Annonse
En linje på et plankart forteller ingenting om vegens «standard», f.eks. med hensyn på høyde-variasjoner. Derfor blir vestre alternativs håpløse «opp-og-ned-dans» i søndre halvdel ikke «avslørt» av å vise fram kun plankartet, og derfor ikke debattert, skriver Torfinn Svendsen.

Nye veier – i et lite fjordlandskap

Den siste tids oppslag om E8 gjennom Ramfjorden er kanskje til glede/jubel for de som ønsker å trekke «raske slutninger», men har de vært opplysende om innholdet i det de mener er den «riktige løsningen»?

Det er meget vanskelig å få fyllestgjørende informasjon om en vegstreknings «fortreffelighet» gjennom en linje på et plankart! Mange ser likevel ut til å nøye seg med den informasjonen, dessverre.

Men, en horisontal-linje vil selvfølgelig gi et riktig «bilde» av lengde, eller forskjell i lengde mellom to alternativ.

Og, «lengde» er utvilsomt en viktig faktor for å vurdere et vegprosjekts samfunnsøkonomiske lønnsomhet, eller ved sammenlikning mellom to eller flere alternativ for samme hoved-strekning!

Dog, en linje på et plankart forteller ingenting om vegens «standard», f.eks. med hensyn på høyde-variasjoner.

Derfor blir vestre alternativs håpløse «opp-og-ned-dans» i søndre halvdel ikke «avslørt» av å vise fram kun plankartet, og derfor ikke debattert!

Og … de fleste bilder av den «skjeive» brua over fjorden mellom Leirbakken og Hanslarsanes vises skrått fra undersiden eller som skrått luft-«foto» -  og det blir jo ikke så værst? Men det er bare fuglene og fiskene som reelt vil kunne se brua fra de vinklene når den eventuelt står ferdig.

Men, det er også avgjørende hvor kort eller lang man gjør sammenliknings-strekningene av de alternative løsningene:

F.eks. vil østre trasè i Ramfjorden komme dårlig ut i en lengde-sammenlikning innen «fjord-bildet», hvis man legger som «snuble»-premiss at østre via den meget kostbare strekningen (ovafor Nordbotn) mellom Ramfjordmoen og Leirbakk-området (Minken), for å bli knyttet til eksisterende veg (eller en ny Tindtunell).

Men, hvis trafikken fra en ny østre trasè i en mellomperiode kunne gått på en lett opprustet fv.91 fra Eidslott-ryggen til Fagernes, kan man uten de store ulempene vente på en Tindtunnel (med start-punkt på Ramfjordmoen som beste tunnel-løsning).

Det ville også være mer «rettferdig», mellom alternativene vest og øst, om man sammenliknet vestre og østre gjennom Ramfjorden der begge alternativene var tilsluttet en tunnel gjennom Tromsdalstinden som førte fram til den nåværende tunnelen under Tromsøysundet, men der tunnelen kan få litt forskjellig startpunkt i Ramfjorden; hhv. Leirbakk-området (for vestre trasè), og Ramfjordmoen for østre trasè (uten å «oppsøke» Nordbotn-ravinene).

I dette sammenliknings-tilfellet ville total-lengde bli noenlunde lik, og forskjellene mellom alternativene burde da vektes ut fra andre faktorer, som f.eks. støy i «fjord-rommet», jevnhet i vertikal-kurvatur, og sikkerhets-«sårbarhet» i forhold til tine/fryse-effekter gjennom vår-perioden, der det for alle de nevnte faktorene er åpenbart at vestre og østre vil vise seg å være vesentlig forskjellig, med tilhørende konsekvens for trafikk-usikkerhet/-ulykker. 

Strekningsvis vil østre ligge noe høyere i landskapet, og vil framtre mer tilbake-trukket enn vestre; begge deler til fordel for støysituasjonen (støy «slår» mindre ned enn opp).

Motsatt av hva som er prosjektert for den nye vestre i indre deler av fjorden og videre mot Lavangsdalen, har østre allerede i dag en mye jevnere vertikal-linjeføring fra Sørbotn til Lavangsdalens begynnelse.

Vestre eksponerer seg generelt langt sterkere i fjord-rommet, men har dessverre svært lite «vakker vegbygging» å vise fram. Derimot vil den «vise fram» langt mer motorstøy fra trailerne enn østre, særlig i søndre halvdel, men selvfølgelig også over skrå-brua.

Slutt-oppfordring: Når Statens vegvesen og Nye veier begge så klart «utpeker» vestre som det beste alternativet; - hvorfor ikke overbevise «tilskuerne» gjennom å lage en 3D-animasjon av vestre alternativ?, for hele strekningen, slik at de interesserte kan «kjøre strekningen» virtuelt, før den er bygd, for derigjennom å kunne bli overbevist om at «fortreffeligheten» stemmer med utsagnene fra «de ansvarlige»?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse