Annonse
ørnedrept reinkalv, rein, kongeørn
foto: Torstein Appfjell

Ørneangrep og -drap på rein - nå er tålegrensa nådd!

Når mener rovviltmyndighetene med Vidar Helgesen som øverste leder at tålegrensa for reindriftas ørnetap er nådd?

For hver dag som går, må reindriftsamene se at de små kalvene drepes. De må se på at simler skades og drepes, og fjorårets kalver blir færre.

Det er en svært alvorlig situasjon som reindriftsnæringa nå opplever. Etter en særdeles lang og vanskelig beitesesong i den nordligste landsdelen, er det nå tid for kalving. I Troms, Nordland og Trøndelag ser vi nå stadig nye bilder på sosiale medier av ørna's herjing med voksne simler, fjorårskalv og nyfødte kalver. Jeg får flere henvendelser om dagen om at det er prekært. Jeg mener det nå må settes inn tiltak for å få ned ørnebestanden der den gjør størst skade snarest.

Jeg har henvendt meg til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og bedt om svar på dette. For hver dag som går, må reindriftsamene se at de små kalvene drepes. De må se på at simler skades og drepes, og fjorårets kalver blir færre. Samtidig sirkler det flere og og flere kongeørn og havørn over flokkene. Når sauene slippes ut på beite, vil sauebøndene se det samme. 

Som et tiltak mot tap til jerv og gaupe, er det gjennomført kalving i gjerde flere steder, innenfor det som er B-områder, som jo er prioritert for beitedyr.. Dette medfører større tap til ørn og større samla tap. Selv med bevoktning i kalvingsgjerde klarer ikke reineierne å forhindre at kalver blir drept. En av reineierne fortalte om at de gikk inn i gjeterbua for å spise, da ble en kalv drept 70 meter unna. Disse blir forøvrig dokumentert drept av ørn av SNO, og selv ikke da gis det fellingstillatelse. Reineierne forteller om  6 -7 ørn som sirkler rundt, og angriper. Ett distrikt forteller om 50 drepte kalver på kort tid. Slik kan det ikke fortsette.
 
Dette har skjedd flere år på rad, og det må nå undersøkes hvilke konsekvenser slike prosjekter har. Reineierne mener at ørnebestanden er betydelig høyere enn det tallet som Miljødirektoratet har anslått (963) og at ørna trekker mot reinflokkene i større grad en tidligere.
 
Fortvilelsen over å bare måtte se på at dyrene drepes, uten å kunne gjøre noe som helst er en stor belastning for reindriftsamene som opplever dette. Avmaktsfølelsen er enorm, når det ikke er noe reineierne selv kan gjøre, og forvaltningen ikke foretar seg noe.
 
Det som er nødvendig nå, er uttak av ørn. Det kan ikke begrenses til å gjelde kun skadevolder, til det er det for mange ørn som skader og dreper rein. Det må skje raskt, og det må settes inn ressurser for å gjøre dette.
 
Basert på dette, sammenholdt med rovviltforliket, har jeg stilt følgende spørsmål til Helgesen:
 
All forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på regional forvaltning, respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.
 
På hvilken måte legges det vekt på regional forvaltning og respekt for eiendomsretten når det tillates at ørn dreper rein i store mengder?
 
Konflikter rundt innrapportering og registrering av rovvilt samt skader forvoldt av rovvilt må reduseres. Dette krever at den lokale kompetansen i arbeidet med bestandsovervåking og registrering styrkes. Alle observasjoner som lar seg kontrollere og som er overvåkningsmessig interessante, følges opp raskt. I den grad det er hensiktsmessig skal rovviltforvaltningen benytte seg av ny kommunikasjonskteknologi i kontakten med publikum i bestandsovervåkings- og registreringsarbeidet.
 
I hvilken grad er den lokale kompetansen i arbeidet med bestandsovervåking og registrering tatt i bruk? Hvilke rutiner har man for å kontrollere observasjoner, og hvor raskt følges de opp?
 
Kongeørn må inngå i overvåkingsprogrammet på lik linje med de øvrige rovviltartene, og kartlegging av kongeørnbestanden må ferdigstilles så raskt som mulig. Det er viktig å redusere usikkerheten knyttet til antall hekkende par av kongeørn og skadeomfanget forvoldt av kongeørn på husdyr og tamrein.
 
Stortinget har bestemt at det skal igangsettes forsøksordning for forvaltning av kongeørn på Fosenhalvøya og i Troms. Hvilke tiltak er igangsatt for å oppfylle dette?
 
Tålegrensa er nådd - nå må det handles!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse