Annonse
For at samepolitikken skal følge med i tiden, er det viktig å få innspill fra allmennheten. Også de kritiske stemmene skal høres. Men kritikken bør handle om innhold, og ikke spore av i påstander om hvorvidt samene er urfolk, skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Samene er urfolk - punktum.

... jeg kunne ønske jeg slapp å skrive dette innlegget. Det burde være unødvendig.

Det er uheldig at vi må bruke tid, ressurser og spalteplass på å gjenta dette enkle faktum: Samene er urfolk. Altså: Samene - er - urfolk.

Vi har mange viktige og interessante diskusjoner i samepolitikken. Da er det dumt å bruke kreftene på å diskutere det som allerede er slått fast.

En opplyst debatt om samepolitikken

Som sameminister følger jeg mange debatter om samepolitikken i nordnorske aviser. I disse debattene er det mye inspirasjon å hente til utviklingen av regjeringens samepolitikk. Mange engasjerer seg i samepolitikken – og det er bra.

Men dessverre dukker det stadig opp usannheter og misforståelser om samenes status og det grunnlaget politikken er bygget på. Et eksempel er nettopp påstander om at samene i Norge egentlig ikke er urfolk. I Nordlys 17. juni løfter Runar Myrnes Balto denne diskusjonen, og oppfordrer regjeringen til å imøtegå “fake news” om samene.

Det kan jeg gjøre. Men jeg kunne ønske jeg slapp å skrive dette innlegget. Det burde være unødvendig. For over 20 år siden tok kong Harald et oppgjør med fornorskningspolitikken og åpnet Sametinget med ordene “den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer”.

Samene er urfolk i Norge. Det er slått fast gjennom folkeretten, gjennom uttalelser og utredninger fra offentlige utvalg, og av Stortinget, regjeringen og av Høyesterett.

Hva sier folkeretten?

I 1990 ratifiserte Norge, som første land i verden, ILO-konvensjonen nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Ved ratifikasjonen vedtok Stortinget at for Norges del gjelder konvensjonen for samene.

Konvensjonen definerer urfolk som ”folk i selvstendige stater som er ansett som opprinnelige fordi de nedstammer fra de folk som bebodde landet eller en geografisk region som landet tilhører, på det tidspunkt da erobring eller kolonisering fant sted eller de nåværende statsgrenser ble fastlagt og som, uavhengig av sin rettslige stilling, har beholdt noen eller alle av sine egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.”

I ILO-konvensjon slås det fast at det sentrale er om samene har en tilknytning til et bestemt område fra før nåværende statsgrenser ble etablert. For å avgjøre dette er det dermed relevant å se på hva som har skjedd siden 1600/1700-tallet og fram til i dag.

Høyesterett har flere ganger uttalt at samene har status som urfolk i Norge, både i Selbusaken fra 2001 og senest i Nessebydommen fra 2018.

Samenes urfolksrettigheter

I Grunnloven er det slått fast at nordmenn og samer er likeverdige. Som urfolk har samene stort sett de samme rettighetene som nordmenn. I tillegg har de noen særskilte rettigheter som hovedsakelig er tilstede for å reparere de skadene tidligere tiders politikk har påført dem. Retten til å bruke samiske språk i møte med det offentlige og rett til opplæring i og på samisk er blant de viktigste rettighetene til samene. I tillegg er det noen spesifikke rettigheter knyttet til reindriften, som i Norge tradisjonelt har vært forbeholdt samer.

Befolkningen i Finnmark har særskilte rettigheter etter Finnmarksloven, som blant annet skal sikre grunnlaget for samisk kultur. Denne loven sikrer også den ikke-samiske befolkningens rettigheter i Finnmark.

Interessante diskusjoner i samepolitikken

Et godt offentlig ordskifte er avgjørende for at politikk skal være aktuell og fremoverrettet. For at samepolitikken skal følge med i tiden, er det viktig å få innspill fra allmennheten. Også de kritiske stemmene skal høres. Men kritikken bør handle om innhold, og ikke spore av i påstander om hvorvidt samene er urfolk.

Forrige uke la regjeringen fram en melding til Stortinget med utfordringer for samepolitikken framover. Jeg håper meldingen blir lest, kritisert og fylt ut av aktive kommentatorer – og at samepolitikken generelt fortsetter å diskuteres.

Men jeg håper også at jeg ikke igjen trenger å lese en kronikk som trekker samenes urfolksstatus i tvil. Så for foreløpig siste gang; Samene er urfolk.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse