Annonse
Otium bo- og velferdssenter skal inneholde totalt 137 plasser for heldøgns omsorg. 130 plasser skal være i bokollektiv (tradisjonelt kjent som sykehjem) og sju plasser skal være for yngre mennesker med demens i bofellesskap (omsorgsbolig-standard).

Nye Otium – et løft for eldreomsorgen

Brødtekstbilder: 
Nye Otium reiser seg i Tromsdalen.
Kristin Røymo (Ap) kom med så sterk og surmaget kritikk at jeg flere ganger faktisk har lurt på om hun var imot hele prosjektet.

Det er en stor glede å observere byggeaktiviteten som pågår for fullt i Otium-tomta.  Nye Otium bo- og velferdssenter er i ferd med å ta form.  Realiseringen blir et etterlengtet og nødvendig løft for eldreomsorgen i Tromsø kommune.

Da det borgerlige byrådet tiltrådte lå det 300 millioner kroner i økonomiplanen til formålet – noe som kun ville gitt rundt 60 plasser.  Med stenging av Kroken sykehjem (som skal renoveres) ville dette altså reelt sett gitt oss en reduksjon i sykehjemsplasser.  Men planleggingen var ikke igangsatt, og da vi overtok i 2011 så vi muligheten for et mye større prosjekt enn de avsatte midlene den gang tilsa.

Konkret bestilling med hensyn til å påbegynne dimensjonering og utvikling av Otium bo- og velferdssenter kom fra det borgerlige byrådet våren 2012.  Prosjektet er deretter utviklet gjennom en grundig prosess.  Prosjektet baserer seg på nasjonale føringer samt «Strategi for utvikling av eiendom til helse og omsorg» som ble vedtatt av kommunestyret i 2013. 

I min tid som byråd for helse og omsorg hadde dette prosjektet høyeste prioritet. Vi gjennomførte programmering, dimensjonering, skisseprosjekt, forprosjekt og detaljregulering – alt med tett brukermedvirkning for å få et best mulig resultat for de som skal bo og arbeide i bygget.  Ansatte i kommunen som har jobbet med prosjektet har gjort en formidabel jobb – og det ligger virkelig mye arbeid i å planlegge et så stort prosjekt.  Forprosjektet forelå i juli 2015, komplett med tegninger, beskrivelse og kostnadskalkyle.  Basert på dette vedtok byrådet en total økonomisk ramme for prosjektet på 785,5 millioner kroner – en betydelig økning sammenliknet med det som var avsatt av våre forgjengere.

Otium bo- og velferdssenter skal inneholde totalt 137 plasser for heldøgns omsorg.  130 plasser skal være i bokollektiv (tradisjonelt kjent som sykehjem) og 7 plasser skal være for yngre mennesker med demens i bofellesskap (omsorgsbolig-standard).

Viktige prinsipper i planleggingen har vært boliggjøring. Det betyr at vi ville vekk fra et tradisjonelt institusjonspreg med lange korridorer.  Otium bo- og velferdssenter skal først og fremst være en bolig – et hjem – for beboerne.  Store avdelinger og lange korridorer er heller ikke hensiktsmessig for personer med kognitiv svikt.  Derfor vil Otium få bogruppeorganisering, og det hele vil være langt mer tilrettelagt for mennesker med demens enn det de gamle sykehjemmene i byen er.

Integrering i nærmiljøet og bydelsperspektiv har også vært viktig.  Vi ønsket en bydelskafe på Otium.  Det er planlagt dagsenter for eldre, og det vil være møteromsfasiliteter som kan brukes av frivillige lag og organisasjoner.  Tanken er å få aktivitet i bo- og velferdssenteret der folk i Tromsdalen kan ha en møteplass – for vi vet at ensomhet er et stort problem for mange hjemmeboende eldre.

Hjemmetjenesten på fastlandet skal også flytte inn i nye lokaler på Otium, og dermed kommer Otium til å bli en stor arbeidsplass for mange ansatte i kommunen. Og forhåpentligvis en god arbeidsplass, der tjenestebilene til hjemmetjenesten skal stå parkert i garasjen under bygget.

Underveis i prosessen ble det rettet mye kritikk mot det borgerlige byrådet. Kristin Røymo (Ap) kom med så sterk og surmaget kritikk at jeg flere ganger faktisk har lurt på om hun var imot hele prosjektet.  Nordlys hadde en rekke oppslag med negativ vinkling om Otium.  Det gikk så langt at Pressens faglige utvalg slo fast at Nordlys hadde brutt god presseskikk i sin serie av negative saker. 

Normalt blir politikere bedømt ut fra hvilke politiske prioriteringer de gjør.  Det passet enkelte i pressen bedre å bedømme det borgerlige byrådets satsing på eldreomsorgen ut fra tidsbruk på prosjektering og entreprenørenes byggetid – forhold som politikere egentlig ikke rår særlig over.  Men med start i 2012 og ferdigstilling i 2018 blir tidsbruken for Otium seks år.  Det er helt normal tidsbruk for et så stort prosjekt.  Jeg mener i dag at vi gjennomførte en forsvarlig og riktig prosess.  God brukermedvirkning er avgjørende for at bygget blir godt for de som skal bruke det.  God planlegging gir sikrere kostnadskalkyler og bedre muligheter for å lykkes. 

Resultatet av fire år med Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i byråd ser vi nå konturene av i Tromsdalen.  Otium blir et fremtidsrettet bo- og velferdssenter med 137 plasser for heldøgns omsorg.  Jeg er glad for at vi prioriterte eldreomsorgen i vår byrådstid.  Jeg gleder meg stort over byggeaktiviteten og ser frem til åpningen i 2018.  Det blir et løft som eldreomsorgen i Tromsø trenger.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse