Det ligger mange muligheter i reindriften, skriver tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen. Foto: NTB Scanpix

Reindriften har store muligheter

I folkeskolens norgeshistorie på 1950-tallet ble vi lært at Norge ble befolket fra sør etter hvert som isen trakk seg tilbake. Nå er alternative fakta blitt populært og nyere arkeologiske utgravninger forteller oss en annen historie.

Reindriften er i positiv utvikling, og det er mye å glede seg over.

At aller først ble Finnmarkskysten befolket ved at Østens veidefolk krysset tundraen i Sibir og førte med seg reinflokkene til Norge.  
De eldste skriftlige beskrivelsene av samer i europeisk historie er gjort av den romerske historieskriveren Tacitus for nesten 2000 år siden. Vikinghøvdingen Ottar fortalte Kong Alfred at han hadde 600 rein.

Fornorskningsperioden er en skamplett og urett som både HM kong Olav og kong Harald har beklaget, senest da sistnevnte åpnet Sametinget i 1997. Han understreket at den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer.

Den 6. februar feiret vi 100-årsjubileum for Samefolkets dag. Flagget vaier på mange offentlige bygninger bredved det norske.
ILO-konvensjon nr. 169 er en vidtgående og omfattende folkerettslig bindende konvensjon. Den omhandler aspekter ved urfolks liv, tospråklig utdanning, sedvanerett, miljø, land- og eiendomsrett, rett til å bli konsultert og å delta i beslutningsprosesser.
FNs erklæring om urfolksrettigheter har overnasjonal gyldighet i tråd med øvrige erklæringer fra FN.

Reinbeiteloven slår fast at både reineierne, grunneierne og Stortinget har plikt til å sikre at arealene, både i og utenfor det samiske reinbeiteområdet, forblir reindriftens viktigste ressursgrunnlag. Stortinget har vedtatt at reindriften skal bevares som et viktig grunnlag for samisk kultur og samfunnsliv.

I dag er reinkjøtt og andre reinprodukter sterkt etterspurt samtidig som antall rein etter hvert er blitt så høyt at det medfører betydelige nedbeiting og miljøskader. Myndighetene har ambisjoner om å redusere antall rein, noe som har vist seg meget krevende å få til.
I tillegg har svenske reindriftsutøvere betydelige beiterettigheter i Bardu og Målselv, hvilket ble nedfelt i den såkalte Lappekodisillen fra 1751. Avtalen er utgått på dato og Bardu kommune står maktesløs som plan- og bygningsmyndighet, mens reindriftsutøverne i Indre Troms føler seg fortrengt fra sine tradisjonelle beiteområder. Skiftende regjeringer har ikke maktet å få kontroll med at svenskene tar seg til rette.

Reindrift er en liten næring, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning for økonomi, sysselsetting og kultur. Det er et nasjonalt mål å sørge for en økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift.

Det er 250.000 tamrein i Norge, hvorav 180.000 i Finnmark. På landsbasis slaktes 33 % av vårflokken, dvs omtrent 85.000 rein årlig. Med en gjennomsnittsvekt på 22,5 kilo, gir dette et slaktekvantum på 1900 tonn som omsettes via ca 20 registrerte slakterier i Norge.
De produksjonsbaserte inntektene øker i reindrifta. I 2015 var reineiernes inntekter fra salg av kjøtt og biprodukter 338 mill kr, en økning på 58 millioner siden 2013. Reindriften er i positiv utvikling, og det er mye å glede seg over. Men fortsatt er inntekten per årsverk lav. I underkant av 3 000 personer er tilknyttet samisk reindrift.

Reindrift har potensial til økt verdiskaping langt utover dagens nivå. Det er betydelige muligheter knyttet til videreforedling av reinkjøtt og biprodukter fra rein, reiseliv og formidling av reindriftssamisk kultur og levesett.

Mat av rein smaker godt, og reindriften har et unikt utgangspunkt og mange fortrinn før økt verdiskaping. Etterspørselen etter reinsdyrkjøtt er god og fortsatt økende. Stadig nye produkter utvikles med ulik bearbeidingsgrad. Dette gir høyere inntekter for produsentene. Det gjøres nå mye spennende og godt arbeid innen bearbeiding og markedsføring som også gir bedre inntekter for alle i næringen.

Innovasjon Norge har et utviklingsprogram for reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Målet er mer verdiskaping i produksjon, kommersialisering og salg av reinkjøtt og biprodukter. Og det skjer mye positivt. Hjerttind Rein AS ved Andsvatnet i Sørreisa reklamerer med at reinkjøttet deres har smaken av naturen og samisk kultur. Godt er det i alle fall på tallerkenen! Finnmark Rein AS selger «Rein biff» og «Rein indrefilet» under slagordet «Ekte natur. Ekte smak».

Og fortsatt er tradisjonell samisk bidos, tørkakjøtt og reinskav populær og god spise, ja rett og slett en rein nytelse!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse