Annonse
Det vil være av alminnelig interesse om ledelsen i Norske Kveners Forbund gjorde kjent sitt syn på det fremlagte lovforslaget om konsultasjonsplikt. Det blir nemlig aldri likeverd og fred om samepolitikken skal føres på en måte hvor det begås urett mot de andre minoritetene og majoriteten, skriver Karl-Wilhelm Sirkka.

Respekt og respekt, fru Blom

Vi er venner, ikke fiender og vi står “vennskapelig sammen i solidaritet og respekt for hverandre», skriver lederne i Norske Samers Riksforbund (NSR) og lederne i Norske Kveners Forbund (NKF) i en overraskende fellesuttalelse publisert på Nord Norsk debatt 28. januar. 

«Vi erkjenner og respekterer at våre organisasjoner og gruppene de representerer kan ha ulike oppfatninger og meninger om flere saker. Dette felles utspillet er heller ikke et forsøk på å viske ut ulikheter».  For ulikheter finnes, - i forståelsen av begrepene språk og kultur hvis da ikke NKF-ledelsen er i gang med et sporskifte når det gjelder begrepet kultur. På 90-tallet endret NSR sin satsing på språk og kultur til satsing på politisk makterobring.  

NKF er en av tre organisasjoner her i landet som ivaretar kvenenes/norskfinnenes interesser. Hvordan ser de to andre organisasjonene på NKFs strategiske samarbeide med NSR?

Stiller NKF seg solidarisk bak kravet fra NSR om at personer som definerer seg som samer i henhold til sameloven, fortsatt skal ha permanente politiske særfordeler, også vis á vis kvener/norskfinner?

Spørsmålene er relevante. Samene og kvenene/norskfinnene er som kjent, nasjonale minoriteter. Men under behandlingen i 1988-89 av ILO-konvensjon 169 fikk samelands-tenkerne ledet av NSR, den politiske ledelsen i landet, også i UD, med på å gi den samiske minoritet politisk status som urfolk: Kvenene er innvandrere og ikke urfolk, sa NSR. «Vi er like lite og like mye urfolk som samene», parerte Bjørnar Seppola.  Han er leder av Kvenlandsforbundet; en organisasjon for kvener og finner i Finland, Sverige og Norge.

Statusen som urfolk utløste politiske, økonomiske og finansielle særordninger til en etnisk gruppe norske statsborgere. Lovverk som skiller på etnisitet ble utviklet, vedtatt og gradvis ble det politisk-administrative byggverket nordenfjells til et etnopolitisk parallellsamfunn under utvikling, avdekket. På bekostning av folkevalgte organer og i strid med det demokra-tiske prinsipp om likeverd, - og dermed også på bekostning av norskfinner og kvener.

For den andelen av norske statsborgere som er knyttet til en bestemt etnisitet, blir det altså etablert egne politiske strukturer og forvaltningsmessige systemer og rutiner på utsiden av den etablerte samfunnsnormen og orden. Her skal det gjelde egne lover og regler for en minoritet som plasserer seg selv utenfor storsamfunnet, men som samtidig har rikspoliti-kernes fullmakt til, i lukkede rom, å håndtere saker som angår hele befolkningen, inklusive kvener og norskfinner.  Hva er NKF-ledelsens syn på denne praksis og utvikling?

I et leserinnlegg i Nordlys på Nord Norsk Debatt den 10. november 2007 tegner Bjørnar Seppola det historiske bakteppet for politikkutvikling som i nord hadde vært preget av utmattende forskjellsbehandling av innbyggerne på etnisk grunnlag:

Dette var historien. Er NKFs ledelse komfortabel med den etniske- og avstamningspolitiske oppblomstring som faktisk for tiden skjer her i landet, regissert og frontet av NSR?

Vil NKF avgi høringsuttalelse til lovproposisjonen om plikt for statsapparatet, fylker og kommuner til å konsultere Sametinget og «samiske interesser» i saker som kan berøre samiske interesser? NSR ble konsultert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) under arbeidet med proposisjonen. Den ble sendt Sametinget som eneste høringsinstans, til godkjenning og deretter oversendt Stortinget.

Det vil være av alminnelig interesse om ledelsen i NKF gjorde kjent sitt syn på det fremlagte lovforslaget om konsultasjonsplikt. Det blir nemlig aldri likeverd og fred om samepolitikken skal føres på en måte hvor det begås urett mot de andre minoritetene og majoriteten. 

Av fellesuttalelsen til NSR og NKF fremgår det at de «sto sammen om å få på plass en sannhetskommisjon på Stortinget for å granske fornorskningen av samer og kvener/-norsk-finner» og urett begått mot disse to minoritetsgruppene. Det var NSR i Sametinget og Samisk kirkeråd som lanserte forslaget om en sannhetskommisjon for samene. Kvenene og norskfinnene kom med, etter forslag fra SV’s Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø.

Kommisjonen skal ifølge mandatet legge frem forslag til tiltak for større likeverd mellom majoritetsbefolkningen, samer og kvener/norskfinner. Dette innebærer at kommisjonens arbeide også må fange opp den urett som daglig begås mot den kvenske/norskfinske minoriteten og majoritetsbefolkningen som følge av ratifiseringen av ILO-konvensjon 169 i 1990, vedtaket om Finnmarksloven og innføringen av konsultasjonsordningen i 2006.

Det er fremmet forslag om at det sametingspolitiske utviklingsarbeidet i regjeringskontorene stilles i bero, til Stortinget har behandlet og tatt stilling til Sannhetskommisjonens rapport. Hvordan stiller ledelsene i NKF og NSR seg til et slikt forslag?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse