Annonse
Det er dokumentert at kommunene totalt har forsømt sin tilsynsrolle, med relativt få tilsyn i private barnehager, og nesten ingen tilsyn i egne (kommunale) barnehager, skriver nestleder i Lederne Liv Spjeld By.

Ny regulering av private barnehager

Lederne støtter derfor forslaget om at økonomisk tilsyn flyttes til Utdanningsdirektoratet, at fylkesmannen får ansvar for å behandle dispensasjonssaker i forhold til bemanning og foreslår for egen del at også det barnefaglige tilsynet legges til fylkesmannen.

Lederne har avgitt høringsuttalelse til kunnskapsdepartementets høringsnotat om forslag til endringer i barnehageloven, og som gjelder regulering av private barnehager.

Statsråd Jan Tore Sanner pekte i innledningen av høringsnotatet på at private barnehager har vært og er viktige for barnehagedekningen, og at målet fortsatt er at private barnehager fortsatt skal bidra til mangfoldig tilbud gjennom ulik størrelse, innhold og profil. Lederne etterlyser imidlertid et fokus på de kommunale barnehagene, spesielt siden kommunenes økonomi i barnehagesektoren får direkte betydning for finansieringen av de private barnehagene.

Det er dokumentert at kommunene totalt har forsømt sin tilsynsrolle, med relativt få tilsyn i private barnehager, og nesten ingen tilsyn i egne (kommunale) barnehager!

Lederne har i sin uttalelse lagt vekt på at tilsynsrollene må plasseres andre steder enn i kommunene. Det kan bli et rolleproblem at kommunen opptrer som tilsynsmyndighet for økonomiforhold, for barnehagefaglige forhold og skal avgjøre eventuelle dispensasjoner fra bemanningsnorm både i private og kommunale barnehager.

Verken kommunene, kommunale barnehager eller private barnehager er tjent med at det stilles spørsmål rundt dobbeltroller og habilitet!

Lederne støtter derfor forslaget om at økonomisk tilsyn flyttes til Utdanningsdirektoratet, at fylkesmannen får ansvar for å behandle dispensasjonssaker i forhold til bemanning og foreslår for egen del at også det barnefaglige tilsynet legges til fylkesmannen.

  • Kommunenes styringsrett i forhold til vilkårene for privat barnehagedrift må overvåkes!

Departementet vurderer om kommunene bør få stille vilkår om at private barnehager skal være ideelle for å kunne få tilskudd. Lederne nyanserer tilstanden i sin høringsuttalelse ved å synliggjøre private barnehager med andre organisasjonsformer enn stiftelser, men som også opptrer ideelt ved at eventuelle overskudd tilbakeføres til barnehagedriften.

Det har i en periode ikke vært mulig for kommunene å holde kostnadene ved særlig kostbare kommunale barnehager vekk fra kommuneregnskapet som ligger til grunn for fastsettelsen av tilskuddene til private barnehager.

Lederne mener at prinsipielt skal ikke kommunene ha anledning til dette, fordi det kan bidra til underfinansiering av private barnehager. Hvis departementet vil foreslå en endring som gjør det mulig å holde kostbare kommunale barnehager unna, ber vi om at det settes høye terskler for når dette kan gjøres.

Kunnskapsdepartementet hevder at pensjonspåslaget til private barnehager ligger over det reelle behovet i de fleste private barnehager.

Lederne peker på at mange av barnehagene med overskudd i påslaget har gitt tilbakeføring til barnehagens drift, og dermed gitt en høyere kvalitet og sikret barnehagen en god nok økonomi.

Lederne ber om at det sikres en forenklet saksgang for å få sikret dekning av reelle pensjonskostnader for de barnehager hvor påslaget ikke vil dekke kostnadene.

  • Krav om opptak av lån kun i finansforetak vil kunne sikre arbeidsplasser!

Lederne har oppfattet at flere barnehager har en usunn høy gjeldsgrad som ikke balanserer med et antatt kapitalbehov. Altså at det er tatt opp lån som ikke er relevant for egen drift. Ved krav om rask innfrielse av slik gjeld, vil det kunne gi risiko for barnehagetilbudet, skape begrensninger i styrers handlingsrom og gi risiko for tapte arbeidsplasser.

  • Sentralt plassert økonomisk tilsyn med private barnehager vil sikre høyere kvalitet!

Regelverket omkring finansieringen av private barnehager har vært behandlet ulikt i ulike kommuner, det har vært mange klagesaker og det er gjort korrigeringer i stor skala i ettertid. Kompetansen til å forstå de økonomiske retningslinjene har vært noe mangelfull i enkelte kommuner, noe som har forsterket de negative effektene av finansiering i de private barnehagene.

Lederne støtter derfor fullt opp at Utdanningsdirektoratet på vegne av departementet får nasjonalt ansvar for det økonomiske tilsynet og veiledning knyttet til den oppgaven.

Kunnskapsdepartementet foreslår at den enkelte private barnehage skal være et eget rettssubjekt. Lederne er prinsipielt enig i intensjonen med forslaget.

Lederne ønsker et variert barnehagetilbud, større forutsigbarhet for foreldre og kommuner, samt sikrere vilkår for barnehageledere og -ansatte.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse