Annonse
Dialog er viktig, derfor vil Fiskeridirektoratet invitere både fiskerne- og oppdretternes organisasjoner til et møte der vi får drøftet situasjonen, skriver fiskeridirektør Liv Holmefjord om konflikten som har oppstått rundt oppdrett og rekedød. Foto: Ola Solvang / Scanpix

Sameksistens krever dialog

Når følelsene får råde, mister vi mulighetene til å sette premissene basert på fakta.

Sameksistens i kystsonen er kanskje en av våre store utfordringer framover. Som nasjon må vi være i stand til å foreta gode avveininger mellom fiskeri, havbruk og annen aktivitet som hører havet til. Er vi ikke gode her så kan vi gå glipp av de mulighetene havet gir oss.

Det snakkes mye om miljøeffekten av medikamentell badebehandling mot lakselus. Brønnbåtnæringen har fått søkelyset på seg etter ulovlig dumping. Fiskerne rapporterer om nedgang i rekefangstene.

Fiskeridirektoratet tar bekymringene til fiskerne på største alvor. Det gjør inntrykk at rekefiskere melder om at næringsgrunnlaget deres er i ferd med å forsvinne. Samtidig liker jeg ikke at debatten polariseres. Jeg mener at debatten bør preges av fakta og ikke følelser. Det er behov for mer kunnskap, spesielt om hvilke effekter utslipp har på økosystemet og lokale bestander.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har foreslått å midlertidig stramme inn regelverket rundt badebehandling mot lakselus når et oppdrettsanlegg eller en brønnbåt ligger i, eller i nærheten av rekefelt og gytefelt for torsk. Behandling må foregå i brønnbåt. I tillegg må brønnbåten gå fra anlegget når behandlingsvannet skal slippes.

Dette er et viktig forslag, som vi i Fiskeridirektoratet er positive til. Det er en klok føre-var-tilnærming siden vi ikke vet nok om miljøeffekten. Direktoratet ønsker også å be om at regelverket utvides slik at vi får hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd.

Trenger mer forskning

Fiskeridirektoratet kan ikke på bakgrunn av dagens kunnskap konkludere at en nedgang i rekefangsten skyldes oppdrettsnæringen. Det vi vet er at bildet er sammensatt; årsakssammenhengene er ikke klare.

Forslaget fra NFD er midlertidig fordi det trengs mer forskning – mer fakta. Fiskeridirektoratet har bestilt kunnskap fra Havforskningsinstituttet og også bedt de se på konkrete saker der det har blitt observert krill- og rekedød. Annen forskning pågår også, og resultatene – når de foreligger – må danne et grunnlag for et regelverk som sikrer bærekraft og forutsigbare rammer for næringene på kysten.

Samfunnsansvar

Oppdrettsnæringen er pålagt å gjøre en rekke miljømessige vurderinger, og jeg forutsetter at disse etterleves. Oppdretterne har også et selvstendig ansvar som samfunnsaktører. Myndighetene har ikke monopol på en føre-var-tilnærming.

Fiskeridirektoratet har ansvar for å drive tilsyn med havbruksnæringen. Vi har utarbeidet en veileder for brønnbåtnæringen om hvordan de best skal forholde seg til regelverket. Neste trinn er å gjøre det samme for oppdretterne. Vi driver et risikobasert tilsyn. Det betyr at vi må vurdere hvilke risikoområder vi skal prioritere i vårt tilsyn. Men ut fra det vi vet i dag vil vi fokusere enda mer på problemstillingene rundt behandlingsmetoder for avlusing i vårt operative tilsyn framover. 

Sameksistens

I Kvænangen i Nord-Troms er det rapporter om amper stemning mellom de lokale fiskerne og oppdretterne. Vi er ikke tjent med økende konfliktnivå og konfrontasjoner mellom næringsaktører. Når følelsene får råde, mister vi mulighetene til å sette premissene basert på fakta.

I Finnmark er bildet et helt annet. Øst-Finnmark Kystfiskarlag har invitert til dialogmøte mellom fiskere og havbruksnæringen. Møtet har fått navnet «Torsk og laks - hånd i hånd». Der skal man ta opp utfordringer som forurensning, brukskollisjon på fiskefeltene, areal for oppdrett, minkende bestand av kysttorsk og manglende samarbeid mellom aktørene i Varangerfjorden. Slike initiativ skaper grobunn for sameksistens.

Dialog er viktig, derfor vil Fiskeridirektoratet invitere både fiskerne- og oppdretternes organisasjoner til et møte der vi får drøftet situasjonen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse