Annonse
Her er Kystvakta på oppdrag i Tromsø. Foto: Torgrim Rath Olsen

«Politimesteren på Havet»

- Det er ikke av uvesentlig betydning at Kystvakten også i fremtiden er etablert på og virker fra sin egen base, klart adskilt fra Forsvaret for øvrig, skriver førstestatsadvokat i Troms og Finnmark, Lars Fause.

Det er i dag intet som tyder på at potensialet for fremtidige konflikter i havs her i nord er vesentlig redusert

I lys at Forsvarssjefens fagmilitære råd, som nå skal drøftes på politisk nivå, finner jeg det relevant å minne om følgende når det gjelder forslaget om å flytte Kystvakten fra Sortland til Haakonsvern i Bergen.

I korte trekk forholder det seg slik at Forsvaret generelt - og som den klare hovedregel - ikke har jurisdiksjon eller myndighet over sivile borgere eller foretak i fredstid. Forsvaret generelt har som eksempel ikke rettslig adgang til å gjennomføre fiskeriinspeksjoner av norske eller utenlandske fiskefartøy i de norske jurisdiksjonsområdene til havs eller til å utøve politi- eller påtalemyndighet mot fiskefartøy, kaptein eller besetning. Denne kompetansen er alene gitt til den delen av Forsvaret som tilhører Kystvakten, og er gitt i kraft av kystvaktloven.

Dette har, som vi kjenner til, resultert i at Kystvakten er organisert som en egen enhet i Forsvaret. De har eget personell, egne særtrekk ved uniformeringen, egne uniformerte/merkede fartøy, egen ledelse/stab og en egen base på Sortland. Disse særskilte kjennetegn er utviklet siden de første norske sjømilitære fiskerioppsyn rundt 1907 og er ytterligere utviklet og forsterket etter opprettelsen av Kystvakten i 1977, ved etableringen av Kystvaktbasen på Sortland samme år og etter iverksettelse av kystvaktloven i 1997. Det følger atter av kystvaktloven at Sjef Kystvakt er å anse som “politimesteren på Havet”. Det må også minnes om at når Kystvakten opptrer i rollen som Kystvakt ovenfor og i kontakt med norske eller utenlandske fiskere og fiskefartøy, er de enten underlagt Fiskeridirektoratet, politiet og/eller påtalemyndigheten.

Jeg tør etter dette anta at disse klare myndighetsforhold, karakteristika og ytre kjennetegn har bidratt til å gi Kystvakten stor legitimitet i sitt virke som kontrollør og rettshåndhever på Havet. Det er følgelig ikke av uvesentlig betydning at Kystvakten også i fremtiden er etablert på og virker fra sin egen base, klart adskilt fra Forsvaret for øvrig.

I drøftelsen rundt kommende lokalisering av Kystvakten, i dag beliggende på Sortland, i relativt kort distanse til Kystvaktens primære operasjonsområder til havs, bør det være tilstrekkelig å minne om hvor de virkelige store “slagene”,  først på havet og senere i rettsapparatet, har stått i den senere tid, alt med utspring i Barentshavet og ikke minst i Fiskevernsonen ved Svalbard. Det er i dag intet som tyder på at potensialet for fremtidige konflikter i havs her i nord er vesentlig redusert, hvilket atter gjør det ytterst relevant for Troms og Finnmark statsadvokatembeter å ha løpende og tett kontakt med Kystvaktens ledelse.

Jeg finner det følgelig viktig å minne om at Kystvakten først og fremst har et sivilt samfunnsoppdrag av vital betydning for Kyst-Norge generelt og for våre fiskerijurisdiksjonsområdet i nord spesielt, hvilket bør legges tungt og tydelig på vektskålen i debatten om Kystvakten skal holde til i eget hus på Sortland eller sammen med Sjøforsvaret på Haakonsvern i Bergen. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse