Annonse
De ansatte blir opplyst via media om at arbeidsplassen deres skal avvikles i sin nåværende form, og at omstillingsprosessen skal startes opp umiddelbart. Dette er nesten ikke til å tro, skriver Tromsø Høyres Anna Amdal Fyhn. Foto: ANB

Nedlegging av Tildelingskontoret – hallo!

Man vedtar altså at tildelingskontoret skal nedlegges, uten at man vet hva som skal komme som erstatning for dette, eller at administrasjonen og de ansatte vet hva de skal omstilles til. Utrolig!

Som mange vil ha registrert har det i løpet av de siste måneder pågått en diskusjon vedrørende Omstilling av Helse og omsorg – oversikt over tiltak i Tromsø kommune. Saken var oppe til behandling i formannskapet tirsdag denne uka.  De politisk styrende partiene i Tromsø kommune ( samarbeidspartiene bestående av Ap, SV og Rødt) vedtok i dette møtet at et av tiltakene for å komme i økonomisk balanse innen helse og omsorg – ta ned kr 200 millioner- var å nedlegge Tildelingskontoret. Konkret ble det vedtatt at arbeidet med reorganisering av dagens tildelings- og finansieringssystem skal intensiveres, i tråd med beslutningen om tillitsreformen i Program for helse og omsorg 2017 – 2018. Videre ble det vedtatt at beslutningsmyndigheten skal være pasientnært, at tildelingskontoret skal avvikles i sin nåværende form, at omstillingsprosessen skal starte umiddelbart, og at ingen ansatte skal sies opp. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet stemte i mot dette forslaget.

Det er forunderlig å være vitne til hvordan saker behandles, og hvordan beslutninger tas innen dagens politiske system i Tromsø kommune. Her vedtar man, uten at det foreligger noen form for faglige utredninger, en stor omstilling som berører ansatte, brukere, pårørende samt aktuelle brukerorganisasjoner, med et pennestrøk. Man vedtar altså at tildelingskontoret skal nedlegges, uten at man vet hva som skal komme som erstatning for dette, eller at administrasjonen og de ansatte vet hva de skal omstilles til. Utrolig!

De styrende politiske partier burde vite at omstillingsprosesser krever at ansatte skal informeres og tas med på råd, og at hovedavtalen har klare krav til at tillitsvalgte og ansatte skal tas med på råd tidligst mulig i denne type prosesser. Jeg mistenker at dette ikke er gjort i denne saken. De ansatte blir opplyst via media om at arbeidsplassen deres skal avvikles i sin nåværende form, og at omstillingsprosessen skal startes opp umiddelbart. Dette er nesten ikke til å tro.

Tildelingskontoret ble vedtatt opprettet av kommunestyret i april 2008. Arbeiderpartiet var en stor forkjemper for dette. Et av hovedargumentene for opprettelse av dette kontoret var at man skulle sikre at alle innbyggerne i kommunen skulle gis forsvarlige og kvalitativt gode tjenester innen pleie- og omsorgstjenesten, og at det ble foretatt mest mulig lik vurdering av den enkelte søknad på disse tjenestene, uavhengig hvor den enkelte søker bor i kommunen. Ikke minst omhandlet dette søknader fra brukere med store og sammensatte behov. Koordinering av tjenester til denne gruppen skulle sikres best mulig. Hvordan dette skal håndteres i en ny modell lurer jeg virkelig på.

Tildelingskontoret behandler søknader på hjemmesykepleie, praktisk bistand i hjemmet, støttekontakt, avlastning for yngre og eldre brukere, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, matombringing, søknads på henholdsvis korttids- og langtidsplass i institusjon, trygghetsalarmer og rehabilitering.  De ansatte på tildelingskontoret besitter innsikt, kompetanse og erfaring på behandling av denne type søknader til beste for henholdsvis brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Ikke minst er tildelingskontoret et viktig bindeledd mellom UNN og tjenestetilbudet i kommunen!

Den politiske behandlingen som denne saken så langt har fått, og med de konsekvenser vedtaket kan medføre for tilbudet til store brukergrupper vil være særdeles krevende, ikke minst sett i lys av hvordan søknader på kommunale tilbud heretter skal saksbehandles, håndteres og følges opp. Fra Høyre sin side kan jeg love at dette vil overvåkes grundig.

I tillegg må behandlingen av selve omorganiseringsprosessen, hvor ansatte skal involveres og tas med på råd tas på største alvor. Også her vil Høyre være vaktbikkje.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse