Annonse
Sjømatnæringen stiller gjerne opp for å øke det politiske presset for endringer i godspolitikken. Men da må det ligge til grunn gode analyser av varestrømmene i dag og i morgen, og hvordan transportbehovene best løses gjennom en total samferdselspakke. Debatten som pågår nå preges dessverre i for stor grad av bypatriotisme og besvergelser. Det fører ingen fremover, skriver lederne i Sjømat Norge. Foto: Torgrim Rath Olsen

Vi trenger nøktern debatt om et komplekst problem

Det pågår en viktig diskusjon om trafikksikkerhet, vogntog og godstransport. Alle som tar del i transporten har et ansvar - både for å sikre de transportene man bestiller og for å delta i samfunnsdebatten om hvordan vi kan forhindre ulykker. Dessverre er spørsmålet komplekst, og det finnes ikke ett enkelt svar som gir løsningen på alt.

Mens det er nedgang i godstransporten på båt og bane, også der hvor det er etablert tilbud om slik transport, øker den totale mengden gods på norske veger. En rekke ulike varer fraktes på veg, og veksten i godsmengden skyldes ikke en bestemt næring, men den samlede etterspørselen etter varer. Mer netthandel er en av årsakene.

Også sjømatnæringen bidrar. Fiskeri- og havbruksbedriftene har behov for rask og effektiv uttransportering av fersk fisk til markedene. Som næring har vi et ansvar for å sikre at de som leverer transporttjenesten gjør sitt. Det er dessverre en kjensgjerning at altfor mange vogntog ikke er skodd for norske veger og føreforhold. Vi har alle sett eksemplene på slitte dekk, mangel på kjetting og gamle, utdaterte biler.

For en del år tilbake tok havbruksnæringen initiativ til ordningen “Trygg trailer” sammen med Statens Vegvesen. Det gjør at mange bedrifter i dag gjennomfører en sjekk av kjøretøy og materiell før de godkjennes for transport. Mange av bedriftene avviser biler som ikke oppfyller kravene. Samarbeidet med Vegvesenet har altså båret frukter, og Sjømat Norge utvider nå “Trygg trailer” ved at også torskenæringen blir med på ordningen. Vi kommer til å be alle våre medlemmer om at dette følges opp.

Noen har pekt på at “Trygg trailer” ikke er nok. Det er helt riktig! Vi trenger også gode og strenge kontroller - på riksgrensen og langs landevegene. Vi kan ikke akseptere at det kjører vogntog på vegene våre som ikke er rustet for norske forhold. Derfor må også myndighetene ta tak i saken!

Mange mener at svaret er bygging av jernbane. I nord slås det fast at Nordnorgebanen er svaret. Som næring er vi positiv til jernbaneutbygging, men vi er ikke sikre på at det vil være løsningen med to streker under. Selv på steder i landet hvor det alt finnes jernbane faller likevel godsmengden på bane. Det samme skjer med gods på båt. Den gang Nord-Norgeruten falt bort, ble den alene erstattet med 8000 vogntog på vegene. Skal investeringene i lykkes, må det gjennomføres en politikk som reelt flytter gods fra veg til båt og bane. Og selv om man fikk gjennomslag for dette, ville det i tillegg være behov for betydelige investeringer i vegnettet.

Sjømatbedriftene er naturlig nok lokalisert i kystdistriktene, noe som medfører behov for bedringer av vegstandarden en rekke steder. Dessverre er det verken mulig eller samfunnsøkonomisk lønnsomt å etablere jernbane til Senjahopen, Myre eller Båtsfjord. Ulykker skjer også på smale veger, rett og slett fordi vegstandarden ikke er god nok. En jernbaneutbygging til Tromsø, eller for den saks skyld til Harstad, vil etablere nye knutepunkt i tillegg til Narvik, men endrer ikke på behovet for transport fra de enkelte kystsamfunnene og inn til et knutepunkt.

I samferdselsdebatten må vi derfor se de ulike transportmetodene i sammenheng. Ja, vi trenger mer penger til jernbane. Sjømatnæringen ønsker en effektiv uttransportering. Dobbeltspor på Ofotbanen, koblinger fra det svenske og finske jernbanenettet mot Nord -Troms og Finnmark, og deretter gjerne også jernbane til Tromsø og Harstad hvis gods- og varastrømsanalyene sier at det faktisk vil flytte gods over fra bil til bane.

Sjømatnæringen stiller gjerne opp for å øke det politiske presset for endringer i godspolitikken. Men da må det ligge til grunn gode analyser av varestrømmene i dag og i morgen, og hvordan transportbehovene best løses gjennom en total samferdselspakke. Debatten som pågår nå preges dessverre i for stor grad av bypatriotisme og besvergelser. Det fører ingen fremover.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse