Annonse
Det nye Helsehuset i Tromsø ble åpnet i august i fjor. Foto: Helsehuset Tromsø

Regnskap, økonomi og kommunehelse

De mange tusen ansatte har all grunn til å være stolt over velferdstjenestene de gir befolkninga i Tromsø.

Vi har igangsatt bygging av helse- og omsorgsbygg i Tromsø kommune for nærmere 2 milliarder kroner de siste to årene. Utbygginga vil fortsette i årene fremover. Det er ingen fagområder i kommunens virksomhet hvor det investeres så mye. Dette har vært helt nødvendig både for å gi forsvarlig helse- og omsorgstjenester til befolkninga, men også for å få bedre styring og samsvar mellom vedtatte driftsbudsjett og pengebruk. Otium, helsehuset, barneboliger på Gimle er noe av dette.

På pressekonferanse 15. februar la administrasjonssjef Britt Elin Steinveg i Tromsø kommune frem regnskapet for 2017. Regnskapet ble samtidig lagt ut på kommunens nettside. Det viste et positivt netto driftsresultat på 67 millioner kr, og disposisjonsfondet var økt til 202 millioner kr. Disposisjonsfondet var tomt da vi overtok etter at Høyre, Venstre og Frp styrt Tromsø i 4 år. De aller fleste aktivitetene i Tromsø kommune drives i samsvar med eller bedre enn vedtatte budsjett. To områder peker seg ut med store negative budsjettavvik; brann&redning med -14% (7 mill kr) og helse&omsorg med -9% (104 mill kr).

Normalt mangler det ikke kraftfulle og negative kommentarer fra media og den politiske opposisjonen om kommuneøkonomien og regnskap når regnskapet legges fram. Men denne gangen har det vært fullstendig taust. Regnskapet var positivt og det viser at Tromsø kommune drives på en god måte. De mange tusen ansatte har all grunn til å være stolt over velferdstjenestene de gir befolkninga i Tromsø. Gjennom stadig nye statlige forpliktelser for kommunene i helse- og omsorgssektoren, ikke minst gjennom samhandlingsreformen, er den statlige underfinansieringa et stadig økende problem for hele kommunenorge.

I tillegg til de svært store investeringene som gjøres i helse- og omsorgsbygg er det et omfattende arbeid i gang på samme fagfeltet å gjøre drifta ute i tjenesten enda bedre enn idag. Kommunestyret behandlet 31. januar “ Gjennomgang av ASSS rapport – Helse og omsorg – En analyse av forskjeller mellom Tromsø, Drammen og Kristiansand”. Rapporten viste at Tromsø kommune bruker 23% mer på området enn de to andre byene. Nå har neppe hverken Drammen eller Kristiandsand den perfekte helse og omsorgstjenesten, men det er likevel av interesse å se om det er noe å lære av andre. Det som likevel var det mest overraskende ved rapporten var å se hvordan ressursbruken fordeler seg for helse- og omsorgssektoren i Tromsø kommune. Hele 40% av kostnadene for hele helse- og omsorgssektoren går til hjemmetjensten for pasienter/brukere under 66 år! Størstedelen av dette for aldersgruppen 0-49 år. Det er altså ikke eldreomsorgen som er “det store pengesluket”. Unge med stor fysisk og psykisk funksjonshemming har krav på forsvarlig helsehjelp, men mange bor i bolig som ikke er tilpassa behovene, og som medfører store kostnader for kommunen. Barne- og ungdomsboliger i grupper både for avlastning og som permanente boliger er svært viktige tiltak.

Et annet viktig poeng i ASSS-analysen var at tildeling av timebaserte tjenester ikke er knytta til budsjettvedtak. Tildelingskontoret har på et knapt tiår vokst fra 10-12 til godt over 40 ansatte. En omlegging av tildelingskontorets oppgaver er nødvendig. Det er også behov for at vedtak gjøres nærmere pasient/bruker slik at fagfolkene som jobber ute i hjemmetjenesten har den nødvendige fleksibiliteteten for å tilpasse tjenestenivået til pasienten/brukeren. Omlegging av tildelingskontoret og dets oppgaver er en prosess som selvsagt skal gjennomføres i tråd med hovedavtalen og kommunens vedtatte arbeidsgiverpolitikk. Når Nordlys på lederplass mandag 26.februar tar sterkt til orde for å beholde tildelingskontoret slik det er i dag, kan man saktens undre seg over hvilken agenda redaktøren i Nordlys har. Tillitsreformen er nettopp å ta den faglige kompetansen de ansatte i helse- og omsorgstjenesten på alvor. De ansatte og deres tillitsvalgte skal og må ha stor medvirkning i omstillingsprosessene dersom de skal bli vellykka, og for at Tromsø kommune også i fremtida skal gi god og allsidig helsehjelp til sine innbyggere.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse