillitsvekkende ledelse som er oppriktig og troverdig, bidrar i sin tur til å øke de ansattes engasjement og tilhørighet til egen virksomhet.

Den ansvarlige leder er kunnskapsbasert i sin gjerning og sitt virke, lytter til og lærer av andre. Tillit svekkes hvis ledere ikke inkluderer eller ignorerer faglig kunnskap før beslutninger endelig fattes, men tillit svekkes også av manglende åpenhet og hvis ansatte oppfatter at ledelse ikke handler i samsvar med etikk og verdier som det forventes de skal følge. Ansvarlige ledere er klar over dette og handler deretter. Ideelt sett er de også forebyggende og forutseende nok i sin ledelsesutøvelse. I dette ligger det en forhåndsavklaring av blant annet eventuelle uheldige dobbelttoller og spørsmål vedrørende habilitet gitt at visse situasjoner skulle oppstå med kryssende interesser. En ting er hva man som leder selv mener om sin egen rolle og utførelsen av den, noe ganske annet er det hva omverdenen kan oppfatte det som.

I helseforetakene vil det alltid være påkrevet å ha en overordnet ansvarlig ledelse som er lydhør overfor råd og saksrelevant kunnskapsformidling fra ansatte og ledere, som i praksis står for åpenhet og god medvirkning, fremstår som troverdig (konsistens mellom ord og handling) og kan bygge tillit. Ansvarlig ledelse handler grunnleggende om å fremme helse- miljø og sikkerhet for et godt arbeidsmiljø og bidra til å skape trygge og gode arbeidsplasser for samtlige ansatte som jobber i og for helseforetakene. Helsefremmende ledelse gir et helsefremmende arbeidsliv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse