Annonse
Sametinget i Karasjok. Foto: Geir Tårnesvik

Påskekrim og mysterier - en alternativ politisk fortelling

For å forstå hvordan fremtiden vil se ut i nord, kan det være nyttig å kaste et blikk bakover i tid. Nedenfor limer jeg inn offisielle lenker som viser myndighetenes avstamningspolitiske føringer i politikkutviklingen fra begynnelsen av 2000-tallet frem til 5. april 2019; - med konsekvenser: Milliardtilførsel av næring til en voksende etnokratisk gjøkunge i det demokratiske redet. 9. oktober i år runder Sametinget 30 år.

KONSULTASJONSAVTALEN mellom Sametinget og Bondevik II-regjeringen 2005 er grunnlaget for alle påfølgende avstamningspolitiske, permanente ordninger og tiltak som er vedtatt i Norge. Avtalefestet diskriminering på etnisk grunnlag, og dermed selve fundamentet for systematisk utvikling av sametingsmakt, bygger på tunge politiske vedtak fremkommet ved forhandlinger bak stengte dører (jfr offentlighetsloven §19, se også Veilederen). Dette skjer på bekostning av lokaldemokrati, og er de facto et knefall for den politiske samelands-bevegelsen.  En taushets- og berøringsangstkultur i politikken og i media har fått utvikle seg.

https://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Konsultasjonsavtalen

SAMARBEIDSAVTALER mellom Sametinget og fylker: Norske Samers Riksforbunds’ (NSR’s) inntogsmarsj i fylkene som regional politikkutvikler og politisk-administrativ overkikador etableres, men uten at Sametinget kan stilles til ansvar. Fylkene påtar seg alle forpliktelser, Sametinget påtar seg ingen utover å fremme egne kravspesifikasjoner:

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/01e7be79f0cb4bc0990022a85af2a19a/201000834-3-signert-samarbeidsavtale-samisk.pdf

SAMARBEIDSAVTALER mellom Sametinget og kommuner: NSRs inntogsmarsj i rådhus-ene som kommunal politikkutvikler og politisk-administrativ overkikador skjer også uten å kunne stilles til ansvar. Kommunene påtar seg alle forpliktelser. Sametinget påtar seg ingen. (Under henvisning til samarbeidsavtalen igangsatte Sametinget i januar i år et næringsutviklingsprosjekt i Tromsø - Vacha – som ifølge NSR bygger på «FNs prinsipper for et bære-kraftig reiseliv». Samtidig erklærte NSR, Romsa som «samisk by» (for turistene?)).

https://www.alta.kommune.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/def/18036715d18036893o4f5ecd/samarbeidsavtale-alta-kommune-og-sametinget.pdf

KONSULTASJONSPLIKT: Lovfestet permanent diskriminering på etnisk grunnlag. Demontering av det kommunale og fylkeskommunale selvstyre, ineffektiv og kostnads-drivende. En bremsekloss for samfunns- og næringsutvikling på nær sagt alle nivåer.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-116-l-20172018/id2610753/sec1

ENDRINGER AV FINNMARKSLOVEN/FINNMARKSEIENDOMMEN: Bygger videre på ikke-demokratiske prinsipper – og i strid med «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering» - i og med avstamning og slektstavle gir forrang til en definert etnisk gruppe. Høringsuttalelsene til den foreslåtte lovendringen, viser at Regjeringen også må lytte til andre enn samelandsbevegelsen; dvs til de som berøres og rammes direkte av Finnmarksloven. Forhandlingene mellom KMD og sametingsrådet/NSR og NRL om retten til land og vann syd for Finnmark, - om en «finnmarkslov» for Troms og Nordland, må stanses:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing–tekniske-endringer-i-finnmarksloven/id2621337/?exp

NORDISK SAMEKONVENSJON: Konvensjonsteksten avsporer og tåkelegger realitetene; den utmattende herskerkulturen i den politiske samelandsbevegelsen og etnopolitiske tiltak bak et parolepreget, forvirrende begrepsapparat; urfolksrettigheter og internasjonale for-pliktelser (koblet til ILO-169), det samiske folk, samisk kultur og samfunnsliv, selvbestem-melse, selvstyre, rett til land og vann, sikring av kulturarv, næringsutøvelse er kulturutøvelse; Sjøsamisk fiske defineres som kulturvern (begrunnelse for etnisk relatert tilleggskvote). Dagens samiske reindrift defineres som kulturbærer, - som skal sikre kulturarven.

https://www.regjeringen.no/contentassets/eac999412c5a4fd083fa35f6e6c7380b/nordisk-samekonvensjon-norsk.pdf.

KULTURARV KOSTER. Den samiske reindriften mottar årlig, betydelige ulike statstil-skudd og erstatninger som i sum nesten tilsvarer de produksjonsbaserte inntekter. I flg. Mel-ding fra Miljøverndirektoratet i mars i år, har samiske reineierne søkt erstatning for 96.000 reinsdyr som antas tatt av rovvilt i driftsåret 2017/2018.

https://www.regjeringen.no/contentassets/b813da463e464f50aefac8cb1193129f/statens-tilbud-endelig.pdf

ENDRINGER I STEDSNAVNLOVEN: 5. april 2019 opplyser Kultur- og likestillings-departementet (KLD) i en pressemelding at «Regjeringa vil gje kommunane meir gjennom-slag i namnesaker». At Sametinget gjennom konsultasjoner har fått anledning til å gi innspill til arbeidet med lovproposisjonen, opplyser statsråd Trine Skei Grande ingen ting om i pressemeldingen. Av lovproposisjonen fremgår det imidlertid at det mellom Regjeringen og sametingsrådet/NSR er «konstatert semje om omtale og dei tiltaka som direkte eller indirekte følgjer opp NOU 2016: 18 Hjertespråket». (Skolefaglige og pedagogiske spørsmål vies liten oppmerksomhet i Samisk språkutvalgs «Hjertespråket». NOU’en fremstår nærmest som en veiledning i hvordan språket med hjelp av lovfestet konsultasjonsplikt, kan brukes til bygg-ing av sametingsmakt i kommunene). Får KLD og NSR som det vil, kan sametingsrådet gjen-nomføre sin stedsnavn- og skiltplan for samifisering av geografien nord for Dovre.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-vil-gje-kommunane-meir-gjennomslag-i-namnesaker/id2640523/

SAMERÅDET etablert i 1956, er en nordisk sameorganisasjon med toneangivende nasjonale samiske organisasjoner (NSR og NRL fra Norge). Rådets bindende beslutninger om politiske mål og strategier for de nasjonale organisasjonene, gjøres kjent gjennom deklarasjoner. «Tråante deklarationen 2017» er den foreløpige siste deklarasjonen fra Samerådet: 

http://www.saamicouncil.net/fileadmin/user_upload/Documents/Julgg%C3%A1%C5%A1tusat/Tr%C3%A5ante_deklarationen_svensk.pdf.

Med en bit-for-bit-strategi i de lange linjers politikk har Samerådet fått flyttet grenser: «Sametinget har en bred oppgaveportefølje og virksomheten ved Sametinget har fellestrekk med arbeidet til både Storting, regjering, departement og direktorat». (“Meld. St. 5 (2015–2016) om Sametingets virksomhet 2014”).

Sametingets oppgaveportefølje og politiske virksomhet er blitt bredere etter 2014. («Vi har alltid forsøkt å kjempe med list» (sametingspresident Keskitalo)). Et politisk-administrativt parallellsamfunn (Sápmi) fundert på den norske politiske konstruksjonen Urfolk og den juridisk tilpassede konstruksjonen ILO-169, er i ferd med å komme på plass.  Protokollen fra konsultasjonsmøte 19. juni 2018 er drahjelp til NSR som gjennom Sametinget, får fortsette å kontrollere og overstyre folkevalgte organer nord for Dovre.

https://www.regjeringen.no/contentassets/0b26bd9f4fd043d29edbc5ae070e6f03/referat-fra-politisk-mote-juni-2018.pdf

GRANAVOLLEN-plattformen etterlater inntrykk av at Regjeringen vil tone ned avstamningspolitikken noe, sett i forhold til de avstamningspolitiske erklæringer i Jeløya-plattformen. Det hadde derfor vært fint om høyreledelsen rykket ut og bekreftet at formuleringen «Naturen tilhører reindriftssamen» i valgkampvideo 2017, ikke er alvorlig ment. Videre vil partiledelsen kunne vise at den er sannhets- og virkelighetssøkende ved å sørge for å få utredet om samene faktisk er selve urfolket i Norge (noe partileder og statsminister Erna Solberg fortsatt tror, sist på NRK 1 tirsdag aften, under programposten «Norge nå» da bl.a Norge og Sápmi var tema). Hvordan det kan ha seg at fullt integrerte, velutdannede og urbane mennesker må tildeles lovfestede særrettigheter, for å kunne klare seg på lik linje med den øvrige befolkningen her i landet, er nærmest et mysterium, som trenger en nærmere begrunnelse.

«Høyre vil mot 2030 bidra til å videreutvikle Sametingets virksomhet». Gjelder denne programerklæringen fortsatt?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse