Annonse
Sametinget kan komme i en posisjon hvor de vil kunne opptre som en overkikador overfor kommuner og fylkeskommuner i de aller fleste saker. En ny politisk orden vil bli innført nordenfjells, skriver Jarl Hellesvik. Foto: Sametinget 

Sametinget fikk vetorett

Vi er nå altså kommet dit hen at denne regjeringen har begynt å gi Sametinget eksklusiv vetotett når der gjelder spørsmålet om lovforslag skal bli fremmet eller ikke. Hva blir det neste?

I 2007 ble utredningen kalt “Den nye sameretten” (NOU 2007: 13) offentliggjort.  Her ble det foreslått å lovfeste plikt også for kommuner og fylkeskommuner å forhandle (“konsultere”) med Sametinget og samiske organisasjoner i forbindelse med utrednings og beslutningsprosesser som gjelder “samiske interesser”. Denne utredningen ble på vanlig måte sendt ut på høring i 2008.

Kommunal - og moderniseringsdepartementet (KMD) startet i 2011 hemmelige forhandlinger (“konsultasjoner”) med Sametinget og Norske Reindriftssamers landforbund om hva som skulle stå i et slikt lovforslag. Med dette startet en etnopolitisk, begrunnet forskjellsbehandlingen i denne saken.

Som et resultat av disse hemmelige forhandlingene er nå lovproposisjonen “Prop. 116 L (2017–2018)”  blitt oversendt Stortinget. Der kan en blant annet lese at : “Konsultasjonene ble avsluttet med at det ble oppnådd enighet mellom departementet og Sametinget i konsultasjonsmøte på politisk nivå 3. april 2018, med forbehold om at Sametingets plenum og regjeringen ville slutte seg til resultatet. (uthevet av meg) Et endelig utkast til proposisjon ble sendt Sametinget 11. mai 2018, og Sametinget ga sin tilslutning til lovforslaget i plenum 13. Juni 2018.”

KMD ga altså i lukkede forhandlinger Sametinget vetorett når det gjaldt spørsmålet om dette lovforslaget skulle bli fremmet av Regjeringen!

Sametinget fikk altså anledning til å komme med en høringsuttalelse til lovforslaget, og med avtale om eventuelt å kunne stoppe det. Dette skjedde samtidig som alle andre berørte parter nordenfjells ikke fikk anledning til å komme med egne høringsuttalelser! Dette er en uakseptabel forskjellsbehandling, med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

Vi er nå altså kommet dit hen at denne regjeringen har begynt å gi Sametinget eksklusiv vetotett når der gjelder spørsmålet om lovforslag skal bli fremmet eller ikke. Hva blir det neste?

Som sådan er regjeringens oppførsel symboltung. Blir lovforslaget vedtatt, vil de nordenfjells som er av samisk avstamming , få førsteretten til å påvirke utredere, forvaltere og beslutningstakere på alle nivåer. Dette ned til det aller minste underutvalg i en kommune. Så godt som all utredning, forvaltning og politikk vil bli etnifisert. To parallelle saksbehandlings- og beslutningsprosesser blir opprettet - en inklusiv som er åpen og for alle - og i tillegg en eksklusiv og lukket som er kun for de som er av samisk avstamming. Sametinget vil med dette komme i en posisjon hvor de vil kunne opptre som en overkikador ovenfor kommuner og fylkeskommuner i de aller fleste saker. En ny politisk orden vil bli innført nordenfjells om Stortinget vedtar lovforslaget. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse