Annonse
Det vil rett og slett være dumt å legge skytebanen i Kjoselvdalen. Det er derfor viktig at politikerne nå snur, og ser seg om etter en annen løsning før det er for sent. Vi må ikke få en gjentagelse av andre byggeprosjekt i Tromsø som svært mange mener ble feil, skriver Dagfinn Strønstad. Foto: Ola Solvang

Ni argumenter mot og to argumenter for skytebaneutbygging i Kjoselvdalen

Den 6. juni skal Byutviklingskomiteen behandle denne saken på nytt. Det foreligger et forslag til vedtak fra administrasjonen. Politikerne anbefales å beslutte noe de må forstå ikke er den beste løsning hverken på kort og lang sikt, både for kommunens og skytternes interesser. Jeg håper derfor de snur i denne saken slik at den kan komme inn i et bedre spor.

Jeg skal kort oppsummer de argumenter som etter min mening har betydning i denne sak. Det er 9 argumenter mot utbygging i Kjoselvdalen og 2 argument for. Da sier det seg selv hva en bør velge. Jeg skal ikke si noe om hvilke andre plasseringsalternativ som er bedre. Kommunen har utredninger for alle 20, og bør gjennomgå disse på nytt før de velger ut fra en helhetlig vurdering.

Det faktiske utgangspunkt er at det i Kjoselvdalen like ved skytebanen, er mange boliger, mange lekende barn, fotballbane og et mye brukt friluftsområde. Der ligger også den nye terminalhavna som vil kunne bidra til sterk utvikling av lokalsamfunnet. En skytebane er klart begrensende for en slik utvikling.

Først 9 argumenter som taler mot skytebane i Kjoselvdalen.

 1. Skader bomiljøet generelt

En skytebane virker begrensende på sosiale aktiviteter som turgåing, fotball, ski og andre uteaktiviteter. Lokalsamfunnet blir rammet, - de får ingen fordel av skytebanenI Kjoselvdalen er det langt flere slike aktiviteter enn i de andre aktuelle lokaliteter.

 1. Helseskadelig, generelt

Det har vært mye fokus på lydnivået. Uansett er det sikkert at skyting lager lyd, som ikke hører hjemme i et bomiljø. Dette er negativt for alle som bor og oppholder seg i nærmiljøet. Og de er ganske mange i kjoselvdalen.

Skyting forbindes med negative ting for folk flest. Det skapet utrygghet.

Skytebanen vil føre til økt trafikk. I saksfremlegget fra administrasjonen opplyses at trafikken vil bli mer enn en fordobling av dagens nivå.

 Ingen av de andre aktuelle lokaliteter vil rammes helsemessig på samme måte.

 1. Hensynet til barn spesielt

Stedets barn, som det er mange av, rammes ekstra hardt av støy, økt trafikk og begrensninger i areal som kan brukes til barneaktiviteter. Støy og trafikk skaper også utrygghet. Andre lokaliteter vil ikke ramme barn på samme måte.

 1. Byutvikling og infrastruktur

En skytebane begrenser byutvikling og motvirker en naturlig positiv vekst. Kjoselvdalen har stort potensiale i så måte med nærhet til sjø og fjell, og eksisterende bebyggelse, skole, fotballbane osv. Andre aktuelle lokaliteter har ikke samme potensiale som Kjoselvdalen, og rammes derfor heller ikke på samme måte når det gjelder framtidig utvikling.

 1. Miljøspørsmål

En skytebane forurenser grunnen. Dobling av trafikken øker forurensning   både i luft og ved lyd. Stedets vannverk som leverer vann, blir forurenset.  Kjoselvdalens beboere er de som «betaler» prisen for dette. Andre lokaliteter har ikke tilsvarende «offer» for forurensningen.

 1. Sikkerhet

Uansett varsling, flagg og sikkerhetsvakter mv, utgjør skyting en risiko. En slik aktivitet bør også av den grunn legges fjernt fra folk. De andre aktuelle lokaliteter  er bedre egnet for så vidt gjelder sikkerhet.

 1. Økonomisk utvikling for dagens beboere/grunneiere

På samme måte som skole, barnehage, butikk mv virker verdiøkende for bebyggelse, tomter mv, vil en skytebane virke verdireduserende. Andre lokaliteter vil ikke ha samme virkning som folkene i Kjoselvdalen utsettes for.

 1. For skytterne

Jeg tviler på at det er i skytternes interesser at de alltid vil være i konflikt med omgivelsene, at de alltid føler seg lite velkomne, at det alltid vil være begrensinger i tid og omfang for deres aktiviteter, at utvidelse av aktiviteten også vil møte motstand, og at lokalsamfunnet alltid vil følge nøye med om sikkerhet mv overholdes. Ville det ikke vært bedre også for skytterne å få et sted hvor de er mer velkomne, og deres aktiviteter lettere kan justeres etter behov? Det er mange andre lokaliteter som etter min menig bør være bedre også for skytterne.

 1. For kommunen, tid og penger

Grunneierne i Kjoselvdalen vil motsette seg frivillig overdragelse, og kommunen må derfor ekspropriere grunn. Dette tar lang tid og koster mye penger. Verdien  på arealet i Kjoselvdalen er dessuten større enn på mange av de andre lokaliteter. Kommunen må betale både for grunnen og alle omkostninger grunneierne har til advokater mv. Grunnerverv i andre lokaliteter tror jeg vil kunne skje lettere og ved frivillig salg.

Det må påregnes erstatningskrav fra dagens eiere dersom det vedtas en reguleringsplan som innebærer skyting og som reduserer verdien på eksisterende eiendommer. Også juridisk sjef for det frivillig skyttervesen opplyser at det har vært mange slike saker for retten, jf leserinnlegg i Nordlys den 23. mai. Slike prosesser tar tid og koster mye penger.

Det må påregnes flere klagesaker som både tar tid og koster penger.

Kommuneoverlegen har varslet at det vil bli krevd helsekonsekvensutredning. Dette tar tid og koster penger. Risiko for negativ konklusjon og derved krav om endringer til ugunst for skytterne er også nærliggende

Argumenter for utbygging av skytebane i Kjoselvdalen.

Jeg har ikke hørt noen begrunnelse fra kommunens side for å ville legge en skytebane i Kjoselvdalen. Dersom de nå mot formodning opprettholder dette standpunkt, forventer jeg en begrunnelse.

 1. Løser dilemmaet med skytebanen i Tromsdalen?

Det kan naturligvis være et argument dersom det er slik at Kjoselvdalen er det alternativ som raskest kan føre til avvikling i Tromsdalen. For øvrig vil alle andre lokaliteter føre til at skyting i Tromsdalen opphører.

 1. Bygge videre på eksisterende skytebane.

Også dette kan være et argument, men saken er den at forsvaret har avviklet sin skyting og at anleggene må bygges helt om. Det må også bygges støyvoller mv, som hadde være unødvendig i mange av de andre lokaliteter.  

Oppsummert viser denne gjennomgang at det rett og slett vil være dumt å legge skytebanen i Kjoselvdalen. Det er derfor viktig at politikerne nå snur, og ser seg om etter en annen løsning før det er for sent. Vi må ikke få en gjentagelse av andre byggeprosjekt i Tromsø som svært mange mener ble feil. Og så er det slik at til lenger en planlegging er kommet til vanskeligere er det å snu. Så derfor kjære politikere: snu nå!

 

Dagfinn Strønstad

- ikke skytter og ikke beboer i Kjoselvdalen, men interessert i byutvikling

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse