Annonse
Vi vet at fisken i indre Øyfjorden har forsvunnet etter at de anleggene som nå er der ble etablert. Tar fisken en annen rute med nye anlegg etablert midt i våre fiskefelt, vil det bli en katastrofe for fiskerisamfunnene på Senja, skriver Rolf-Bjørnar Tøllefsen.

Ofrer vi fiskerisamfunnene på bekostning av oppdrett?

Ytterst i Øyfjorden (fjorden der Fjordgård og Husøy ligger) søker nå Norway Royal Salmon (NRS) Troms fylkeskommune om å sette ut havanlegg med en tillatt biomasse på nesten 6000 tonn. Anlegget er tenkt plassert midt i fiskefeltene som er i bruk ved Fugleneset i Øyfjorden, og det har kommet sterke reaksjoner fra fiskerne lokalt som bruker området, Senjahopen, Fjordgård, Husøy og Botnhamn, men også fra «fremmedfiskere» som fisker her vinterstid.

Når det gjelder dette akvakultur-området som ble vedtatt med Kystsoneplan for Sør og Midt Troms i 2015, er det åpenbart dårlig forankret hos de fiskerne som bruker området. Når en så leser gjennom beskrivelsene av fiskeriinteressene i planen, finner en både feil og mangelfullt innhold. Derfor bør en nå stoppe opp og ikke gi positiv tilslutning til en søknad om etablering i dette området med dette som grunnlag. 

I kystsoneplan/konsekvensutredningen, utarbeidet felles av kommunene i Sør- og Midt-Troms, står det å lese at kommunene som er involvert er oppfordret å avholde lokale folkemøter for å fange opp lokale innspill til planen.

Ingen av fiskeriorganisasjonene, Fiskarlaget sentralt, Nordre Senja Fiskarlag, Fiskebåt, Fiskebåt Nord eller Kystfiskarlaget, har vært invitert til møter i Øyfjorden som er berørt av dette omsøkte utsettet, hverken på Husøy eller i Fjordgård.

De eneste som har tatt kontakt, var Fiskeridirektoratet, som hadde fiskerne å tegne ned områdene i fjorden som er i bruk under fiske. Disse områdene kommer klart frem i kartene som Fiskeridirektoratet besitter, og som er å finne på nett i deres database.

Det som er merkelig, er at disse områdene ikke eksisterer i kartene som kystsoneplan til de involverte kommunene presenterer, mens det i selve utredningen står i klartekst: 

«Tiltaket berører fiskeområde med passive redskaper. Området brukes av lokalflåten. Overlapper 12% med fiskefelt for torsk og hyse. Redskaper står i aktuelt område hele året». Sitat slutt.

Det er mulig at under utarbeidelsen til Kystsoneplan var ikke disse kartene å få tak i, så allerede her viser Kystsoneplan et stort avvik og konkluderer på et alt for svakt grunnlag.

Området NRS søker å benytte i Ytre Øyfjorden er benyttet helårlig med garn til torsk, sei, hyse, kveite og rognkjeksfiske, samt laksenotfiske på sommeren. Det benyttes også til notfiske av hele kystflåten for å fiske etter sild, sei og makrell med not.

Notfiske er ikke nevnt med et ord i utredningen, mens samme område (notfiske) er merket klart og tydelig på Fiskeridirektoratet sine sider. Store deler av vinterfisket etter skrei har foregått her de siste årene, siden silda har holdt seg innpå fjorden.

Flåten fra 50 fot og ned fra både Senja og fremmedfiskere benytter dette området under hele vinterfisket. Dette er en syklus som utspiller seg ettersom silda vandrer.

Når da NRS leverer en søknad der det under pkt 2.2 er angitt: «Arealbruk/areal interesser – Alternativ bruk av området», og der søker så krysser av på rubrikken: «Ingen kjente», samtidig som Kystplan under formål og bestemmelser, pkt 2.5 som gjelder fiskeområder sier: «Områdene er forbeholdt fiske og etablering av akvakultur skal unngås» – blir dette helt meningsløst.

Kystsoneplan som er utarbeidet mangler mye fakta når det gjelder fiskefeltene i Ytre Øyfjord, og et utsett av oppdrettsanlegg her, vil få store negative konsekvenser, ikke bare for fiskeflåten som benytter området, men næringsmessig for hele Senja.

Når dette er sagt, er ikke fiskerne imot at det etableres oppdrettsanlegg langs kysten. Nye Senja kommune bør være positive til både oppdrett og fiskeri, men det bør ikke bli på bekostning av noen. Bare i indre Øyfjord er det fra før to anlegg og det tredje etableres snart uten fiskernes protester. Og det bør være nok i en fjord.

Begge næringene har levd i noen lunde side om side, der anleggene har vært plassert godt inne i fjordene, men når det nå planlegges store anlegg inn i et av de største gyte og helårlige fiskeområdene til fiskerinasjon Norge, går der en grense selv for oss.

Den Kystsoneplan som ble presentert på folkemøter enkelte steder for noen år siden, er faktisk allerede utdatert. 

Disse havmærdene som nå planlegges lagt ut, var ikke påtenkt engang da forrige Kystsoneplan var ferdig.

Utvalget for Kystsoneplan reiste rundt og viste frem en plan med disse «Uskyldige» små mærdene som alle kjenner fra siste tjue år tilbake i våre fjorder, og der fortøyningene blir satt ut med «30 fots båter». 

Det som nå planlegges satt ut, er små «oljeplattformer», der fortøyningene blir satt ut med offshore fartøy.

Dette er en svært vanskelig og komplisert sak som kan få alvorlige konsekvenser for fiskeriene i Senjaregionen. Vi vet at fisken i indre Øyfjord har forsvunnet etter at de anleggene som nå er der ble etablert. Tar fisken en annen rute med nye anlegg etablert midt i våre fiskefelt, vil det bli en katastrofe for fiskerisamfunnene på Senja. 

I kommunestyret til Lenvik 22 november skal denne saken opp. Jeg ber hver og en kommunerepresentant til sine respektive partier i Lenvik Kommune tenke over konsekvensene til en slik etablering, og stemme imot dette, og samtidig gå inn for at området fjernes for etablering når Kystsoneplan rulleres neste år.

For vi vet at det er rullering på en ny kystsoneplan for bl.a Senja som skal være klar til neste år, og inntil den er klar og utredet grundig, vist frem på folkemøter i berørte områder, der fiskeriorganisasjonene er invitert, bør ikke kommunen eller fylkeskommunen gi noen positiv tilslutning til etablering i dette eller andre områder som må betegnes som kjerneområder for fiskeri, beite og gyteområde. 

Fylkeskommunen, som er den endelige instans for avgjørelsen, bør høre på fiskerne som kjenner områdene for fiskeri best, før de sier ja til dette og andre etableringer. Man bør tenke gjennom konsekvensene det kan få for fiskeriene langs norskekysten, om oppdrettsnæringen skal få lov å etablere seg i våre beste fiskeriområder.

Så får vi håpe denne planlagte etableringen, som har gått under radaren på oss alle, kan gjøres om, slik at  inngrep i våre sårbare fiskefelt ikke blir gjennomført. Så bør vi alle møte opp når den neste kystsoneplanen  kommer og lese den med lupe.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse