Annonse
Sametingsråd Mariann Wollmann Magga gir i dette innlegget en gjennomgang av de viktigste sakene Sametinget har jobbet med under det sittende sametingsrådet. Foto: Sametinget

Samepolitikk i praksis

Vi mener at mange samer er berørt av disse tiltakene direkte eller indirekte i sin hverdag.

Noen hevder at Sametinget fjerner seg fra folket, og at det ikke betyr noe hva Sametinget gjør. Vel – akkurat der er jeg uenig! Jeg mener at Sametinget har stor betydning for det samiske folk. Ikke alle har like mye å gjøre med Sametinget, eller ser resultat av Sametingets arbeid i den livsfasen de er i. For Sametinget arbeider kontinuerlig for å oppfylle grunnlovens § 108 intensjon,  “slik at den en samiske folkegruppa kan tryggje og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv.”

Dette sametingsrådet har hatt kort virketid, men fått gjort mye med de felles prioriteringene som er i samarbeidsplattformen.

Jeg skal nevne noen av sakene som har vært særlig viktig:

Det har i løpet av 2017 vært den største økninga i innskriving i valgmanntallet. Vi mener dette er en følge av vårt fokus på mangfoldet i Sapmi, og at alle samer er likeverdige. Arbeidet med å få registrert samisk som språk i Folkeregisteret, har vært høyt prioritert og det er nå oppnådd enighet med Finansdepartementet. Dette vil kunne danne grunnlag for kommunenes samfunnsplanlegging, og være forberedt på å gi samisk barnehagetilbud og samiskundervisning til elever på et tidlig stadium.

Sametingsrådet mener dette også gir grunnlag for automatisk å få rett til å stemme ved Sametingsvalg.

Vi har fått gjennomslag for å synliggjøre samisk språk og kultur i en felles læreplan. Samisk barnehagetilbud tas nå inn i rammeplanen og ivaretar barnas samiskspråklige bakgrunn og samisk kulturforståelse, 

Vi har startet opp samtaler med flere kommuner for å få flere samarbeidsavtaler for økt samhandling. Vi har startet arbeid med revisjon av samarbeidsavtale med Innovasjon Norge, slik at vi i større grad kan samhandle om prioriteringer og viktige prinsipper for å få flere gründere og etablerte bedrifter til å bli mer lønnsom og ha lengre levetid, i samiske områder. Sametinget ønsker å se hvordan IN har jobbet for å få til en raskere saksbehandling, slik at gode prosjekter kan realiseres raskt.

Målet for Sametinget er å være “kunderettet” finansiør. Vi har også igangsatt forarbeider for en ny næringsmelding.

Sametingsrådet har fremholdt prinsippene som ligger i folkerettslige og menneskerettslige standarder, både i Nussirsaken og i Fosensaken, Vi har hatt møter med de samiske partene i begge saker. Sametingsrådet har tatt SRU-II opp i konsultasjoner om Reindriftsmeldinga, arbeidet mot innføring av Fjell-loven, og for anerkjennelse av rettigheter for samer som bor utenfor Finnmark. Vi har bevilget støtte til rettslige avklaringer om sjølaksefisket og oppfølging av fiskerettigheter. 

Ä’vv Skoltesamisk museum er åpnet, og vi har innledet samtaler med museet om språktiltak og videre utvikling. Dette må gjøres i takt med museets prioriteringer, og det vil være viktig å få igangsatt et selvstendig prosjekt i 2017. Det er også startet et arbeid med å få et nytt bygg til Saviomuseet.

Sametingsrådet har arbeidet for å få dialog med rovviltmyndighetene om de store tapstallene i rein- og sauenæringa. Vi har kommet med gode innspill til endring i rovviltpolitikken, og fremmet sak til plenum om strategivalg.

Sametingsrådet har krevd og fått møte med statsråd Helgesen om den økende forekomst av ørn, og hvordan dette påvirker økonomi, hverdag og psykisk helse i den samiske reindriftsbefolkninga. Sametingsrådet har bidratt til å få reversert den varsla endringa i erstatningsordninga for tamrein drept av freda rovvilt.

Bistått samiske rettighetshavere i å få tatt opp prinsippielle saker til Høyesterett

Sametingsrådet har fått frem et bedre kunnskapsgrunnlag for bygging av nytt bygg til Beaivváš, og som også regjeringen nå vil “vurdere”.

Sametingsrådet har innført en ny retorikk når det gjelder prioritering av ulike kulturinstitusjoner byggbehov ved å ikke akseptere prioritering av enkeltbygg, men fremme et helhetlig behov for det samiske samfunn. Vi krever kulturløft for samisk kultur og institusjoner.

Sametingsrådet har innvilget betydelige beløp til fiskeri – både mottak og båter har fått støtte. Målet er at det skal være mulig for kyst- og fjordfiskere å kunne leve av fiskeriene. Jordbruket har fått støtte til utvikling og moderisering. Vi har hatt tett dialog med reindriftsnæringa i de store politiske sakene.

Sametingsrådet har støttet kulturnæringsbedrifter både gjennom tilrettelegging av utviklingsprogrammet Dahttu, og direkte støtte. Vi har deltatt aktivt i fremming av kulturnæringer knyttet til primærnæringene.

Sametingsrådet har arbeidet aktivt for å synliggjøre samisk kultur som del av reiseliv i Norge.

Vi har løftet frem de store utfordringene med at samiske kvinner har økt risiko for vold i nære relasjoner, både nasjonalt og til FN. Urfolkskvinner verden over opplever det samme, og det ligger store muligheter for internasjonalt samarbeid for å forebygge vold.

Vi vil også legge frem et notat om samisk ungdomspolitikk, blant annet hvordan Sametinget kan styrke Sametingets UngdomsPolitiske Utvalg (SUPU), både med hvordan de velges, mandat og økonomi.

Vi mener at mange samer er berørt av disse tiltakene direkte eller indirekte i sin hverdag. Sametinget skal fortsatt jobbe for og med det samiske folk!

Godt valg til dere alle!   

Jeg skal stemme på Arbeiderpartiet - ved begge valgene!

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse