Annonse
Av en eller annen grunn er realiseringa av Langsundforbindelsen blitt utsatt gang på gang. Jeg skal ikke nevne alle fylkeskommunale prosjekt som har sneket seg foran i køen, uvisst av hvilken grunn. Dette til tross for at det foreligger analyser som sier at prosjektet er sammfunnsøkonomisk meget lønnsomt og vil bane vei for ny utvikling i en ressursrik  region, skriver Hans Berge Holmeslet. Bildet viser fergeleiet på Hansnes. Foto: Nordlys arkiv

 Redelighet i politikken – eksisterer det?

KPMG si vurdering er at dette prosjektet står på egne ben,  Det har positiv nåverdi og positiv likviditet fra dag én – ut fra de forutsetninger vi kjenner  pr. i dag. Jeg hører gjerne om hva som er feil med KPMG sin analyse.

Da fylkesutvalget la fram sitt forslag til økonomiplan før jul, erklærte politikerne med brask og bram at de budsjetterte for framtida.

Langsundforbindelsen ble tatt inn i økonomiplanen. Man bergenet 40 millioner i bompengefinansiering. Det øvrige  skulle finansieres gjennom mva-refusjon, ferjeavløsningsmidler og fylkeskommunale midler.

Så kom februar. Da oppdaget man plutselig at her var feilberegning ute og gikk. I stedet for 405 millioner i ferjeavløsningsmidler, ble det bare 160 millioner. Man sto, i følge Prestbakmo i beit for 245 millioner. Intervju i bladet Tromsø i tidlig februar.  Og sia har saka blitt skjøvet ut i tid, uten at det er gjort  noen synlige forsøk på å  korrigere  regnestykket fra fylkets side.

Langsundforbindelsen AS fikk derfor  rådgivingsfirmaet KPMG til å se på holdbarheten i   fylkeskommunens kalkyler. Firmaet har gjort et solid stykke arbeid,

De gav i utgangspunktet klar beskjed om de ville være nøkterne i sine vurderinger hvis de skulle sette navnet sitt under produktet.

Ferjeavløsningsmidler

De arresterte i utgangspunktet  fylkets påstand om at prosjektet  utløste 8 kilometer ny fylkesveg. Fylket har i ettertid bekreftet at dette anslaget  var feil. Men har de gjort noe for å rette det opp?

Hovedtyngden av ferjeavløsningsmidlene (knapt 6 millioner pr. år) skal  etter gjeldende regler gå til vedlikehold av tunnelen og kan ikke brukes til avdrag på lån. Nå er moderne tunneler bygd slik at de ikke utløser særlig vedlikeholdsbehov de første 10-15 åra. (Har noen sett noe vedlikeholdsarbeid i Rya -tunnelen siden den ble bygd?) Men pengene kommer likevel årlig inn i fylkeskassa,og vil styrke likviditeten. De kan jo gi et godt bidrag til bortfall av utbytte fra Troms Kraft.

Bompenger

I sakspapirene som ble lagt fram ved behandling av økonomiplanen før jul, forutsatte man at det skulle legges inn 40 millioner i bompenger.

KPMG har på grunnlag av   gjeldende trafikkgrunnlag  og forventet utvikling gjort sine beregninger. Et meget nøkternt anslag. Deres regnestykke  viser at bompengepotensialet er på 240 millioner kroner. Ikke 40 millioner, som fylket la til grunn. Her er et betydelig merbidrag til finansiering, og det demper Prestbakmos underskudd i finansieringsplanen.

Ferjedrift – sparte driftskostnader

Ferjedrift i Norge er ikke gratis. Men frem til 2018 var det staten som sto for brorparten av finansieringa. Det ble gitt et flatt tilskudd til hver forbindelse. Og Langsund kom godt ut. Sannsynligvis fikk fylket mer penger enkelte år enn det drifta kosta.

Men fra 2018 var det slutt. Nå ble  tilskott gitt etter faste kriterier. Det ble forandring. Da nytt anbud på Langsund-forbindelsen ble antatt tidligere år, ble underskuddet på hele 15 millioner pr. år. Rene fylkeskommunale utgifter. Og det med ei gammel ferje fra 1973 som var i en slik forfatning at Nordland fylkeskommune ikke ville ha den inn i driften. Handicaptoilettet står fortsatt i en kontainer på dekk. Ei skam. Den får lov å gå i fem år til. Så kommer nytt anbud. 

Men med statens krav til elektrifisering, og formodentlig med ei ny ferje, er det en illusjon å tro at underskuddet vil bli mindre.

Flatt regnet  blir det 750 millioner i fylkeskommunale  utgifter  til ferjedrift  de kommende 50 år. Legger vi ei rimelig prisstigning til, havner vi langt  over milliarden. Er det bedre å bruke penger på en slik måte enn å betale renter og avdrag på et tunnellån? Det blir man ferdig med. Utgifter til ferjedrift vedvarer inn i evigheten- eller så lenge det bor folk på Reinøya.

Investeringsbehov 

KPMG har prøvd å innhente fylkeskommunens vurderinger av hvilke investeringsbehov  det er ved å fortsette ferjedriften. De er blitt møtt med en mur av taushet.  Denne biten  ble derfor utelatt i analysen. Men at elektrifiseing og andre utbedringer må til, er hevet over en hver rimelig tvil.

Politisk behandling 

Vi må få ned gjeldsgraden, sier Kari-Anne Opsal til NRK fredag 31. mai. Ellers vil det bare bli armod å forvalte for den nye fylkeskommunen.

På bakgrunn av tallene over må jeg spørre: Hvilken armod representerer realisering av Langsundforbindelsen?

  • Fylkeskommunale utgifter til ferjedrift over Langsund blir borte
  • Bompenger og ferjeavløsningsmidler dekker en vesentlig del av renter og avdrag på tunnellån
  • Investeringer ved fortsatt ferjedrift faller bort
  • Fylket mottar knapt 6 millioner i tilskott pr. år, prisjusrtert med 2,5 % årlig til vedlikehold av tunnelen i inntil 40 år. Selv om pengene ikke brukes til vedlikehold, kommer de inn i den fylkeskommunale kassa og styrker likviditeten.

KPMG si vurdering er at dette prosjektet står på egne ben,  Det har positiv nåverdi og positiv likviditet fra dag én – ut fra de forutsetninger vi kjenner  pr. i dag. Jeg hører gjerne om hva som er feil med KPMG sin analyse.

Kari-Anne Opsal oppfordres dessuten til å ta fram Arbeiderpartiets program for den neste fylkestingsperioden.Der står det  noe om Langsundforbindelsen.

Redelighet i politikken – eksisterer det?

Langsundforbindelsen har hatt ei lang og trasig  historie. Det ene fylkestinget etter det andre har i løpet av mer enn 30 år lovet å realisere tunnelen. Men av en eller annen grunn er det kommet ting i veien, og  realiseringa har blitt utsatt. Jeg skal ikke nevne alle fylkeskommunale prosjekt som har sneket seg foran i køen, uvisst av hvilken grunn. Dette til tross for at det foreligger analyser som sier at prosjektet er sammfunnsøkonomisk meget lønnsomt og vil bane vei for ny utvikling i en ressursrik  region.

Rettstvist med samene, som starta bare 14 dager før tunnelen skulle settes ut på anbud,  og stivbeinte krav fra Vegdirektoratet har og vært med på å utsette prosjektet.

Under fylkestingets behandling av Langsundforbindelsen i mars i år tok Arne Bergland ordet da en representant talte mot Langsundforbindelsen. Han pekte på at de løfter politikere gjennom årtier har gitt, gir en moralsk forpliktelse. Man skal  stå ved det man har lovet. Noe annet vil være et veldig godt bidrag til å fremme politikerforakt. Han har helt rett i det.

Opsal sier til NRK  fredag 31. mai at politikk er det muliges kunst. Vis det nå!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse