Annonse
Regjeringen prioriterer å bygge opp en base på Evenes som blir godt beskyttet. Det gir oss økt evne til luftoperasjoner i nordområdene – en nødvendig og langsiktig satsning i en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer uoversiktlig. Foto: Forsvaret

Regjeringen satser i Ofoten

Forsvarets kontinuerlige bidrag til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og situasjonsforståelse er et viktig element i regjeringens samlede nordområdepolitikk.

Regjeringen har de siste årene satt et helt nødvendig søkelys på forsvarsevnen. Vi har staket ut en ny kurs for Forsvaret og legger opp til en historisk økning av forsvarsbudsjettet. Den nye langtidsplanen bekrefter og forsterker Ofoten som en viktig region for Forsvaret. Her ligger verksteder, lagre og forsyningsanlegg for å understøtte landmilitær virksomhet. Ofoten er selve inngangsporten til Hærens kjerneområder i Troms og er av avgjørende betydning for Forsvaret i nord. Det omfattende nærværet skaper allerede operative og logistiske gevinster gjennom kraftsamling i denne regionen, og det skal vi bygge videre på. Det er blant annet derfor vi har besluttet å samle de maritime patruljeflyene og NATOs kampflyberedskap på en oppgradert og godt beskyttet base på Evenes. Denne satsningen på forsvarsevnen i nord har stor betydning for Norge og NATO, og er tilpasset et nytt trusselbilde. 

Regjeringen prioriterer å bygge opp en base på Evenes som blir godt beskyttet. Det gir oss økt evne til luftoperasjoner i nordområdene – en nødvendig og langsiktig satsning i en tid der den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer uoversiktlig. Antallet forsvarspersonell på Evenes vil øke fra et fåtall til omlag 500 ansatte og 300 vernepliktige soldater. Her vil det være kampfly og maritime patruljefly, luftvern og baseforsvar. I tillegg har forsvarssektoren i dag over 700 ansatte i Ofoten-regionen, inkludert Harstad, Ramsund og Bjerkvik. Etableringen på Evenes innebærer dermed nær en dobling av forsvarsektorens tilstedeværelse. Samtidig har det som skjer på Evenes positive ringvirkninger for hele regionen. Det vil komme mange muligheter for regionalt næringsliv med hele apparatet som skal på plass rundt oppbyggingen av Evenes. Vi er opptatt av at det søkes gode løsninger for å etablere godt samarbeid med lokalsamfunnene om endringene som vil komme.

Tirsdag besøker jeg Forsvarets «Øvelse Vedlikehold» som foregår på Bjerkvik Tekniske Verksted. Øvelsen er en del av et stort og svært viktig arbeid for å reparere Forsvarets “grunnmur”, og handler om å få det materiellet vi har i Forsvaret til å fungere. Det styrker beredskapen vår og bidrar til å gjenreise forsvarsevnen. Vi tar nå igjen et etterslep på vedlikehold og reservedeler som har bygget seg opp i Forsvaret over mange år. På “Øvelse Vedlikehold” disse ukene, er det Hærens og Heimevernets materiell som gjøres beredskapslagre. Dette materiellet er ikke i daglig bruk, og mye av det har ikke vært ute av lagre og haller på årevis. Gjennom øvelsen kraftsamler Forsvaret forsynings- og vedlikeholdsressursene sine. Regjeringen har satt av hele 2,5 milliarder kroner i langtidsplanen til materiellvedlikehold, kjøp av reservedeler og beredskapsbeholdninger. Vi har tatt på oss en flerårig forpliktelse, og dette arbeidet vil også bli prioritert i de kommende budsjettene. Slik styrker vi tilgjengeligheten og utholdenheten, og dermed bedres beredskapen også i et langt perspektiv.

Ofoten er et område som er av stor betydning for å ta imot allierte styrker i en krise. Regionen har flere havner som er viktige for Forsvaret. Ramsund er en sentral logistikkbase for maritime operasjoner i nordområdene. Basen, som er Marinens base i nord, har i dag høyere aktivitet enn på mange år på grunn av økt seiling og styrket operativ evne i Sjøforsvaret.

I dag blir det også signert en strategisk beredskapsavtale om bruk av Narvik havn i fred, krise og krig. Avtalen gir Forsvaret og allierte styrker tilgang på kaianlegg med betydelig laste- og lossekapasitet. Slike avtaler med sivile er viktige for oss. Narvik havn er valgt av Forsvaret som strategisk partner på grunn av sin beliggenhet i Ofoten-regionen. Havnen ligger sentralt til med gode kommunikasjonslinjer til Hærens kjerneområde i Indre Troms, og har avgjørende nærhet til Evenes. Personell fra Narvik havn vil øve og trene sammen med Forsvaret, og den første store testen for samarbeidet vil bli under NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018.

Forsvarets kontinuerlige bidrag til suverenitetshevdelse, myndighetsutøvelse og situasjonsforståelse er et viktig element i regjeringens samlede nordområdepolitikk. Forsvarets kapasiteter, tilstedeværelse og løpende aktivitet utgjør en sentral del av samfunnets samlede beredskaps- og krisehåndteringsevne, særlig i nord.

For regjeringen er Ofoten-regionen et hovedsatsingsområde i nord – og aktiviteten vil øke forsvarsevnen, styrke Forsvarets fotavtrykk i nord og skape positive ringvirkninger for beboere og næringsliv.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse