Annonse

Den norske kirke ved et veiskille

Vigsel for likekjønnede har blitt en av vår tids viktigste symbolsaker for kirken, ikke bare for de det gjelder direkte, men for kirken selv.

De konservative kreftene i Den norske kirke mobiliserer kraftig for å få inn sine kandidater i bispedømmerådene foran årets kirkevalg. Det er særlig spørsmålet om vigsel av likekjønnede kampen står om.

Du som er medlem av Den norske kirke og opptatt av at den ikke skal diskriminere likekjønnede, oppfordres til å stemme ved kirkevalget. Det er i år mye lettere enn før fordi det for første gang er to lister å velge mellom; Nominasjonskomiteens liste og Åpen Folkekirkes liste.

Vigsel for likekjønnede. Våren 2014 stemte det sittende Kirkemøtet, med knapt flertall, mot vigsel for likekjønnede. I kjølvannet av det ble Åpen Folkekirke dannet. I dag stiller Åpen Folkekirke med egne lister i 9 av 11 bispedømmer.

Fram mot neste Kirkemøte er Åpen Folkekirkes fremste mål å få inn kandidater som vil stemme for vigsel av likekjønnede. Vigsel for likekjønnede har blitt en av vår tids viktigste symbolsaker for kirken, ikke bare for de det gjelder direkte, men for kirken selv.  

Det handler om hva slags kirke vi vil ha. Vi som har engasjert oss i Åpen Folkekirke ønsker en kirke med høye dører og vide porter. Vi vil jobbe for en kirke der alle kan kjenne seg velkommen, uansett hvem de er, hvem de elsker, hvor de kommer fra, hva de har gjort eller hvor de er i livet.   

Vi mener at dette er i samsvar med hva Jesus lærte oss da han gikk omkring på jorden. Han lærte oss at Gud ikke skiller mellom mennesker, og brukte sterke ord mot dem som stenger noen ute. Dette er kjernen i vår gudstro. Derfor arbeider vi i Åpen Folkekirke for at ingen mennesker skal diskrimineres på grunn av den de er.

Høstens kirkevalg kan derfor bli et veiskille i kirken.

Ved kirkevalget i 2011 var de som nå er medlemmer i Nord-Hålogaland bispedømmeråd ikke villige til å fortelle hva de ville stemme i denne viktige saken. Ved årets kirkevalg kan du på Den norske kirkes nettsider finne alle kandidaters svar.

En rask opptelling av svarene på nominasjonskomiteens kandidater viser at 8 sier ja, 8 sier nei, og to ønsker seg bare en forbønnshandling i stedet for vigsel. På Åpen Folkekirkes liste sier alle ja til vigsel mellom to av samme kjønn.

To likestilte syn. Det er to syn i Den norske kirke på vigsel av likekjønnede. Men utfordringen i dag er at de prestene som ønsker å vie likekjønnede ikke får lov til å gjøre det. De tvinges til å diskriminere homofile og lesbiske par. Åpen Folkekirke ønsker å endre dette. 

Vi mener at prester som ut fra sin overbevisning ikke kan foreta en vigsel mellom to av samme kjønn, skal få lov til å reservere seg.  Men dette kan bare være greit om prester som ønsker å vie likekjønnede har rett til å gjøre det. I dag har nei-siden tatt monopol på kirkens praksis.

Vi mener det er rom i kirken for å leve med to likestilte syn, men da må det være lik mulighet for å ikke bare tro ulikt, det må også åpens for å praktisere ulikt.

Kvinnelige prester. Kampen om å ansette kvinner i prestetjeneste skulle man tro var over, - men i det nåværende bispedømmerådetrådet har fire av 11 medlemmer konsekvent stemt mot å ansette kvinner i prestestillinger i vårt bispedømme.

På nominasjonskomitéens liste er det også denne gangen hele fire kandidater som er mot å ansette kvinner i prestestillinger. Dette skjer i det bispedømmet som for over 50 år siden raust tok imot Ingrid Bjerkås som Norges første kvinnelige prest.

Åpen folkekirke mener vi ikke kan fortsette å undertrykke og forskjellsbehandle mennesker ut fra etnisitet, seksualitet, kjønn eller funksjonsevne.  

Kirkeordning. Statskirken er allerede vedtatt avviklet. Når vi nå skal velge nye bispedømmeråd, blir det disse rådene, samlet i Kirkemøtet, som skal lage struktur for framtidas folkekirke.  Vi står kanskje foran de største organisatoriske endringene for kirken på 500 år.

Åpen Folkekirke har laget en plattform som tydeliggjør våre meninger. Dette kan du lese om på vår hjemmeside. Helt sentralt for oss er å utvikle kirkens demokrati videre, samt sørge for at kirken bevares som en bred og åpen kirke, slik at både de som går ofte og de som går sjelden til kirke kan føle seg hjemme der.

Kirkevalget. 13. og 14. september går vi til valgurnene. Fellesskapet skal velge nye kommunestyrer og fylkesting.  

Kirkevalget foregår samtidig, i lokaler like ved de politiske valglokalene. Er du medlem i Den norske kirke og av alder minst 15 år i år, har du stemmerett ved kirkevalget. Der er det to valg; menighetsrådsvalget og bispedømmerådsvalget.  

Bispedømmerådene i Norge utgjør Kirkemøtet, kirkens Storting.  Det er ved dette valget det er to lister.

Bruk stemmeretten din! Mange drømmer om en folkekirke som har rom for mangfoldet. Om skal vi få det til er det viktig at du bruker din demokratiske rett som kirkemedlem. Bruk stemmeretten din 13. og 14. september!

Godt valg!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse