Samers virksomhet innen reindrift er det som i vesentlig grad skiller seg fra virksomhet hos innbyggerne for øvrig, det være seg samer, kvener, finskættede eller nordmenn. Reindrift har imidlertid siden 1932 hatt eget lovverk som beskytter og regulerer aktiviteten, skriver Kjell B. Mortensen. Foto: Ole Åsheim

Rasepolitikk i ly av ILO C169?

En baserer seg på rase og blod, og ikke på historiske fakta om språk og kultur. Våre politikere må se til at vi i Norge ikke beveger oss inn i et rasepolitisk farvann.

ILO (International Labour Organization) -konvensjonen C169 sitt formål er å «tilrettelegge for arbeid», samt «beskytte folkegrupper» mot en utvikling, som etter ikrafttredelse (september 1991):

   a) kan påvirke gruppers liv, tro, institusjoner og åndelig velvære.

   b) ikke sikrer at grupper, i minst samme grad som den øvrige befolkning, kan delta i beslutningsprosesser på linje med disse.

C169 av 1989 ble ratifisert av Stortinget i juni 1990, og trådte i kraft 5. september 1991. Konvensjonens bestemmelser er altså gjort gjeldende for tiden etter 5. september1991.

Den samiske folkegruppen var på dette tidspunkt vel integrert i det norske samfunn. Derfor kunne saksordfører for behandlingen av konvensjonen i Stortinget, som premiss for vedtaket, si at ratifiseringen ikke har betydning for rettigheter.

C169 gjelder for innfødte som bor i stammesamfunn og som er etterkommere av folkegrupper som var i landområdet før en nasjon med sine landegrenser ble etablert.

Problemstillingen blir da: Berører C169 innbyggere i Norge som føler seg som samer, som har samisk som hjemme-språk, samt de som har beste- eller oldeforeldre som hadde samisk som hjemme-språk, og som har forfedre som beviselig ikke bodde i indre Finnmark før grenser var avklart?

Stortinget har plikt til å ta stilling til spørsmålet på et historisk grunnlag, ikke et politisk. En avklaring som er basert både på historiske og språklige fakta er nødvendig. Presidenten i Sametinget sa i sin nyttårstale at samer går fram med list. Dette bør politikere ha in mente når de skal tolke utsagn fra tinget. 

Historien viser oss at mer enn 60 familier med finsk-ugrisk språk innvandret enkeltvis fra Sverige/Finland til indre Finnmark etter år 1700. Etterkommer av disse innvandrerne kaller seg i dag samer. Innvandrerne startet med tamreindrift. Mange av de familienavn som innvandrerne hadde er fremdeles knyttet til reindrift. Deler av familiene har tysk opphav, noe som henger sammen med at i perioden 1400 – 1500 innvandret mange tyskere til nordre del av Sverige/Finland.

Starten på innvandring til Norge etter år 1700 kan skyldes uår og nød i Sverige/Finland i perioden 1695-97.

Samers virksomhet innen reindrift er det som i vesentlig grad skiller seg fra virksomhet hos innbyggerne for øvrig, det være seg samer, kvener, finskættede eller nordmenn. Reindrift har imidlertid siden 1932 hatt eget lovverk som beskytter og regulerer aktiviteten.

Kilder viser at grenser for indre Finnmark var kjent lenge før år 1700. De detaljerte trigonometriske punkt på grensen ble fastlagt alt i 1740-årene av major Schnitler fra dansk/norsk side og Lorens Kristoffer Strobe fra svensk/finsk side. Vannskillet (kjølen) var flere hundre år tidligere akseptert som grense mellom landene.

Urbefolkning var til stede i Finnmark lenge før år 1700!

Stortinget må gjøre seg kjent med fakta om samisk historie i Finnmark og Troms.

Politikerne må sette seg inn i hva historikere ved andre universitet enn Universitetet i Tromsø (UiT) skriver om temaet. De må blant annet kjenne til hva forskere i Finland og Sverige uttaler. Institutt for historie, sammen med juridisk institutt, ved UiT, opptrer tett bundet til Sametingsrådet ut fra en etnisk målsetting. Rådet synes å opptre rasepolitisk i sine utspill. En baserer seg på rase og blod, og ikke på historiske fakta om språk og kultur. Våre politikere må se til at vi i Norge ikke beveger oss inn i et rasepolitisk farvann.

Der er ikke historisk eller juridisk grunnlag for å behandle den samiske etnisitet i Norge etter andre lover og regler enn de øvrige etnisiteter, inklusive innvandrere de siste 60 år.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse