Annonse
Av og til hadde det vært flott når direktører skal si sin mening, at de også fikk frem noe positivt om et tettere samarbeid med UNN. For det kan vel ikke være sånn at å fjerne noen administrative skiller bare er negativt? skriver Høyres Marianne Haukland om sammenslåing av Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge. Foto: Høyre

Politisk styrt utvikling av et felles helseforetak for regionen

I regjeringsplattformen er det foreslått å slå sammen organiseringen av helseforetakene i Troms og Finnmark. Dette foreslår de fire partiene i regjering for å styrke en pasientrettet sykehustjeneste. Formålet med omorganiseringen er å gjøre tjenestene bedre for innbyggerne blant annet ved å fjerne administrative skillelinjer og legge til rette for sømløs pasientbehandling.

I mitt politiske arbeid har jeg vært opptatt av å presentere et nyansert syn om regjeringens helsepolitikk, nettopp fordi vi ser at mange påstander blir brukt i tide og utide om sykehustjenester i Finnmark. Dette er en stor utfordring, som har bidratt til å skape usikkerhet hos pasienter og pårørende.

Derfor blir jeg svært forundret over å lese at Eva Håheim Pedersen, administrerende direktør for Finnmarkssykehuset, i innlegg i Nordnorsk debatt påstår at politikerne feilinformerer om Finnmarkssykehuset. Bakgrunnen er debatten rundt nevnte forslag i Granavolden-plattformen der partiene i regjering foreslår at vi skal se på hvordan man kan endre organiseringen.

I denne sammenhengen mener jeg at det må være rom for å understreke at UNN har et kompetent fagmiljø, uten at direktøren for Finnmarkssykehuset HF skal oppfatte dette som politisk “nedsnakking” av tilsvarende fagmiljø i Finnmark. Dette er en retorisk tolkning som i denne sammenhengen får stå for Pedersen sin egen regning. Det er ikke et politisk mål for meg å sammenligne kompetansemiljø og plassere dem i A- eller B-kategorier. Formålet med et tettere samarbeid er at alle fagmiljøene skal kunne dra nytte av kompetanse i faglig utvikling.

I mange debatter har jeg understreket at Finnmark sin befolkning og lange avstander vanskeliggjør opprettelsen av flere akuttsykehus. Jeg har vært opptatt av at flere skal få tilgang til sykehustjenester nært der de bor.

At Finnmarkssykehuset er blitt eksperter på desentralisering, har ikke skjedd av seg selv. Utvikling i nyere tid har skjedd på oppdrag sterkt initiert av helseministeren og lokale pådrivere. Dette har nok medført en større legitimitet rundt politisk involvering av driften i sykehuset. Fordi disse utviklingsprosjektene under Finnmarkssykehuset har skjedd med sterkt politisk involvering, har de politiske partiene stor kunnskap om utfordringene dagens struktur medfører. Derfor må Pedersen tåle at kommuner, politikere og partier har sterke meninger om utvikling av sykehustjenestene. Senest var helseministeren ute å ba Finnmarkssykehuset om å endre praksis knyttet til pasienttransport.Som politiker har jeg i midlertidig full forståelse for frustrasjonen som oppstår når bildene som tegnes av situasjonen til tider kan være lite nyansert.

Ja, det er viktig at Finnmarkssykehuset har god kompetanse på å drive desentralisert. Ja, vi skal ha god rekruttering av spesialister for å få dette til. En sammenslåing skal ha som formål å styrke det eksisterende tilbudet og god rekruttering. UNN er et universitetssykehus som allerede i dag samarbeider godt om utdanning av flere leger.

Vi skal fortsette å ha gode lokalsykehus, pasientene skal sikres behandling på mest hensiktsmessig nivå. Regjeringen har tatt modernisering av eksisterende sykehus på alvor. Det har gitt helseforetaket mulighet til å gjøre store nyinvesteringer og fornying av bygningsmasser. Finnmarkssykehuset er dermed godt rustet for å ta i bruk ny teknologi og smartere pasientbehandling. Slik man allerede har gjort med ultralyd-robot i Alta. Innbyggerne har høy tillit til UNN som tilbyr mange spesialiserte sykehustjenester som ikke tilbys ved Finnmarkssykehuset. Pedersen treffer nok blink med sin påstand om at en sterkere tilknytning til UNN er med på å skape legitimitet rundt en foreslått sammenslåing. Fordi det er svært liten uenighet om at vi trenger denne komplimenterende kompetansen. Hvordan oppdraget skal løses er imidlertid ikke avklart.

Så regner jeg med at Finnmarkssykehuset deltar konstruktiv i prosessen om sammenslåing og bidrar med innspill som er med på å styrke helse og sykehustilbudet i regionen, heller enn å stille seg opp mot veggen å påpeke alt som er feil med folks oppfatning av tilbudet. Av og til hadde det vært flott når direktører skal si sin mening, at de også fikk frem noe positivt om et tettere samarbeid med UNN. For det kan vel ikke være sånn at å fjerne noen administrative skiller bare er negativt? Det blir lite troverdig.

Jeg har enda til gode å delta i informasjonsdeling og samtale med administrerende direktør av Finnmarkssykehuset HF

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse