Annonse
Tom Bjørvik hevder at det ikke finnes tvil om at en flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes vil utløse krav om flytting av hele banesystemet på Evenes (bildet). Det medfører store kostnader som til nå ikke har vært med i sammenlikninga av Andøya og Evenes. Foto: Ragnar Bøifot, Fremover

Nye opplysninger underbygger behovet for bygging av ny rullebane og taksebane på Evenes

Flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes kan bli 4,8 milliarder kroner dyrere enn antatt, skriver Tom Bjørvik.

Brødtekstbilder: 
FLYBEVEGELSER PÅ EVENES: Den blå grafen viser Avinors prognose i 2011, mens den røde og grønne grafen viser virkelige tall t.o.m. 2016 og prognose med hhv. 1,8% og 4,5% årlig økning i årene etter 2016.
Foreslått nytt banesystem på Evenes i Avinor-rapport fra 2011.
Etter mitt syn er det ingen tvil om at en flytting av MPA-basen til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet, og kostnadene må derfor med i sammenlikningsgrunnlaget.

Nye tall viser en betydelig økning i antall sivile og planlagte militære flybevegelser på Evenes. De nye tallene, fremsatt av Avinor og Forsvarsbygg, underbygger at en flytting av MPA-basen fra Andøya til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet. Kostnadsøkningen er på minst kr 4,8 milliarder, og det er kostander som ikke var med i beslutningsgrunnlaget som ble fremlagt for Stortinget i forkant av flyttingsvedtaket.

Bakgrunn

I oktober 2011 fremla Avinor rapporten «Ny kampflybase - Konsekvenser for sivil luftfart» etter bestilling fra Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet. «Rapporten representerer Avinors beskrivelse av konsekvenser for sivil luftfart av tre alternative lokaliseringer av en ny kampflybase» heter det i sammendraget.  

NATO-kravene (NATO criteria and standards for airfields) har samme krav til minimumsavstand mellom senterlinjer for rullebane og parallell taksebane som de Norske forskriftene (Forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2)) – for dette tilfellet er kravet 183 meter. Avstanden på Evenes er 150 meter. I tillegg stiller NATO avstandskrav for nødrullebane (i dette tilfelle den parallelle taksebanen) som heller ikke oppfylles på Evenes.

Krav-avvikene resulterer i at Evenes Flyplass opereres med bruksprosedyrer som hindrer samtidig bruk av taksebane og rullebane. Luftfartstilsynet har tidligere kommentert at slike begrensninger er enkle å håndtere på en flyplass med liten trafikk, men at dette fort blir svært utfordrende og etter hvert umulig å håndtere etter hvert som trafikken øker.

I Avinorrapporten og øvrige militære rapporter var det en udiskutabel konklusjon at trafikkøkningen som F-35 representerte, dersom Evenes ble valgt som hovedbase for kampflyene, ville medføre at rullebane og taksebane måtte forskyves. Valget falt den gang på Forsvarets rullebanealternativ 1C.

Ørlandet ble valgt som hovedbase for kampflyene med Evenes som fremskutt QRA-base. Pga. den relativt beskjedne trafikkøkningen F-35 utgjorde i fremskutt base konkluderte Forsvarsdepartementet i rapporten «Lokaliseringsalternativer for Forsvarets nye kampfly F-35 (Konseptuell løsning-versjon 1.01)» med at «I en tobaseløsning hvor Evenes inngår med en skvadron anses det ikke som nødvendig å etablere helt ny rullebaneløsning

I Langtidsplanen (LTP) av juni 2017 foreslo FD å flytte MPA-basen fra Andøya til Evenes i en samlokalisering med QRA-basen. Jeg sendte statssekretær Bø et brev hvor jeg gjorde han oppmerksom på at den trafikkøkningen MPA ville representere igjen aktualiserte flytting av banesystemet, og at kostnadene relatert til dette ikke var medtatt i beslutningsgrunnlaget for LTP’en.

Bø svarte følgende:

«Det er kun hvis en betydelig del av den samlede kampflystyrkeproduksjonen legges til Evenes at det er vurdert som et behov for å parallellforskyve rullebanen slik at store fly kan takse på parallellbane samtidig som rullebanen brukes. For en situasjon med sivil trafikk samt MPA og, som forutsatt, inntil 10 % av kampflystyrkeproduksjonen, er dette ikke vurdert som nødvendig.»

Nye opplysninger om antall flybevegelser for F-35 og P8

I en presentasjon som Forsvarsbygg og Avinor holdt på Evenskjer 22. juni i år ble det opplyst at det dimensjoneres ut fra at F-35 vil produsere 792 flybevegelser og P8 4.201 flybevegelser pr år på Evenes. F-35 og P8 produserer altså til sammen 4.993 flybevegelser, tilsvarende 62% av de 8.000 flybevegelser F-35 ville utført dersom Evenes hadde blitt valgt som hovedbase for kampflyene.

I samme presentasjon redegjorde Forsvarsbygg/Avinor for at det totale antall sivile flybevegelser på Evenes i 2016 var 12.393. Dette stemmer ikke med Avinors statistikker som viser totalt 11.263 sivile flybevegelser. Jeg har lagt Avinors tall til grunn i det videre, men det er altså en mulighet for at trafikkøkningen er enda høyere. Jeg benytter 2023 som referanseår og legger til grunn at alle F-35 og P8 er på plass da.

Grafen under viser avviket mellom virkelig antall sivile flybevegelser frem til 2016 og hva som var vist i prognosene i 2011, samt en prognose for videre trafikkøkning etter 2016.

Den blå grafen viser Avinors prognose i 2011, mens den røde og grønne grafen viser virkelige tall t.o.m. 2016 og prognose med hhv. 1,8% og 4,5% årlig økning i årene etter 2016. 

Som man ser av grafene var den anslåtte økningen på 1,8% fra 2011 alt for lav. Virkelig trafikk ligger 12%-14% høyere enn forventet trafikk i årene 2014-2016. I snitt utgjør den reelle trafikkøkningen i perioden 4,5% pr år.

Dersom trenden fra de siste årene fortsetter vil antall sivile flybevegelser i 2023 være mer enn 15.000. Om Avinors 1,8%-estimat gjelder for de kommende årene vil Evenes ha 13.000 sivile flybevegelser i 2023. Dette innebærer at vi i 2023 vil ha mellom 1.700 og 4.100 flere sivile flybevegelser enn Avinor antok i 2011.

Den samlede antall flybevegelser av sivil lufttrafikk, F-35 og P8 på Evenes vil med høy grad av sannsynlighet ligge i intervallet mellom 18.000 og 20.000 i referanseåret 2023. 

Dimensjonerende antall flybevegelser som lå til grunn da Evenes ble vurdert som hovedbase for F-35 var ca 11.215 sivile flybevegelser og 8.000 F-35-bevegelser (inklusive allierte styrkers trening), totalt ca 19.215 flybevegelser på Evenes flyplass i 2023.

Dagens dimensjonerende nivå for F-35, P8 og siviltrafikk er altså på samme nivå som det dimensjonerende nivået for F-35 og siviltrafikk med Evenes som hovedbase. I sistnevnte tilfelle var det udiskutabelt om rullebanesystemet måtte flyttes. I forestående tilfelle sier Statssekretæren at «det ikke er vurdert som nødvendig».

Det er grunn til å minne om at det i mellomtiden er vedtatt at Evenes skal bli Nord-Norges eneste militære flybase, hvilket innebærer langt større belastning i form av besøk fra utenlandske skvadroner, under øvelser og i spente situasjoner. Alt dette vil kreve at flyplassen har stor bufferkapasitet.  I dag er bufferen negativ.

Evenes, som Nord-Norges eneste militære flyplass, har pr i dag heller ikke godkjent nødrullebane.

Når virkelig flytrafikk nå viser høyere tall enn prognosene tilsa, samtidig som MPA bevegelsene alene utgjør mer enn 50% av det antall flybevegelser F-35 ville utført på Evenes som hovedbase, er det all grunn til å gjøre en ny vurdering. Nord-Norges eneste militære flybase kan ikke være hemmet av bruksprosedyrer som hindrer samtidig bruk av taksebane og rullebane.

Etter mitt syn er det ingen tvil om at en flytting av MPA-basen til Evenes vil utløse krav om flytting av banesystemet, og kostnadene må derfor med i sammenlikningsgrunnlaget.

Kostnader ved flytting av banesystemet

Legger man til grunn FD’s enhetskostnader for forlenging av Tverrvindbanen på Andøya blir prislappen rundt kr 14 milliarder for den nødvendige omleggingen på Evenes. Dette er enhetspriser undertegnede ikke fester lit til.

Jeg velger i stedet å legge til grunn enhetsprisene fra LNS sitt tilbud for forlengelse av Tverrvindbanen på Andøya og legger til for teknisk infrastruktur samt nødvendige oppsamlingssystemer for avisingsvæske relatert til banelegemet alene. Samlet kostnad anslås da til rundt kr 4,8 milliarder, som må legges til de øvrige uteglemte kostnadene på Evenes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse