Annonse
følge regjeringen ble det i 2018 bevilget nesten 4,2 mrd. kroner til forskning og innovasjon i havnæringene, en økning på over 1,8 mrd. kroner siden 2013. Det er bra. Men det er en stor utfordring at det aller meste av disse bevilgningene gikk til naturvitenskapelig forskning og teknologisk utvikling, skriver Nilssen. Bildet er av forskningsskipet Kronprins Haakon. Foto: Havforskningsinstituttet

Norges rolle i bærekraftig verdiskaping og bruk av havet – Den blå økonomi

Norge har lang historie som havnasjon og mulighetene for fremtidig bærekraftig vekst i havnæringene er svært stor, noe som vil stimulere både til økt handel og energieffektiv distribusjon blant annet gjennom sjøtransport.

Havområdene i nord løftes stadig frem som svært viktig for Norge. Den blå økonomien er og vil i økende grad være den sosiale og økonomiske bærebjelken for Norge. I følge regjeringen ble det i 2018 bevilget nesten 4,2 mrd. kroner til forskning og innovasjon i havnæringene, en økning på over 1,8 mrd. kroner siden 2013. Det er bra. Men det er en stor utfordring at det aller meste av disse bevilgningene gikk til naturvitenskapelig forskning og teknologisk utvikling. For å kunne nå målene om økt verdiskaping er det viktig at det satser mer på samfunnsvitenskapelige kunnskap og kompetanse. Markedsforståelse- og utvikling, økt verdi fra basale råvarer til produkter som gir høyere verdi og bedre ressursutnyttelse, samfunnsutvikling og satsing på robuste samfunn og næringsvirksomhet for å nevne noen fliker problemfeltet.

Havet rommer store muligheter for menneskeheten globalt. Norge har som havnasjon har en viktig rolle å spille her. En voksende befolkning i verden vil trenge betydelig mere mat og energi i årene som kommer, og Norges bidrag til å møte behovet for matproduksjonen kommer ikke fra landbruket, men fra havet. Norge har lang historie som havnasjon og mulighetene for fremtidig bærekraftig vekst i havnæringene er svært stor, noe som vil stimulere både til økt handel og energieffektiv distribusjon blant annet gjennom sjøtransport. Skipsfarten er av avgjørende betydning for å sikre global handel og verdiskaping. Ifølge regjeringen Solberg er det mer enn 200.000 nordmenn som jobber innenfor olje, sjømat eller maritim næring, og i 2017 skapte havnæringene verdier for 680 milliarder kroner. Tallene for 2018 og 19 vil være langt større. Innen sjømatnæringen er det oppdrett som har hatt den klart største veksten, og slik vil det også være fremover. Spørsmålet er hvordan vi kan utvikle den blå økonomien på en bærekraftig måte for fremtiden.

Den blå økonomien er i all enkelhet alt som skjer oppå havet med transport, turisme og fiskeri/havbruk, i havet bioproduksjon (villfisk, oppdrett alger osv) og under havet med energi og mineraler. Gjennom historien har havet vært bærebjelken for utviklingen i landsdelen og bidratt med arbeidsplasser mat og hovedtransportåren. I dag er betydningen av havet som drivkraft for Nordområdene og den norske økonomien høyaktuell. den blå økonomien – igjen hvorav vi i dag eksporterer omlag 95% av matproduksjonen fra havet, arbeidsplasser, energi og transportsystemer, og ikke å glemme satsningen på utvikling som har ført Norge frem som en ledende nasjon innenfor forskning på økonomi, produksjon og teknologi særlig innen fiskeri og oppdrett, offshore olje og gass, samt sjøtransport.

I 2012 la regjeringen frem en stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Enkelt oppsummert rammes dette inn av begrepet Den Blå Økonomien. Målet med stortingsmeldingen var da å belyse de mulighetene og utfordringene som havet/den blå økonomien representerer for Norge, og tydeliggjøre hvordan utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte opp under norske havinteresser og bidra til å nå FNs bærekraftmål. Ett av målene, nummer 14, handler om bruk av havet og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Handelshøgskolen Nord Universitet ligger midt i Norges største område for produksjon, foredling og eksport av sjømat, særlig innenfor oppdrett men også villfisk. Derfor er bærekraftig verdiskaping i den blå økonomien en av de viktige satsingsfeltene for Handelshøgskolen Nord Universitet.

Som det samfunnsfaglige kompetansemiljøet innenfor Nordområdene og Arktis har HHN har allerede betydelig kompetanse og aktiviteter på flere av disse områdene:

  • Et av Europas største fagmiljø innen internasjonal handel og markedsadgang
  • Russlands rolle
  • Sjøtransport med særlig vekt strategiske og økonomiske dimensjoner ved den Nordlige sjøruten og relasjonen til Russland og Asia herunder også Kina som en jy og viktig aktør i jakten på naturressurser.
  • Sikkerhet og beredskap i Arktis, inkludert det nasjonale treningssenteret Nordlab
  • Senter for Økologisk økonomi og bærekraftig produksjon

Kunnskap er avgjørende for å kunne utvikle Norge, Nord-Norge og det Europeiske Arktis videre som en viktig ressursregion. Dette betinger at vi finner gode strategier for den blå økonomien som bærebjelke for Norge og for Nord-Norge.

HHN har som mål å ta en naturlig plass som en koordinerende og drivende rolle med å videreutvikle den samfunnsfaglige kunnskapsbasen for bærekraftig bruk og verdiskaping av havet – Den blå økonomi.

I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå har regjeringen lagt fram sin oppdaterte havstrategi, “Blå muligheter”. I forbindelse med denne relanseringen la regjeringen Solberg vekt på at den vil fortsette å satse på forskning og utvikling i havnæringene. Vi ser frem til å kunne bidra til denne satsningen særlig med vekt på økt bærekraftig verdiskapning i den blå økonomien. Nå arbeider regjeringen med et nytt arbeid knyttet til nordområdene og Norges rolle i Arktis. Det blir spennende å se hva som kommer ut av den kommende meldingen om Norge den blå økonomien og Arktis.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse