Annonse

Nordkapp, FeFo og Nordlys

FeFo har mye mindre handlingsrom enn det Nordlys gir inntrykk av.

I FeFo sin strategi heter det at «Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark». Det har vært vårt utgangspunkt i Nordkapp-saken.

På lederplass 13. juni er Nordlys kritiske til at FeFo viderefører festekontrakten med Rica Eiendom på Nordkapplatået. Vi må i alle fall forstå Nordlys sånn. For så mye mer enn kontrakten kan ikke FeFo videreføre.

Når vi har svart på dette tidligere, har vi illustrert det slik: Se for deg at du har investert i eiendom – enten et hus, ei hytte eller et anlegg. Skal grunneieren kunne kaste deg ut bare fordi du har vært lenge på eiendommen? Ingen grunneier kan gjøre sånt med loven i hånda, heller ikke FeFo. Rettighetene til de(n) som har festekontrakt står sterkt.

Så registrerer vi at det stadig gis inntrykk av at omregulering vil oppheve situasjonen på platået, men Rica vil fortsette å feste. Det  kommunen kan bestemme, er hva festere som Rica kan bruke arealet til. Dét avgjør lønnsomheten – ikke FeFo.

I den forbindelse vil FeFo understreke følgende: Rica sin festeavtale er fra 1994 og ble inngått før FeFo ble opprettet i 2006. Da slo Finnmarksloven fast at FeFo skulle overta alle forpliktelser fra den forrige grunneieren (Statskog), deriblant alle festeavtalene, inklusiv festekontrakten for platået. Nå skal festeavtalen reforhandles. Da har Rica, i likhet med alle andre, en juridisk rett til å få avtalen forlenget.

I FeFo sin strategi heter det at «Finnmarkseiendommen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark». Det har vært vårt utgangspunkt i Nordkapp-saken. Det har gjort at vi har gitt Rica tre beskjeder:

 - Arealet deres skal nedjusteres betydelig
- Festeprisen skal markedsreguleres
- Nordkapp-samfunnet må få mer ringvirkninger ved at det opprettes et fond av turistinntektene

Mer handlingsrom enn dette har ikke FeFo. Faktisk er FeFos handlingsrom mindre enn for grunneiere flest.

La oss likevel leke med tanken om at FeFo fulgte Nordlys’ linje. Da ville Rica hatt alle grunner til å ta FeFo for retten. Den saken ville FeFo tape. Da ville også et nytt fond for Nordkapp-samfunnet ryke - fordi rettsvesenet kun kan ta utgangspunkt i avtalen Rica allerede har.

La det være sagt: FeFo står på Nordkapp-samfunnets side, men for oss kan ikke dette bli et spørsmål om rett og galt – men juss og det å bruke handlingsrommet for å skape mer lokal verdiskaping. For FeFo kan ikke blande seg inn i hvordan lokaldemokratiet vil bruke sine arealer. Vår jobb er å tilrettelegge etter lokalpolitikernes ønsker.

Debatten om Nordkapp engasjerer og vi er glad for at Nordlys følger med, men avisa bør i så fall utdype hvorfor FeFo skal gå bort fra det å være en forutsigbar grunneier som følger lovene i festeinstituttet og etterlever inngåtte avtaler.

Vi er i alle fall sikre på én ting: Det Finnmark ikke trenger, er en uforutsigbar grunneier som skaper usikre rammer for næringslivet og samfunnet for øvrig.

Derfor må FeFo opptre forutsigbart. Det har en verdi - både for de som har satset eller vurderer å satse i Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse