Kristin O. Kvigne svarer på kritikken i forbindelse med Chuks-saken.

Politiet svarer på Chuks-kritikken

Derfor måtte han legges i jern: Både av hensyn til Chuks sikkerhet og til medpassasjerene, skriver politiet.

I denne saken opplever derimot vi at mye av engasjementet har vært basert på ukorrekte opplysninger, og mange av disse har omhandlet PU.

Uriktige påstander om PUs arbeid i Chuks-saken

Flere ukorrekte påstander har vært oppe i Chuks-saken. Nå som medietrykket rundt saken har roet seg, synes vi i Politiets utlendingsenhet (PU) at tiden er inne for å informere om vårt arbeid med returer.

PU er ytterst forsiktig med å kommentere opplysninger i enkeltsaker. Dette går i første rekke på personvernhensynet. I dette tilfellet har Chuks imidlertid selv åpent fortalt om forhold knyttet til sin sak i Nordlys. På bakgrunn av dette velger vi å kommentere saken.

Tidligere Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort hevder i en kronikk i Nordlys 14. oktober at PU returnerte Chuks til Nigeria ”uten at verken han, hans forlovede eller advokat fikk beskjed”. Hjort hevder at PU hadde svært dårlig tid i gjennomføringen av uttransporten, noe Chuks også selv gir uttrykk for i en Nordlys-artikkel 30. september. PU ble også kritisert for flere andre forhold i forbindelse med fengslingen og uttransporteringen. 

Under arbeidet med å få Chuks returnert til hjemland, har PUs medarbeidere opptrådt i samsvar med lov og i henhold til alle rutiner. All bruk av tvangsmidler er underlagt en legalitetskontroll internt, og i alle fengslingssaker etter utlendingsloven får vedkommende alltid oppnevnt advokat til å representere seg. Alle som har fått sin søknad avslått av Utlendingsnemnda (UNE) plikter å forlate Norge på egen hånd innen utreisefristen. I Chuks sak avslo UNE hans søknad allerede 29. mars 2012. Fristen for å reise hjem på egen hånd ble satt til 8. mai 2012.

Når en person ulovlig blir værende i Norge, vet han eller hun at de før eller siden vil bli hentet av politiet og tvangsreturnert. Alle blir informert om dette, samtidig som det blir gitt tilbud om gratis hjemreise og for mange også med tilbud om returstøtte. Med et ulovlig opphold på nærmere tre og et halvt år, kan vi ikke se at effektueringen av tvangsreturen har foregått hurtig i denne saken.

Det er UNE som fatter vedtakene i oppholdssaker, og PU har blant annet som oppgave å tvangsreturnere personer som ikke vil rette seg etter vedtakene. PU og UNE har tett dialog helt opp mot utreise dersom det skulle komme nye opplysninger i saken. Før PU kan gjennomføre tvangsretur av en person må vi som regel få verifisert identiteten til vedkommende, og innhente aksept fra hjemland. Det er varierende hvor vanskelig dette er, og hvor lang tid det kan ta. Enkelte ganger kan samtykke fra hjemland komme rett før en planlagt uttransport.

I arbeidet med å få aksept fra hjemlandet, kan det være nødvendig med pågripelser og fengslig forvaring. Særlig kan dette bli nødvendig dersom vedkommende ikke samarbeider og ikke legger frem noen dokumenter. Det er ikke PU, men domstolen som bestemmer om vedkommende skal holdes i fengslig forvaring for en bestemt periode. Ofte er det nødvendig å forlenge fengslingene. 

Det er derfor riktig at det skulle være et rettsmøte dagen etter at Chuks ble uttransportert. Men dette var et rettsmøte som kun gjaldt forlengelse av fengslingen i påvente av retur. Det var ikke en sivil sak hvor domstolen skulle vurdere om han skulle få opphold i Norge, og retten kunne heller ikke vurdere hvorvidt han skulle sendes ut med tvang eller ikke.

Forlengelse av fengslinger meldes til domstolen og skrives to til tre dager før fengslingsmøtet. I denne saken ble fengslingsforlengelse aktuelt fordi PU på tidspunktet for oppmelding ikke hadde fått aksept fra hjemlandet. Sent samme dag som transporten til Nigeria skulle gjennomføres, fikk imidlertid PU aksept. Det var derfor ikke lenger nødvendig å forlenge fengslingen. Informasjon om at det ikke var behov for nytt rettsmøte kom ikke til aktuell avdeling i PU tidsnok til å avlyse fengslingsmøtet, som var satt opp tidlig neste dag. Det var uheldig at fengslingsmøtet ikke ble avlyst, men det hadde ingen betydning for Chuks mulighet til å bli i Norge.

PU har i denne saken også blitt kritisert for overdreven bruk av makt i forbindelse med gjennomføringen av uttransporten. Våre ansatte vurderte imidlertid i dette tilfellet at det var nødvendig å bruke såkalt bodycuff under transport til Gardermoen, både av hensyn til Chuks sikkerhet og til medpassasjerene. Disse ble fjernet etter avgang fra Oslo Lufthavn.

I tilfeller der personer setter seg til motverge veier vi alltid situasjonens alvor opp mot muligheten for å bruke mildest mulig maktmiddel. Våre politiansatte har god trening i å håndtere vanskelige situasjoner. Vi gjør det vi kan for at reisen fra Norge skal bli sikker og verdig.

Hjort stiller seg kritisk til telefonpraksisen ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Da Chuks ankom utlendingsinternatet var PU klar over hans behov for telefonkontakt med familie, venner og støttespillere i Tromsø. I den forbindelse ble han informert om muligheten for å søke om utvidet ringetid av hensyn til egne barn. Det er for øvrig ingen tidsbegrensninger for telefonkontakt med blant annet saksbehandler, advokat og ambassade under opphold ved utlendingsinternatet. 

Malariavaksinen, som Hjort viser til at Chuks ikke fikk da han ble returnert, finnes ikke, ifølge Folkehelseinstituttet. Den eneste malariavaksinen som finnes er beregnet på spedbarn. PU gir heller ikke vaksiner til personer som er i ferd med å bli uttransportert. PU gir derimot medisiner for en viss periode ved uttransport dersom medisinene er vanskelig å oppdrive i områdene de uttransporterte skal tilbake til. Dette inkluderer blant annet HIV-medisin, livsnødvendig hjertemedisin og insulin til diabetikere. Dette er medisiner beregnet for behandling av sykdommer og ikke til forebygging, slik en malariaprofylakse er.

PU har forståelse for at denne saken har skapt engasjement i Troms og landet for øvrig. Det er bra at privatpersoner engasjerer seg, og viser omtanke. I denne saken opplever derimot vi at mye av engasjementet har vært basert på ukorrekte opplysninger, og mange av disse har omhandlet PU. Vi inviterer alle til å diskutere PUs rolle i samfunnet, og arbeidet med tvangsmessige uttransporter, men slike debatter bør fortrinnsvis være tuftet på fakta.

Tidligere ordfører Jens Johan Hjort vil komme med et tilsvar på dette innlegget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse