Annonse
Under den rødgrønne regjeringen fikk de som bor ved fjordene gehør for sin selvsagte rett til å fange kongekrabbe rett utenfor støa. Denne retten ble raskt fjernet av den borgerlige regjeringen, da den kom til makten, skriver Steinar Pedersen. Foto: Kenneth Strømsvåg. iFinnmark

Regjeringen neglisjerer sjøsamenes rettigheter

Det er ikke særlig vakkert at Norge som nasjon oppretter et uavhengig menneskerettighetsorgan, og deretter later som om dette organet ikke eksisterer – slik regjeringen har gjort i denne saken.

Under den rødgrønne regjeringen ble det innført ordninger for krabbefisket som sikret at de som bor ved fjordene, fikk gehør for sin selvsagte rett til å fange kongekrabbe rett utenfor støa. Dette var svært positivt og skapte ny optimisme i fjordstrøkene i Øst-Finnmark.

Denne retten ble imidlertid ganske raskt fjernet av den borgerlige regjeringen da den kom til makten. De minste båtene ble helt utelukket, og nå er det innført et kriterium om kroner 200.000 i inntekt fra annet fiske for å få en fullverdig krabbekvote. Nok en gang ser man også helt bort fra at line- og garnfisket i de indre fjordstrøkene fortsatt er svært vanskelig, nettopp på grunn av krabben, og at mindre båter vil ha vanskeligheter med å oppfylle kravet. 

Laksereguleringene er et annet felt hvor myndighetene er i ferd med å knekke en gammel tilleggsnæring. Nedskjæringer i torskefisket for de som fisker i åpen gruppe er likeledes en sterk svekkelse av driftsgrunnlaget for fjordflåten og dermed sjøsamisk kultur. En slik politikk som ytterligere undergraver den spredte sjøsamiske bosettingen og kulturen langs fjordene i nord, er ikke i overensstemmelse med Norges offisielle målsetting om å sikre samisk som en likeverdig kultur i landet.

I 2015 opprettet Stortinget et eget, uavhengig menneskerettighetsorgan - Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM), som skal påse at menneskerettighetene ivaretas og følges i norsk politikk og forvaltning. Ett av de første saksfeltene NIM tok for seg i en temarapport fra 2016, var sjøsamenes rett til sjøfiske. I rapporten slo man fast at Sjøsamenes rett til fiske som en del av deres kulturutøvelse og basert på deres historiske fiske, bør lovfestes, og at dette er en del av sjøsamenes menneskerettsvern.

Gjennom Stortingets behandling av NIMs årsmelding for 2016, vedtok man våren 2017, at regjeringen på en egnet måte måtte komme tilbake til hvordan anbefalingene var fulgt opp.

Stortinget har selv oppnevnt denne uavhengige institusjonen for å påse at Norge oppfyller sine forpliktelser i forhold til menneskerettighetene. Det vil derfor være både oppsiktsvekkende og alvorlig hvis regjeringen og Stortinget selv ikke følger opp anbefalingene fra dette organet.

En lovfesting vil være en garanti for at fremtidige generasjoner også vil kunne livnære seg av de nære sjøressurssene, og bidra til at bosettingen opprettholdes også i småsamfunnene langs kysten og fjordene. Dette gjelder både sjøsamer og alle andre som bor i disse områdene.

Man har med spenning fulgt regjeringens reaksjon på NIMs anbefaling og oppfølging av vedtaket i Stortinget. Dessverre har det vist seg at den har vært i direkte strid med anbefalingene fra Norges eget menneskerettighetsorgan. Høsten 2017 rapporterte nemlig regjeringen til CERD - Den internasjonale rasediskrimineringskomitéen - at arbeidet med sjøsamenes rettigheter er avsluttet – closed (CERD/C/NOR/23-24). NIMs anbefalinger ble ikke nevnt med et eneste ord, og heller ikke at Stortinget avventer regjeringens oppfølging av disse anbefalingene.

Regjeringens forannevnte rapport fra 2017 ble behandlet på komitémøtet i CERD i desember 2018. Der ble fortielsen av NIMs anbefaling om sjøsamenes menneskerettigheter på en prisverdig måte tatt opp av Sametinget og Samerådet.

CERD konstaterte, tydeligvis med bekymring, at samenes rett til sjøfiske på grunnlag av historisk bruk ennå ikke var anerkjent i Norge. Generelt anbefalte man Norge at det legale rammeverket når det gjaldt samiske ressursbruksrettigheter måtte forbedres, og slo spesielt fast at sjøsamenes rettigheter måtte lovfestes - ensuring that fishing rights are recognized by law (CERD/N/CO/23-24).

Det vil si at norsk lov på dette området ikke er i overensstemmelse med menneskerettighetene.

Regjeringens behandling av dette spørsmålet er direkte pinlig. NIM måtte nemlig i sin årsmelding for 2017 skrive at det verken var gjort noe med anbefalingene om sjøsamenes rettigheter, eller med Stortingets ønske om at regjeringen måtte gi en tilbakemelding om hvordan de var fulgt opp.

Stortinget vedtok deretter det samme i 2018, som året før, og ba igjen om at regjeringen melder tilbake hvordan man hadde fulgt opp sjøsamenes rettigheter og andre anbefalinger NIM hadde kommet med.

Det er ikke særlig vakkert at Norge som nasjon oppretter et uavhengig menneskerettighetsorgan, og deretter later som om dette organet ikke eksisterer – slik regjeringen har gjort i denne saken. Man må iallfall tro at opposisjonen på Stortinget er seg sin rolle bevisst, og bidrar til at NIMs anbefalinger om sjøsamenes grunnleggende rettigheter settes på den politiske dagsorden. Den anbefalingen er altså: Sjøsamenes rett til fiske som en del av deres kulturutøvelse og basert på deres historiske fiske, bør lovfestes.

Det ville også være ønskelig og positivt om fylkespolitikerne i Finnmark og Troms nedfeller dette som en felles målsetting i arbeidet i fellesnemnden.

Hvis noen igjen skulle komme med den gamle leksen om at dette er tildeling av rettigheter bare til samer, bør man tenke seg nøye om. En konkret oppfølging av anbefalingen fra NIM om en lovfesting av sjøsamenes rettigheter, vil også sikre de grunnleggende sjøfiskerettighetene for alle i de samme områdene. I den forbindelse minner jeg om at Høyesterett 9.3.18 slo fast følgende prinsipp:

Det er ikke til hinder for anerkjennelse av samenes rettslige stilling, at rettighetene også kommer personer med en annen etnisk bakgrunn til gode. (HR-2018-456-P, sak nr. 20177860, pkt. 86.)

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse