Annonse
Fôr til sultende rein fraktes ut på vidda med helikopter. (Foto: Erik Brenli, iFinnmark)

Ros til FeFo

I ekstraordinært styremøte 6. april vedtok FeFo-styret å bevilge to millioner kroner for å avhjelpe den krevende situasjonen reindrifta i Finnmark befinner seg i. Bakgrunnen for vedtaket, som et stort flertall av styret sto bak, er den pågående beitekrisa der store snømengder har gjort det vanskelig for reinen å finne føde. Snømengdene, som mange av oss har fått oppleve den siste måneden med flerfoldige timer med snøskuffe og kanskje vond rygg som resultat, er for reinen og reineierne langt mer krevende enn en kink i ryggen.

Det usedvanlig store snøfallet denne vinteren har medført at reinen får vansker med å grave seg ned til mose og lav, og dermed står i fare for å avmagres og til slutt avlide. For reineierne innebærer snømengdene et betydelig merarbeid gjennom utstrakt ekstra fôring. Både innkjøp av fôr og frakt ut til beiteområdene på vidda medfører dessuten ekstraordinære kostnader. Dette tærer hardt på økonomien til mange reineiere, på toppen av andre driftsmessige ulemper og problemer snømengdene og en lang vinter medfører.

Et nærmest unisont finnmarksk samfunn, anført av sametingspresidenten og de fleste ordførere i det nye storfylket Troms og Finnmark, har stilt seg solidarisk bak reindrifta og krevd at myndigheten må tre støttende til for næringa. I statsråd 3. april ble nødropet fra nord bønnhørt av landbruksministeren og regjeringa, som bevilget 20 millioner kroner til kriseberedskapsfondet for reindriftsnæringa.

Noen dager senere tok også FeFo grep. FeFo-midlene skal ifølge styrevedtaket brukes til nødvendige tiltak som ikke dekkes av de statlige ordningene. Tildeling av midlene skal skje i samråd med Norske reindriftssamers landsforbund (NRL) og skal gå til omsøkte formål fra siidaer og reinbeitedistrikter hjemmehørende i Finnmark. På lederplass roste avis Ságat nylig regjeringen for dens bevilgning til reindriftas. Også FeFo-styret fortjener ros for sin bevilgning. Selv om den ikke er like stor som regjeringens, er den forholdsmessig sett er fullt på høyde med det sentrale myndigheter har bevilgning.

Samtidig er ikke FeFos bevilgning en mild gave til en kriserammet reindrift, men derimot en del av FeFos mandat som forvalter av grunn og naturressurser i Finnmark. For Finnmarkslovens formålsparagraf slår fast at FeFo i alminnelighet skal forvalte sitt lodd; det vil si grunn og naturressurser i Finnmark, til beste for innbyggerne her, og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv.

I en situasjon som den som nå preger vidda er viktigheten av at dette mandatet følges opp, større enn noen gang. Det bør heller ikke være tvil om at en bevilgning som dette faller inn under begrepet «allmennyttige formål» slik det heter i Finnmarksloven § 15 og at det dermed formelt sett har de nødvendige lovhjemler. Forpliktelsen til å støtte reindriften i en vanskelig situasjon kan også forankres i at reindriftsutøverne utgjør den største enkeltgruppen av brukere og rettighetshavere som lever av beiteressursene på Finnmarkseiendommens grunn, og kanskje endatil er blant de fremtidige sameierne til deler av grunnen i Finnmark.

Disse forpliktelsene innebærer imidlertid på ingen måte at FeFo ikke fortjener ros og honnør for vedtaket fattet mandag før påske.

At et av FeFo-styremedlemmene faktisk fremmet motforslag og deretter stemte i mot å gi støtte til reindriften i en vanskelig tid, gir imidlertid betydelig grunn for undring. Vedkommende styremedlem kan verken ha fått med seg reindriftens sentrale posisjon som bruker og rettighetshaver til Finnmarkseiendommens grunn, reindriftens sentrale plass i samisk og finnmarksk kultur og næringsliv, eller Finnmarksloven og dens forarbeider.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse