Annonse
Odd Hugo Pedersen

NTP og Nord-Norge

Lastebileierne: Flere veiprosjekter i Nord-Norge må løftes frem i første periode av NTP

For å få til en sikker og effektiv transport i landsdelen er vi avhengig av et velfungerende veinett som også er dimensjonert for en kraftig økning i transporten

Norges lastebileier-Forbund (NLF) avdeling Nordland, Troms og Finnmark ved fylkesstyrene ønsker å kommentere fagetatenes forslag til NTP 2018-2029. Våre medlemsbedrifter forsyner landsdelen med gods og transporterer også store verdier ut av landsdelen for videre eksport til verdensmarkedet.

For å få til en sikker og effektiv transport i landsdelen er vi avhengig av et velfungerende veinett som også er dimensjonert for en kraftig økning i transporten som det samme NTP dokumentet beskriver. Det gjøres mye bra i landsdelen på riksveinettet innenfor rammen av gjeldende NTP, det er derfor skuffende at det i forslag til ny NTP ikke følges opp i slik grad som næringslivet i landsdelen fordrer.

Det foregår mye fisketransporter fra kystsamfunnene i Nord-Norge og de starter svært ofte på en fylkesvei, for å få til en effektiv transport er vi avhengig av at også fylkesveiene får finansiering til nødvendige oppgraderinger.

NTP dokumentet beskriver situasjon på fylkesveinettet på en god måte, med et formidabelt etterslep på vedlikeholdet. Beregningsmodellen for statlige overføringer til fylkeskommunene tilsier ikke noen økninger i statlige overføringer. Dette gjør at fylkene blir satt i en vanskelig finansiell situasjon til å gjøre noe nevneverdig med etterslepet.

Der er allikevel positivt at man ønsker å innhente etterslepet på veivedlikeholdet på riksveiene i løpet av planperioden.

Vi er også fornøyd med at E6 Olderdalen- Langslett som er en flaskehals for tungtransporten er omtalt og prioritert. Likeledes er det positivt for landsdelen at Sørfoldtunnelene blir prioritert.

Dersom en legger de samfunnsøkonomiske vurderingene til grunn er det svært få nye vei prosjekter i Nord Norge. I forslaget til NTP peker etatene selv på store svakheter i beregningsmodellen for samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

 Vi forutsetter derfor at også andre kriterier som samfunnssikkerhet og sammenhengende standard og utbygging tas med, samt at det blir den høyeste økonomiske rammen som blir lagt til grunn. Det vil føre til at viktige prosjekter som E6 Kvænangsfjellet, E8 Sørbotn –Lauksletta kommer med.

Når vi tar med i vurderingen at planperioden er utvidet til 12 år er det overraskende og betenkelig at det ikke legges opp til sluttføring av E8 Skibotndalen, Rv 94 Skaidi- Hammerfest, samt oppstart på E6 Vollan-Hatteng og E6 Ulsvågskaret. Det er tillegg  beklagelig at strekningen E6 –Sørelv-Borkamo, har falt ut av NTP, da dette er en svært ulykkeutsatt strekning.

Vi merker oss at mange av prosjektene i Nord-Norge er med i de siste periode av NTP dvs. etter 2024. Dette betyr at de må igjennom en ny prioritering ved neste rullering, noe som skaper stor usikkerhet mht. gjennomføring.

Vi setter vår lit til at den politiske behandlingen fører til at man legger en helhetlig vurdering til grunn for både den økonomiske rammen og for hvilke veiprosjekter som prioriteres, samt at flere veiprosjekter i Nord-Norge blir løftet frem i første periode av NTP. NLF vil være en aktiv pådriver for dette.

På vegne av styrene for NLF region Nord-Norge

Odd Hugo Pedersen, Regionsjef.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse