Annonse
Hvor mange ganger har vi ikke hørt at representanter for Samelandsbevegelsen har uttalt at «Finnmark er samenes land». Vi for vår del svermer i stedet for formuleringen «Finnmark er også samenes land», skriver EDL-leder Jarl Hellesvik. Foto: Jan Helmer Olsen / Sametinget

«Sameland for samene»

Nils Thomas Utsi skriver i et debattinnlegg den 9.7.19 i «Nordnorsk debatt» blant annet at «…urfolksområdene i Norge må identifiseres og avgrenses geografisk som samenes eierområder

Det er kanskje de som tror at Utsi sitt synspunkt om at det er samene som er de egentlige eierne av land, vann og resurser  i «Sapmi», ikke er representativ  inne Samelandsbevegelsen. Utsi sitt syn representerer imidlertid de lange linjene innen denne bevegelsen og har en betydelig oppslutning.

 Noen eksempler på dette.

  1. Allerede Elsa Laula Renberg(1877-1931) som var leder av verdens første samepolitiske forening, fremmet kravet om samisk eiendomsrett til land og vann over dyrkingsgrensen.
  2. De finske samepolitiske organisasjonene «Sami Litto»,«Saamelaisasian komiteaan» og «Lapin Sivistysseura» fremmet omkring 1950 en samepolitisk motivert plan hvor det blant annet het at «Statlig mark skal kun gis til samer innenfor visse områder som skal omfatte Enare, Utsjok og Enontekiö og deler av Kittilä og Sodankylä.» Disse organisasjonene utgjorde kjernen i det som senere ble til Samerådet.
  3. Under forarbeidene til finnmarksloven som ble vedtatt  i 2005, krevde Sametinget, med NSR ved makta, at det skulle lovfestes at samene har eiendomsretten til utmarka i Finnmark.
  4. I «Rovaniemierklæringen» som ble vedtatt av Samerådet i 2008, kan man lese blant annet dette: «Gjennom bruk av sitt tradisjonelle hjemland fra uminnelige tider har samefolket opparbeidet eierskap og bruksrett til landet og naturressursene». (Samerådet består av de fleste toneangivende, samepolitiske foreningene i Norge, Sverige, Finland og Russland. Fra Norge er NSR, NRL og SFF medlemmer. )
  5. I Samerådets Tråanteerklæring  fra 2017, kan en lese at «Sapmi er det land og vann som samene har eiet og besittet…
  6. På juridisk fakultet ved UiT læres studentene opp i at «Som de første beboerne i det nordlige Norge, er det ikke unaturlig at samene hevder eiendomsrett til grunnen i deler av Sameland..»( Fra boka «Samerett 2. utgave» s. 232)
  7. «Sameland for samene ! ». Dette kampropet pleier sametingsrepresentantene å avslutte «Sapmisangen» med. Den synger de i fellesskap, når de møtes på Sametingets plenumsmøter.

Utsi hevder at «EDL ønsker i bunn og grunn å assimilere også resten av samene». Påstanden er selvsagt det reneste sludder. EDL sin plattform og målsetning er en ganske annen.

Slik vi forstår innholdet i menneskerettighetskonvensjoner og i den norske Grunnloven, er forutsetningen for at diskriminering skal kunne anvendes, den at det finnes påviselige forskjeller som anses som uønskede. Vi forstår det også slik at både menneskerettighetskonvensjoner og Grunnloven påbyr at de diskriminerende ordninger som måtte bli innført, skal avvikles når målet med disse ordningene er nådd. Det finnes ingen dokumentasjon på at samene, de som i varierende grad er av samisk avstamming eller de som er innmeldt i Sametingets valgmanntall, ikke er på samme nivå som den øvrige befolkningen i Norge på det økonomiske, kulturelle, teknologiske eller politiske området.

Det er kun når det kan dokumenteres at slike forskjeller finnes at det er saklig grunnlag for lovfestet diskriminering på etnisk eller avstammingsrelatert grunnlag. Når slik dokumentasjon ikke er forelagt, faller det saklige grunnlaget for positiv diskriminering av samene bort.

Og avslutningsvis: Hvor mange ganger har vi ikke hørt at representanter for Samelandsbevegelsen har uttalt at «Finnmark er samenes land». Vi for vår del svermer i stedet for formuleringen «Finnmark er også samenes land».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse