Annonse
Martin Nymo er kritisk til den politiske prosessen i Målselv rundt den store kommunereformen. Foto: Nordlys/arkiv

Nye oppgaver til kommunene

Vi må ikke gjøre som i Finland hvor motstanden mot å etablere større og sterkere kommuner var så sterk at Staten måtte fjerne oppgaver fra små kommuner.

Jeg har deltatt på alle folkemøtene i Målselv og fått med meg at flere er usikker på hvilke oppgaver som det tenkes at kommunene skal få ansvar for. Synes ikke at verken ordfører eller rådmann har svart godt nok på disse spørsmålene. 

Jeg er egentlig kritisk til at ordføreren, som så tydelig har flagga neistandpunkt, skal svare på alle spørsmål på et folkemøte når det sitter politikere i salen som har brukt veldig mange timer på å lese seg opp på dette temaet. Det er ikke folkeopplysning eller en tilstrekkelig demokratiprosess.

Bare fra år 2000 og fram til i dag så har det vært gjennomført mange reformer som har gitt nye oppgaver til kommunene:

2001:  Fastlegeordningen

2003:   Introduksjonsprogrammet

2004:  Forhandlingsansvar for lærerne

2004:   Finansieringsansvar for skyssutgifter i kommunehelsetjenesten

2006:  NAV

2008;   Klinisk veterinærvakt

2009:   Lovfestet rett til barnehageplass

2010:  Kvalifiseringsprogrammet

2010:  ” Sørge- for-plikt” for krisesentre

2010:  Nasjonalparkstyrer

2012:  Helhetlig kommunalt beredskapsansvar

2012:  Konkretisering av folkehelseansvaret

2012:   Samhandlingsreformen

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, KS har ramset opp en rekke oppgaver som det er naturlig at kommunene skal ta ansvar for;

• Statlige hjemmebaserte hjelpetiltak innen barnevern og fosterhjem overføres fra stat til kommune • Arbeidsmarkedstiltak anbefales flytte fra stat til kommune • Kommunene kan ta et betydelig større ansvar innen rus- og psykisk helsearbeid • Oppgaver, myndighet og ressurser innenfor rehabilitering overføres som en hovedregel til kommunene • Statlige tilskuddsmidler til helse, omsorg og velferdstjenester til kommunen bør samles og overføres til kommunene •  Statlige spesialskoler bør overføres til vertskommunene • Fylkeskommunens ansvar for grunnskoleopplæring og spesialpedagogisk hjelp til barn og unge på statlige institusjoner, bør overføres til kommunene • Tilskudd til lokale og/eller regionale kultur-, idretts- og frivillighetsformål bør forvaltes av kommunesektoren • Kommune bør få fullt ansvar og myndighet til å håndtere kulturlandskapsforvaltningen, naturvernområdeforvaltningen, fisk- og viltforvaltning, motorisert ferdse i utmark, mudring og dumping/deponi, ansvar for vannressursforvaltning og kystforvaltning, arealplanmyndigheten for mineralutvinning og godkjenningsansvaret for driftsplan for uttak av masse • Tilskuddsforvaltning og rådgivning til enkelttiltak for energieffektivisering og omlegging til fornybar energi og miljøvennlig transport bør ligge i en kommune.

• Kommunene bør få myndighet til å avgjøre viktige restriksjoner på lokal biltrafikk

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som foreslo oppgaver i forbindelse med Stortingsmeldingen; Kommunereformen- nye oppgaver til større kommuner (Meld.St.14,2014-2015)vurderte følgende forslag til nye oppgaver som kan være aktuelt å overføre til kommunene; • Psykisk helsevern • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling • Habilitering og rehabilitering • Hjelpemidler • Barnevern • Arbeidsmarkedstiltak • Videregående opplæring • Kollektivtransport • Fylkesveger • Virkemidler for lokal nærings- og samfunnsutvikling Ekspertutvalget konkluderte med at kommuner med minst  15.000 – 20.000 innbyggere kan ta på seg de fleste ovennevnte oppgavene, bortsett fra Kollektivtransport og Videregående opplæring som ble anbefalt for kommuner med størrelse på 100.000 innbyggere.  Det ligger i kortene at det blir en differensiering av oppgaver ut i fra robusthet på kommunene. 

En stor regionreform er på gang. Jan Tore Sanner har sagt at 10 regioner skal erstatte dagens 19 Fylkeskommuner. Nord- og Sør Trøndelag har besluttet å slå seg sammen. Vet også at det pågar samtaler om å slå sammen Fylkeskommuner på Vestlandet til en region. Når Nord Norge vil bli en egen region vet vi ikke, men det vil skje.

Jeg tror det vil være vanskelig å være kommunepolitiker når oppgaver blir tatt bort fra kommunalt nivå og gitt tilbake til Staten eller til det nye regionale nivået.  Vi må ikke gjøre som i Finland hvor motstanden mot å etablere større og sterkere kommuner var så sterk at Staten måtte fjerne oppgaver fra små kommuner. Hvilke oppgaver skal i så fall det være?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse