Annonse
Ved å ratifisere ILO 169 har den norske stat akseptert at samene er urfolk, og samtidig forpliktet seg til å følge konvensjonen overfor samene. At EDL-herrene Hellesvik og Sirka ikke aksepter beslutningene fra den utøvende statsmakt – eller for den saksskyld fra den lovgivende og dømmende statsmakt, får være deres sak, skriver Øyvind Ravna. (Illustrasjon: Colourbox)

Samene som urfolk – en følge av feil oversettelse av ILO 169?

Brødtekstbilder: 
Selv om en avisartikkel neppe er noen rettskilde, gir denne fra Trondhjems Adresseavis i 1913 en troverdig samtidsskildring fra hvordan deler av samefolket oppfattet sin situasjon og tilhørighet tidlig på 1900-tallet.

«Samene er ikke urfolk i Norge». Dette mantraet gjentas til det kjedsommelige fra EDL-lederne Jarl Hellesvik og Karl W. Sirkka i så vel leserinnlegg som i deres mer omfattende bokskriverier. Videre, i følge de to EDL-herrene, har urfolksbegrepet i norsk sammenheng oppstått som følge av en uriktig oversettelse av ILO-konvensjon nr. 169 da Norge ratifiserte konvensjonen i 1990, m.a.o. forholdsvis nylig. I dette ligger det ifølge Hellesvik og hans bok «Samer og samepolitikk» også forklaringen til at samene på feilaktig vis er urfolk i Norge.

Sammen med påstander om feilaktig oversettelse og dertil tilsnikelser fra slue «samelandsideologer», anfører Hellesvik i nevnte skrift at ILO-169 ikke gjelder for «integrerte mennesker» og at «Samene ikke kom først til Norge», noe EDL-aktivistenes støttespillere vet å bejuble i Nordlys’ kommentarfelter.

Betegnelsen urfolk er neppe avgjørende for samenes status i Norge, og om Hellesvik og Sirkka sover bedre med begrepene «opprinnelige folk» eller «innfødte» så gjerne for meg. Som Hellesvik og Sirka vet, er det sentrale for samenes posisjon som urfolk i Norge at de

«er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet tilhører, på det tidspunkt da erobring eller kolonisering fant sted eller de nåværende statsgrenser ble fastlagt og som, uavhengig av sin rettslige stilling, har beholdt noen eller alle av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner», jf. ILO 169 art. 1 (1) b (i autoritativ tekst her).

Det også en forutsetning at folket utgjør en ikke-dominerende del av samfunnet, med andre ord en minoritet politisk, etnisk og kulturelt sett. Dette framgår med tydelighet av definisjonen til spesialrapportør José Martinez Cobo som danner den grunnlag for nevnte bestemmelse i ILO 169.

Ved å ratifisere ILO 169 har den norske stat akseptert at samene er urfolk, og samtidig forpliktet seg til å følge konvensjonen overfor samene. At EDL-herrene Hellesvik og Sirka ikke aksepter beslutningene fra den utøvende statsmakt – eller for den saksskyld fra den lovgivende og dømmende statsmakt, får være deres sak. – Og da bør de si det rett ut framfor å hevde at konvensjonsteksten er feil oversatt, ikke omfatter «integrerte mennesker» eller at høyesterettsjustitiarius har skrevet et uriktig sammendrag av Selbu-dommen for å føre regjeringen bak lyset [!], slik det er påstått av Hellesvik i boka Samer og samepolitikk.

Dette er ikke ment å være kunnskapsformidling for Hellesvik og Sirkka og deres likesinnede, da det er prøvd en rekke ganger, og hvor erfaringen er at det overfor dem har liten hensikt å vise til kunnskap forankret i lover, regler, litteratur eller hva Stortinget eller domstolene har avgjort og bestemt. Det har også liten hensikt å drøfte samenes tilstedeværelse på Nordkalotten i eldre tid, og i den grad noen ønsker mer kunnskap om det, kan det vises til denne informative kronikken av Steinar Pedersen.

At urfolksbegrepet er av ny dato, frembrakt av en feilaktig oversettelse av ILO-konvensjon nr. 169, finner jeg imidlertid grunn til å stoppe ved. Selv om en avisartikkel neppe er noen rettskilde, gir det en troverdig samtidsskildring fra hvordan deler av samefolket oppfattet sin situasjon og tilhørighet tidlig på 1900-tallet. I Trondhjems Adresseavis nr. 43 for 13. februar 1913, refereres det fra «Et større lappemøte […] paa Namsos». På møtet, som var en forløpet til samelandsmøtet i 1917, var folk fra «Hedemarkens amt, Trondhjemsamterne og Nordlands amt» samlet. Til stede var også øvrigheten, representert ved reindriftsinspektør Nissen og lappefogd Brede.

I avisreferatet fra møtet kan man lese at formannen i Nordre amts lappeforening John Eliassen åpnet med å trekke frem de hindringer var lagt i veien for «den lappiske nation» i Norge, hvoretter han rettet «en kraftig, ærbødig og alvorlig henstilling til regjeringen om ialfald litt lettelse i de tunge kaar som lapperne levet under». Etter foredraget var det diskusjon. Her kan vi merke oss at Adresseavisens journalist skrev at:

«Et stadig tilbakevendende moment var eiendommelig nok at de [lappene] betragtet sig som landets urindvaanere og hadde berettiget krav paa rettigheter».

Videre pekte journalisten på at:

«da reindriftsinspektør Nissen i et udmerket foredag bad dem se bort fra sine formentlige historiske rettigheter, vilde de ikke være helt med paa denne tanke».

Avisreferatet er på ingen måte noe «bevis» for at samene er urfolk i Norge. Men den viser at samene i Hedmark, Trøndelag og Nordland den gang ikke bare betraktet seg som urinnvånere i nord, men som «landets urinnvånere». Forøvrig synliggjør artikkelen med all tydelighet at urfolks- eller urinnvånerbegrepet ikke er et resultat av en uriktig oversettelse av ILO-konvensjon nr. 169.

Til slutt kan det pekes på at Norges Høyesterett, i en dom fra 1862 (omtalt her på s. 195), hvor en godseier på Helgeland hadde anmeldt to samer for å ha tatt bjørketrær til skiemner og never til gammetekke, frifant samene og uttalte at «Lapperne [er] de opprinnelige Beboere af Landet». Det tilsa at «man maa opretholde og beskytte den Brugsret, som hine selv efter Okkupationen fra de [indvandrede norske Eiendomsbesiddere] ere vedblevne at udøve over den tidligere herreløse Grund».

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse