Annonse
Illustrasjonsfoto: NRB Scanpix

Økonomisk katastrofeområde

Det er etter vår mening på høy tid at det gjennomføres en omfattende endring. Tildelingskontoret må avvikles.

Økonomirapport for Tromsø kommune pr oktober 2017 er sjokkerende lesning. Rapporten skal behandles i formannskapet tirsdag 19.12. Aktivitetsavviket er på 82,8 millioner kr i helse og omsorg. Det vil si at det for 2017 ligger an til at det blir tildelt helse og omsorgstjenester for 82,8 millioner kr mer enn budsjettert, 21,6 mill kr mer enn prognosen var for 2 måneder siden. Dette forårsaker naturligvis at effektiviteten blir mye dårligere; overtid, innleie av vikarer, økt sykefravær osv. er resulatet når aktiviteten blir langt større enn planlagt. Dette effektivitetsavviket koster 41,6 millioner kr mer enn planlagt i budsjettet for 2017. 124,4 mill kr i samlet negativt avvik i helse og omsorg, mens resten av kommunens virksomhet har 9,8 millioner kr i positivt avvik(mindreforbruk), slik at det samlede merforbruket ser ut til å bli 114,6 millioner kr i 2017.

«Aktivitetsavviket er knyttet til økt vekst i etterspørselen etter helse-og omsorgstjenester og Tildelingskonotrets vedtak om tjenester. Dersom det blir flere brukere og/eller at brukern har behov for flere tjenester, vil det gjennom budsjettmodellen tilføres midler til de utførende enhetene, uten at det er budsjettmessig dekning for denne utgiften». Dette skriver administrasjonssjefen i økonomirapporten.

Det meste av helse og omsorgstjenestene gis etter vedtak fra Tildelingskontoret. Det sentrale Tildelingskontoret, som ble opprettet for 7-8 år siden har økt fra omlag 10 til 44 ansatte. Tidligere ble vedtak om tjeneste gjort ute i enhetene. Det går frem av økonomirapporten at det har vært merforbruk i helse og omsorg hvert år siden 2011. I samme periode er samhandlingsreformen gjennomført. Pasientgjennomstrømminga på UNN har økt kraftig. Pasientene som kommer til kommunehelsetjenesten har større hjelpebehov, samtidig som kommunen ikke har hatt kapasitet til å ta imot de «utskrivingsklare» pasientene tidsnok og blir belasta med 18-19 mill kr i døgnmulkt i 2017.

Rødt var som eneste parti imot opprettinga av det sentrale Tildelingskontoret. Det er etter vår mening på høy tid at det gjennomføres en omfattende endring. Tildelingskontoret må avvikles. Vedtak om tjenester må gjøres ute i tjenesten hos fagfolkene som jobber nær pasientene/brukerne. Samtidig må arbeidet som er satt igang for å etablere en riktigere konstruert omsorgstrapp gjennomføres; det vil si at helsetjensten er tilpassa behovet til den enkelte, og at det legges enda større vekt på rehabilitering og forebygging. Helsebyggene som nå tas bruk vil bidra positivt. Dette knytta sammen med en omfattende tillitsreform der de ansattes faglige kompetanse får utfolde seg på en best mulig måte vil det bli en langt bedre balanse mellom driftsnivå og tildelt budsjett. Og det haster å gjennomføre dette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse