Annonse
KS, kommunesektorens organisasjon, samler kommunene og fylkeskommunene i nord til felles kommunalpolitisk toppmøte i Alta 3. og 4. mai. Foto: Alta havn KS

Nord-Norge - ressursrik og utfordrende

Er det faktisk en avstand mellom makthavere og folk i spørsmål om kommunesammenslåinger?

Tidligere og nåværende regjeringer har bl.a. gjennom sine framlagte nordområdemeldinger uttrykt et mål om å gjøre Nord-Norge til en av landets mest bærekraftige og skapende regioner. Det er understreket at Nord-Norge i årene framover vil få en voksende betydning for norsk velferd, og Nordområdene er Norges viktigste utenrikspolitiske interesseområde.

Det reises en rekke sentrale spørsmål til debatt når KS, kommunesektorens organisasjon, samler kommunene og fylkeskommunene i nord til felles kommunalpolitisk toppmøte i Alta 3. og 4. mai.

Reformer i kommunesektoren

I årets møte rettes bl.a. fokus mot gjennomføringen og oppfølgingen av kommune- og regionreformen, som Regjeringen har lagt fram proposisjoner på og som Stortinget vil behandle før sommeren. Status så langt er at få kommuner nordpå har frivillig valgt å slå seg sammen. I forhold til Regionreformen er situasjonen uavklart. Er forutsetningen at tre fylker må bli til en, eventuelt to, og hvilke oppgaver skal regionen(e) utføre. Hvilke utfordringer og muligheter vil en eventuell endret regioninndeling innebære?

Til å innlede til debatt er Helge Andre Njåstad (Frp), leder av Stortingets kommunal- og forvaltningskomite invitert til å belyse temaet «Lærdommen så langt vært og veien videre». Betydningen av kommune- og regionreformen for samfunn- og næringsliv i nord vil også bli belyst før vi tar diskusjonen om hvilke grep landsdelens egne folkevalgte mener bør tas for å utløse Nord-Norges store potensiale og derved oppfylle sentrale myndigheters mål vedrørende utvikling av landsdelen. Hva kan/vil Nord-Norges fremste folkevalgte samarbeide om og hvilke krav må vi stille til politiske myndigheter og næringslivets aktører om infrastruktur, kunnskap og samarbeid?

Politikk og kommunikasjon

Et annet viktig tema er «Virkelighetsoppfatning og kommunikasjon - hvordan kommuniseres politikken med folket?» Den siste tiden er det rettet mye oppmerksomhet mot en påstått økt avstand mellom politiske og økonomiske eliter og «folk flest». I flere land har vi sett overraskende valgutfall der folket gjør «opprør» og foretar andre valg enn det representanter for elitene hadde ønsket og forutsett. Noen mener at man blant annet kan gjenkjenne denne økende avstanden i mange folkeavstemninger om kommunesammenslåinger der «elitene» ønsker sammenslåinger, mens folk flest gjerne sier nei. På årets konferanse rettes fokus mot denne problemstillingen. Er det faktisk en avstand mellom makthavere og folk i spørsmål om kommunesammenslåinger? Er motstanden i folket et uttrykk for at politikere er dårlige kommunikatorer, handler det om at folket vet sitt eget beste og ikke lar seg lure uansett, eller er det snarere et uttrykk for at folk flest nettopp ikke vet sitt eget beste? Hva kan eventuelt gjøres for å minske avstanden mellom valgte og velgere?

Kompetanse til landsdelen

Det tredje og siste hovedtemaet på årets møte er «Samarbeid om høyere utdanning i nord». Universitets- og høyskolesektoren i Nord-Norge har i løpet av de fem siste årene blitt kraftig omstrukturert. Høyskolene er blitt fusjonert inn i de to universitetene vi har to av i landsdelen. Spørsmålene som stilles er i hvilken grad er institusjonene leverer den kompetansen som næringsliv og offentlig forvaltning har bruk for nå, og et stykke inn i fremtiden? Betyr bortfallet av høyskolene og overgang til to universiteter en unødvendig akademisering i forhold til arbeidslivets behov og evner «de to store» å samarbeide til eget og landsdelens beste?

Siste dag av konferansen vil de tre fylkesstyrelederne i KS Nordland, KS Troms og KS Finnmark i fellesskap presentere en aktuell politisk sak, før møtet avsluttes med at NRK-korrespondent i Moskva Morten Jentoft foredrar over temaet: «Nord-Norge og Russland – harmoni eller knute på tråden?»

Årets «KS Felles fylkesmøte for Nord-Norge» er det sjette i rekken og arrangementet veksler mellom fylkene. Det er en viktig arena for utforming av politikk og for å diskutere rammevilkår for lokal- og regionalpolitikken i vår landsdel.

Deltakere er ordførere, øvrige sentrale kommunepolitikere og sentrale fylkespolitikere fra de tre nordnorske fylkene. KS sine politiske fylkesstyrer i Nordland, Troms og Finnmark står som arrangør av disse årlige møtene. Fylkesstyrene har en klar felles forståelse av at det er viktig og nødvendig å samle sentrale politiske beslutningstakere i landsdelen minimum en gang per år. Dette er det eneste møtet i sitt slag der de fremste valgte politiske delegatene fra hele landsdelen møtes på samme arena.

De politiske vedtakene som fattes i dette organet vil således ha et politisk Nord-Norge i ryggen og vil følges opp av KS nordnorske fylkesstyrer overfor sentrale myndigheter, statlige instanser og KS sentralt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse