Annonse
Illustrasjonsfoto: Colourbox. Foto: Colourbox.

Rovviltnemndene må vekk!

Rovviltnemndene i Norge er i dag styrt av egeninteresse, og ikke av folk som ønsker det beste for naturen, dyrene eller fellesskapet.

Om rovviltnemndene og forvaltningen, hentet fra Miljødirektoratets sider.

I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. Fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør region 4. For hver region er det opprettet en rovviltnemnd, bestående av politikere fra Fylkestingene.

Innenfor hver av de åtte forvaltningsregionene har Miljødirektoratet plukket ut ett fylkesmannsembete som er sekretariat for den enkelte rovviltnemnd. Sekretariatet skal drifte rovviltnemnden og ha en faglig rådgivingsfunksjon overfor denne.

Rovdyr og beitedyr er en av de vanskeligste utfordringene for forvaltningen. Med politiske vedtak om levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i Norge, samtidig som det skal drives bærekraftig beitedrift i utmarka, er rovviltskader på sau og rein ikke til å unngå. Rovvilt er på grunn av dette et felt med mange sterke og motstridende meninger i befolkningen.

Det er ikke åpnet for ordinær jakt på kongeørn og de fire store rovdyrene i Norge. Dette er truede arter som har streng beskyttelse etter nasjonale lover og den internasjonale Bernkonvensjonen.

Felling av rovvilt skal være unntak og kan kun tillates hvis:

bestandens overlevelse ikke trues av fellingen

det ikke finnes noen annen tilfredsstillende løsning

En eventuell felling skal ha til hensikt å avverge skade eller på annen måte ivareta offentlige interesser av vesentlig betydning.

Disse vilkårene er hjemlet i naturmangfoldloven, etter rovviltforskriften.

Skadefelling brukes for å forebygge skader. I akutte situasjoner kan dette også brukes til å forhindre mulige skader på tamdyr eller å stanse pågående skade. Skadefelling skal kun brukes mot enkelte individer og innenfor avgrensede områder.

Miljødirektoratet og Fylkesmannen behandler søknader og gir tillatelse til skadefelling, etter gitte kriterier. De kan også beslutte skadefelling etter egen vurdering. Kommunale skadefellingslag utfører de fleste skadefellinger.

Miljødirektoratet kan gjennomføre ekstraordinære uttak. For eksempel hiuttak av jerv eller skadefelling av bjørn om våren.

Så står det skrevet, og det ser byråkratisk ut. Realiteten er en styggere sak. Ca 80 % av rovviltnemndene består av medlemmer av partier som er rovdyrmotstandere. Sp, Ap, Krf, Frp… spesielt Sp er gjengangere hos rovviltnemndene. Flere av medlemmene har personlige interesser pga. sauenæring eller/og elgjakt, skogeiere eller andre økonomiske interesser som gjerne ser at rovdyr forsvinner fra norsk natur, slik at de kan tjene penger i fred. På denne måten bedrives det en rovdyrfiendtlig forvaltning og ergo utrydningspolitikk. Rovviltnemndene fungerer IKKE slik de skal når det eneste de makter å klekke ut er å skyte, skyte, skyte. Sauebøndene blir sjelden pålagt andre tiltak enn oftere tilsyn, noe som er nytteløst for bønder som må ha andre jobber utenom og som nekter å søke om økonomisk støtte til rovdyrsikre gjerder, gjetere eller andre tiltak. På toppen av dette, er sauebesetningen i Norge alt for stor (jfr Norturas prognoser og flerårige bønn om å kutte ned på antallet, og alle tonnene med overskuddskjøtt ved utgangen av hvert bidige år) og likevel deles det fremdeles ut nye konsesjoner til å starte med sau.

Det siste fra rovviltnemdene østpå er å kreve at hele Letjennnareviret skal skytes ut. Hva lærte de av forrige nedskyting innenfor ulvesonen? Det vil alltid komme nye ulver inn i et revir når det er utryddet. Alltid. Dette er ulver som ikke har plaget noen, verken mennesker eller ulv, og likevel kreves de drept og fjernet. Dette usmakelige stuntet kommer i kjølvannet av flere fellingstillatelser på bjørn i år (som bare hadde tatt en sau), streifulver som ble skutt uten å sjekke for viktige gener (slik det er bestemt fra Miljødirektoratet) og de årlige hiuttakene hvor jervebarn blir røsket ut av trygge hi i nasjonalparker bare for å møte et nakkeskudd. Gaupa har også lidd store tap, til tross for at bestandsmålet (noe så idiotisk) ikke er nådd i de fleste regioner – og gaupejakt er en usmakelighet i seg selv.

I sin helhet fungerer ikke sauenæringa i Norge overhode, men det får bli en annen signeringskampanje. Nå handler det om å få vekk de skadelige rovviltnemndene med lokale, personlige interesser. Dette er bukken-og-havresekken hvor de får god hjelp av fylkesmenn med samme innstilling, som deler ut fellingstillatelser muntlig over telefon en fredag kveld, og hvor klager på samme fellingstillatelser tar flere uker å få behandlet – og selv om klagen får medhold, er dyret for lengst skutt… uten at det får konsekvenser for fylkesmannen som godkjente fellingstillatelsen.

Vi kan ikke ha det slik.
Tekst i kampanjen:
Rovviltnemndene i Norge er i dag styrt av egeninteresse, og ikke av folk som ønsker det beste for naturen, dyrene eller fellesskapet. De fleste medlemmer i rovviltnemndene tilhører politiske partier som er imot rovdyr, og overstyrer med sine egeninteresser om det er av økonomisk eller politisk/personlig agenda og egne jaktinteresser. Måten rovviltnemndene opererer på i dag er med på å øke konfliktnivået mellom motstandere og tilhengere, men mest horribelt er det at de deltar i den langsomme utrydningen av rødlistede arter i Norge, og mest belastet er ulven. Rovviltnemndene viser ingen interesse for andre løsninger enn å drepe i etterkant, heller enn å sikre beitedyrene i forkant av beiteslipp til tross for at det i flere år har vært tilbud om å søke tilskudd til preventive tiltak, for alle som er medlemmer av et beitelag. Vi som signerer dette oppropet mener at rovviltnemndene i Norge må legges ned i sin helhet.

Underskriftene vil bli levert Den Norske Regjering, og Klima- og Miljødepartementet v/Ola Elvestuen.

Signer og del den vilt rundt, legg i kommentarfelt i grupper, på nettaviser i artikler som handler om rovdyrforvaltning, sauenæring, utrydningspolitikk og hvor du måtte finne det naturlig å legge den igjen med oppfordring til andre om å signere og dele.

https://www.change.org/p/den-norske-regjering-legg-ned-rovviltnemndene-i-norge

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse