Annonse
UNDERSØKT? Ivgu Sámesearvi stiller spørsmål ved om bunnen under oppdrettsanlegg i Lyngenfjorden er undersøkt? Hvor offentliggjøres/publiseres i så fall disse undersøkelsene? Foto: Torgrim Rath Olsen

Nei til nye oppdrett i Lyngenfjord

Ivgu Sámesearvi mener at samiske interesser burde ha vært konkret nevnt i planen. For en minoritet er det ofte slik at hvis man ikke nevnes konkret, blir man uteglemt.

Konsekvensutredningen sier at avlusningsmidler kan påvirke krepsdyr. Vi vil understreke at avlusningsmidler ikke bare påvirker krepsdyr, men siden den ødelegger kalkskall kan de også drepe reker, krabber, hummer og andre små skalldyr i området omkring.

Kystsoneplanen foreslår nye områder for lakseoppdrett ved Larsberg, Bentsjordnes, og Rasteby. I konsekvensutredningen sies det at de nye oppdretterne ikke vil ha vesentlige negative innvirkninger. Ivgu Sámesearvi er uenige i dette. Fisket har over lengre tid vært i tilbakegang i Lyngenfjorden (Ivgu). Dette kan ha flere årsaker, men vi mener at innføringen av lakseoppdrett har sin klare del av skylda. Andre årsaker kan være vanskelig å påvirke, men oppdrettsvirksomheten kan og må vi regulere.

Les også: Fiskerne føler seg overkjørt i arbeidet med kystsoneplanen

I konsekvensutredningen sies det bl.a. om effekter på gyteadferd for torsk: «Kytsttorsk gyter relativt grunt, og anleggene kan om de er plassert direkte på gytegrunnene derfor potensielt forhindre gyteatferd. Fisk er svært sensitive for feromoner, og det kan ikke utelukkes at kjemiske signaler i vannet påvirker kjønnsmodning, gytevandring eller gyteatferd hos torsk eller andre marine fisk i norske farvann». Vi mener at dette innebærer at føre-var- prinsippet må gjelde, og oppdrett i åpne anlegg ikke tillates, jf. naturmangfoldslovens §9.

Som gyteområder for torsk blir Storfjorden i selve planbeskrivelsen definert til å være av «den høyeste verdi en kan få inne i fjordsystemer». Fra lokale fiskere har vi fått informasjon om at det i området Larsberg fiskes hyse og brosme, kveite og steinbit. Det er også en gammel seigrunne der. Bergodden er en god fiskeplass for sei hyse og kveite i tillegg til torsk. På Bentsjordnes fiskes det torsk, hyse, kveite og steinbit. I tillegg til torsk er dette gyteplass for hyse og lyr. Planen sier imidlertid ingenting om hvordan naturmangfoldet er vurdert og vektet på områdene som foreslås til oppdrett. Dette mener vi må være et brudd på Naturmangfoldlovens §7, og kan føre til at vedtaket blir ugyldig.

Konsekvensutredningen sier at avlusningsmidler kan påvirke krepsdyr. Vi vil understreke at avlusningsmidler ikke bare påvirker krepsdyr, men siden den ødelegger kalkskall kan de også drepe reker, krabber, hummer og andre små skalldyr i området omkring. Oppblomstring av lakselus i merdene sprer seg også til villaks og sjøørret, noe som gir økt dødelighet for disse.

Les også: Den naive luksushora Norge

Ivgu Sámesearvi stiller spørsmål ved om bunnen under oppdrettsanlegg i Lyngenfjorden er undersøkt? Hvor offentliggjøres/publiseres i så fall disse undersøkelsene? Er det tatt prøver av skalldyr her? Tas det prøver av reker fisket utenfor Nordnes? Har man sjekket områdene omkring anleggene med undervannskamera? Har man sjekket om utslipp er samlet opp enkelte steder lenger unna, f.eks. bak terskler?

De to eksisterende anleggene ved Årøyholmen og Guortesjohka ligger i gyte-, oppvekst- og beiteområder. Ivgu Sámesearvi mener at oppdretterne på disse lokalitetene må inn i lukkede anlegg så fort som mulig. Vi ber kommunene jobbe aktivt for dette.

Ivgu Sámesearvi mener at samiske interesser burde ha vært konkret nevnt i planen. For en minoritet er det ofte slik at hvis man ikke nevnes konkret, blir man uteglemt. Vi vil derfor foreslå at samisk bruk, befolkning eller interessegrupper, eventuelt også kvenske, blant annet nevnes i kapittelet «Bakgrunn». Ivgu Sámesearvi ønsker også mer lokalt eller regionalt selvstyre i fiskeriene. I tråd med Kystfiskeutvalgets forslag burde Sametinget og fylkeskommunen, eventuelt regionrådet oppnevne et organ som gis betydelig myndighet til å gi regler for fisket. Vi ber kommunene rundt Lyngenfjorden å jobbe aktivt for dette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse