Annonse
Et annet spørsmål er hva som skjer om det står en reinflokk i veien, som ikke er redd for biler, når det kommer utrykningskjøretøy?

Reinsdyrsplager på Kvaløya

Reinsdyr i hager, innkjørsler og på veien er et problem. Jeg kan jeg vanskelig se for meg at det ville vært aksept for å la en sauebonde forvalte saueflokken sin på Kvaløya på en tilvarende måte som reineier forvalter sin reinflokk.

Jeg har stor respekt for reindriftsnæringen, dog mener jeg det synes som om hensynet til reineier skal gå foran hensynet til så mange, og jeg tror dette vil sverte næringen som helhet.

På idylliske Kvaløya i Tromsø kan den skuelystne få oppleve reinsdyr på nært hold. De flotte dyrene går langs veien og er til stor fornøyelse for turistene i Tromsø som ofte stopper og tar bilder av dyrene.

Dog hender det at reinsdyrene også skaper en del frustrasjon når dyrene hindrer trafikken, når de beiter i hager, blomsterbed og på gravlunder, eller når de legger fra seg ekskrementer på lekeplassen eller på trappa utenfor boliger.

 

Det synes som reineier har alle rettigheter på sin side. Dog, etter noen søk på lovdata.no, fant jeg at; Lov om reindrift (reindriftsloven) ser ut til å gi noen juridiske begrensninger av driften. Nå skal det bemerkes at jeg er legmann og ikke har noen juridisk bakgrunn, og at alle mine fortolkninger av reindriftsloven som jeg i denne artikkelen referer til derfor kan være feilaktige, men jeg velger likevel å prøve meg:

Jf. Reindriftsloven § 1 heter det at driften av rein skal være til gagn for både reineier og samfunnet for øvrig. Når rein er til hinder for trafikken, ødelegger hager og etterlater ekskrementer like utenfor inngangsdøren må det kunne sies at driften ikke er til gang for samfunnet for øvrig, med andre ord brudd på reindriftsloven § 1.

I henhold til § 8 heter det at reindrift ikke skal skje utenfor samisk reinbeiteområde, samt at dersom det likevel gis tillatelse for reindrift utenfor samiske beiteområder, så bør driftsområdene være slik at det ikke kommer i konflikter med nærliggende områder.

 

Reinen beiter over hele Kvaløya. Hvorvidt hele Kvaløya er et ”samisk reinbeiteområde” kan diskuteres, men jeg er av den oppfatning at alt areal på Norges femte største øy ikke er samisk reinbeiteområde. I tillegg vil jeg våge meg å hevde at bilister og enkelte grunneiere- og boligeiere på Kvaløya har interesser som kommer i konflikt med beite av reinsdyr slik det foregår i dag. Med andre ord kan reindriften på Kvaløya også være i konflikt med reindriftsloven § 8.

Reindriftsloven § 28 slår fast at reinen skal holdes under tilsyn på en slik måte at den så vidt mulig hindres fra å volde skade, eller komme utenfor lovlig reinbeiteområde. Ettersom reinen skader både hage og etterlater ekskrementer rundt boliger, samt beiter på tomt til huseier (som på ingen måte kan anses som reinbeiteområde), bryter reindriften på Kvaløya også med reindriftsloven $ 28.

 

I tillegg til at reindriften på Kvaløya, slik den er i dag, kan være i konflikt med det juridiske, er det også en rekke andre problemer med driften. I tillegg til frustrasjon av reinsdyr som beiter i hage og blomsterbed må boligeiere som ønsker å pynte i hagen selv ta kostnadene som reinen påfører boligeier som får hagen ødelagt av reinsdyr. Med allerede lange køer på Kvaløya er reinsdyrene også til frustrasjon for bilister når de hindrer trafikken. Et annet spørsmål er hva som skjer om det står en reinflokk i veien, som ikke er redd for biler, når det kommer utrykningskjøretøy? I tillegg reagerer en sto andel hunder på reinsdyrene. Av instinkt vil hundene bjeffe på rein og, om mulig, jage rein. Skulle hundeeier være så uheldig at hunden er løs/river seg løs og jager reinsdyr, så vil reineier kunne skyte hunden eller kreve at den avlives. Det er derimot ikke anledning å skyte reinen om den spiser opp hagen din.

 

Det er også et spørsmål hvorvidt det er god dyrevelferd å la reinen beite fritt over hele Kvaløya. Undertegnede har selv, og har sett andre, jage reinsdyr vekk fra innkjørsel, hage og bort fra veien. Nå er jeg hverken veterinær eller psykolog, men ser for meg at det er uheldig for reinen å bli jaget rundt hele dagen, og anser på dette grunnlaget at reindriften på Kvaløya strider mot god dyrevelferd.

Det er mange konfliktreduserende tiltak som er mulig å gjøre. Eksempelvis kan alle boligeiere sette opp et gjerde og port til innkjørselen som forhindrer rein å komme inn i hage/innkjørsel. Et annet tiltak er å bygge gjerder langs riksvei 862 som hindrer rein i å komme i veibanen. Et tredje alternativ er at reineier gjerder inn beiteområder i utmark på Kvaløya og gjeter flokken sin i utmark, vekk fra boligområder og trafikk. Et fjerde alternativ er å sette en stopper for reindrift på Kvaløya.

 

Uansett hvilket tiltak som gjøres, mener jeg at såfremt det skal være tillatt med reindrift på Kvaløya, er det mest rettferdige er at den som har ansvaret for reinsdyrene, altså reineier, er den som må besørge de konfliktdempende tiltakene. Til sammenligning er det ofte gjerder i utmark på beiteområder til sau, og jeg kan jeg vanskelig se for meg at det ville vært aksept for å la en sauebonde forvalte saueflokken sin på Kvaløya på en tilvarende måte som reineier forvalter sin reinflokk.

Dessverre synes det som Tromsø kommune og Politiet ikke bryr seg hvorvidt reindriften bryter med juridiske rammer eller strider mot beboernes interesser. Jeg har stor respekt for reindriftsnæringen, dog mener jeg det er synes som om hensynet til reineier skal gå foran hensynet til så mange, og jeg tror dette vil sverte næringen som helhet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse