Annonse
Vi i NSF Nordreisa er overbevist om at de foreslåtte endringer for innsparinger i helsesektoren ikke er gjennomførbare, uten at det vil gå ut over kvaliteten på helsetilbudet. Det kan føre til uønskede hendelser, og kan i verste fall medføre fare for liv og helse.

«Nei» til ytterligere innsparinger i helsesektoren i Nordreisa kommune

Forslaget om å investere i velferdsteknologi er i utgangspunktet bra, men vi stiller oss undrende til at man investerer betydelige midler til dette samtidig som man må redusere antall ansatte. 

Nordreisa helse- og omsorgsutvalg har i møte den 30/11-18 vedtatt en rekke kuttforslag i helsesektoren. Norsk sykepleierforbund, avdeling Nordreisa, har i møte den 11/12-18 gått gjennom kuttforslagene. 

Et samlet NSF Nordreisa er enige om at det ikke kan kuttes ytterligere i helsesektoren uten at det vil gå utover kvaliteten på pleien. Vi stiller spørsmål om det er gjort evalueringer etter forrige runde med kutt, eller om det er foretatt ROS (Risiko og sårbarhetsanalyse) før de nye forslagene ble vedtatt av helse- og omsorgsutvalget? 

Vår sykepleiehverdag er full av oppgaver som går direkte utover de sykepleierfaglige gjøremål, og som dermed medfører mindre tid til pasienten. Her kan nevnes kjøkkentjeneste, søppelhåndtering, økt krav til dokumentasjon, renhold etc.

Som sykepleier har vi i kraft av vår autorisasjon og i forhold til gjeldende lovverk, både et etisk ansvar og et juridisk ansvar til å utøve vårt yrke på en forsvarlig måte. Det påhviler oss også et ansvar  til å si klart ifra når vi mener det blir faglig uforsvarlig.

Å redusere nattevaktstillinger er svært uheldig og vil få store negative ringvirkninger. På natt er det ikke egen sykepleier på legevakta, da er det sykepleier fra sykestua som assisterer legen ved akutte tilfeller.  Den samme sykepleieren skal svare alle telefonhenvendelser fra Nordreisa og Skjervøy kommune. Dersom det er behov for assistanse under fødsel, er det sykepleier fra sykestua som bidrar her også. Hvis hjemmesykepleier er ute på oppdrag, må det komme en pleier ned fra sykehjemmet for å ha tilsyn med sykestua. Dersom nattbemanningen reduseres, vil det ikke være nok personell til dette. Den som er på natt i hjemmesykepleien har også faste oppgaver som må utføres, og kan derfor ikke alltid stille opp på kort varsel.

En annen konsekvens av reduksjon i nattstillinger, er ansvaret med å være alene pleier på en avdeling på natt. Mange pasienter er tidvis våken, angstpreget og urolige, de er ustødige og har stor falltendens. I tillegg trenger mange av de helhetlig pleie og vask i seng. Ved stell er det behov for å være to personell hos flere av pasientene. En reduksjon i nattstillinger er uforsvarlig i forhold til HMS. Vi vil også rette søkelyset på det følelsesmessige ansvaret det innebærer å være alene på en hel avdeling. Hva hvis det begynner å brenne? Hva hvis demente pasienter vandrer ut av avdelingen? Og hva hvis en pasient blir akutt dårlig?

På sykestua og på sykehjemmene er det også terminale (døende) pasienter i ulike faser og med ulike behov. De trenger pleie, omsorg og smertelindring. De har krav på verdig omsorg ved livets slutt. Det skal være rom for at en som sykepleier kan holde den døende i hånda ved siste åndedrag. De pårørende trenger oppfølging, støtte og samtaler underveis og i etterkant. Denne omsorgen er selvsagt like viktig på natten som om dagen.

Forslaget om at det skal etableres omsorg+ tilbud i løpet av 2019, tror vi ikke vil gi noen synlige innsparinger i løpet av neste år. Bemannede omsorg+ anlegg er tidskrevende å planlegge og gjennomføre, og vil føre til økte kostnader. Vi anser dette som et urealistisk forslag.

Forslaget om å investere i velferdsteknologi er i utgangspunktet bra, men vi stiller oss undrende til at man investerer betydelige midler til dette samtidig som man må redusere antall ansatte. 

Flere sykepleiere har sluttet, noen er begynt å jobbe i andre kommuner og noen i andre yrker. Vi frykter negativt fokus og ytterligere innsparinger vil føre til økt sykepleierflukt. Et høyt arbeidspress og færre hender kan (og mest sannsynlig vil) føre til økt fravær, økt fare for at det gjøres feil og mindre tid til pasientene og pårørende. Oppfølgningen og kontinuiteten vil bli redusert med færre ansatte. 

Vi vil at politikerne i Nordreisa kommune skal tenke på hvilke signaler vi sender ut med en ytterligere innsparing i helsesektoren. Hvilke  tilbud ønsker vi til innbyggerne i Nordreisa, både yngre og eldre?  Og hvilken kvalitet ønsker vi på våre tjenester?  Vi mener økt bemanning på sikt vil føre til besparelser, til bedre kvalitet på pleien og bedre pasientsikkerhet.

Vi i NSF Nordreisa er overbevist om at de foreslåtte endringer for innsparinger i helsesektoren ikke er gjennomførbare, uten at det vil gå ut over kvaliteten på helsetilbudet. Det kan føre til uønskede hendelser, og kan i verste fall medføre fare for liv og helse.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse