Annonse
Et velgerflertall i Tromsø har gjennom demokratiske valg gitt beskjed om at de er mot at Tromsø kommune skal involveres i sametingsystemet; - det være seg som del av Sametingets forvaltningsområde eller gjennom en såkalt samarbeidsavtale, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

Oppskriften er avsporing, tåkelegging og ufarliggjøring

En gjenganger fra NSR er påstanden om at de som er uenig med dem, er «mot det samiske».

Det er ikke vanskelig å si seg enig med Sandra Márjá West som på Nord Norsk Debatt 28. september skriver at «hets og rasisme ikke er greit». Enig, det er ugreit og må bekjempes.

Her kan Sandra Márjá West som er innvalgt i Sametinget for Norske Samers Riksforbund (NSR), bidra. Hun kan starte med å stille seg det enkle spørsmålet om hvorfor det i nord er blitt slik og hva hun som politiker kan gjøre for å bekjempe «hets og rasisme».

De gode løsninger er å finne i en fordomsfri, åpen og ærlig debatt. NSR har imidlertid utviklet den uvanen å tillegge de som er uenige med NSR, synspunkter som de ikke har, for så å argu-mentere mot disse synspunkter. At veien videre herfra til karakterisering, stempling og stig-matisering er kort, er Wests pekefingerpregede ytring et opplysende eksempel på.  

En gjenganger fra NSR er påstanden om at de som er uenig med dem, er «mot det samiske». Skal man tro West, må hun nærmest ha blitt vettskremt da hun kom hjem fra utlendighet mot slutten av valgkampen i 2011, da hun etterhvert skjønte hvilken vei det bar ved valget.  Da sa som kjent, et betydelig flertall av velgerne nei til at Tromsø kommune skulle slutte seg til Sametingets forvaltningsområde for samisk språk.

Troms kommune har gjennom årene beviselig aldri vært «mot det samiske». Etter valget vedtok Tromsø kommunestyre den 9. november enstemmig:

”Tromsø kommune har et ansvar overfor den samiske befolkningen og vil fortsatt legge til rette for samisk språk og kultur gjennom å ta vare på de eksisterende ordninger, og der det er formålstjenlig søke å forbedre tilbudet til kommunens samiske befolkning”.

Dette vedtaket likte NSR dårlig og iverksatte straks et arbeide med sikte på å binde opp Tromsø kommune til et formelt politisk-administrativt samarbeide med Sametinget. Her lyktes NSR. Den 5. september 2013 signerte sametingspresident Egil Olli og ordfører Jens Johan Hjort samarbeidsavtalen. Et flertallsvedtak i kommunestyret (delt H-gruppe) la veien åpen for NSRs inntogsmarsj i Tromsø-politikken. 

Dette likte imidlertid velgerne i Tromsø dårlig. Ved valget i 2015 ble Høyre nesten halvert.

Oppsummering 1: Et velgerflertall i Tromsø har gjennom demokratiske valg gitt beskjed om at de er mot at Tromsø kommune skal involveres i sametingsystemet; - det være seg som del av Sametingets forvaltningsområde eller gjennom en såkalt samarbeidsavtale.

NSR fikk KMD med på at de sammen skulle utvikle forslag til lovfesting av konsultasjons-plikt for fylker og kommuner. Monica Mæland fremmet lovforslaget og før saken kom opp til behandling i Stortinget, rykket sametingspresident Aili Keskitalo, (NSR) ut i media: «Den sjeldent breie politiske konsensusen som ligger bak lovforslaget, gir forventninger om en ryddig og rask behandling i Stortinget». Hennes forgjengere Magga, Nystø og Olli er enig og skriver på Nord Norsk Debatt 19. desember 2018: «Stortinget vil innen kort tid vedta regjeringens lovforslag for hvordan statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter skal forholde seg til det samiske folk».

NSR-erne må åpenbart være engstelig for at lovproposisjonen om konsultasjonsplikt ikke går gjennom i Stortinget. Med en ufarliggjøringsstrategi krydret med innslag av tåkelegging og avsporing, satser partitoppene på at NSR vil komme i mål også denne gangen. Den viktigste av de fem hersketeknikkene, taushet, legger partiet nu til side. Trakassering av personer i politiske miljøer som ikke er enig med NSR, som f.eks i Tromsø Høyre, skal hjelpe til med å få lagt lokk på debatten.

Politiske parolebegreper som det samiske perspektivet, det samiske grunnsynet og urfolksdimensjonen løftes frem og rammes inn med påstander om krenking, samehets og «fake news» om samene. Også Mæland trår til, i det hun imøtekommer NSR-leder Runar Myrnes Baltos anmodning om offentlig «å imøtegå «fake knews» om samene». Fullt kjør i alle kanaler for å slippe unna en faktabasert og saklig offentlig samtale om konsultasjonsplikt og dens diskriminerende konsekvenser for styre, stell og næringsutvikling nord for Dovre.

Og Runar Myrnes Baltos partifelle, sametingspresident Aili Keskitalo, legger i en henvendelse til nyvalgte kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter, i et leserinnlegg i nordnorske aviser, ut et røykteppe i et forsøk på å ufarliggjøre konsultasjonsplikten.

Oppsummering 2: Urett satt i system fører til ugreie. Lovfestet konsultasjonsplikt vil innebære en forskjellsbehandling av innbyggerne ved at en etnisitet av flere etnisiteter, får forrang i fylkeskommunale- og kommunale politisk-administrative prosesser. Regjeringen vil ikke utrede om den selvdefinerte etnisitetsgruppen innen blandingsfolket i nord, er en ILO 169 folkegruppe, og som i kraft av det, sikrer disse førsteretten.  Ei heller vil regjeringen utrede om konsultasjonsplikten bryter med «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering». Hvorfor?

Kanskje fordi noen vil føle seg krenket og andre oppleve det som samehets, bare ved at denne viktige problemstillingen for lokaldemokrati og folkestyre, blir reist. Har regjeringen tanker om i hvor mange år, folkevalgte i fylker og kommuner skal ha plikt til å forskjellsbehandle egne innbyggere på avstamningsrelatert grunnlag?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse