Annonse
Sannhets- og forsoningskommisjonen skal «legge frem forslag til tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen». Derfor bør videre utvikling av Sametingets virksomhet stilles i berovtil kommisjonens rapport er behandlet av Stortinget, mener Karl-Wilhelm Sirkka. (Foto: Åse M. P. Pulk, Sametinget)

Sametinget og regjeringen bør vente på resultatet av Sannhets- og forsoningskommisjonen

Forskjellsbehandlingen av norske statsborgere med bakgrunn i etnisitet og avstamning, fortsetter og forsterkes. Dette blir det alt annet enn forsoning av.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har all grunn til å smile lurt hele veien tilbake til sametingsbygningen i Karasjok etter konsultasjoner med regjeringsapparatet.

Hun fikk Stortinget med på å nedsette en sannhets- og forsoningskommisjon i 2018 som skal granske urett begått mot samer, norskfinner og kvener. Da kommisjonen var kommet godt i gang med arbeidet, fikk Keskitalo regjeringen med på å trappe opp den såkalte samepolitikken.

Kommisjonen skal avlevere rapport i 2022. Kommisjonsmedlemmene kan like godt belage seg på å jobbe ut dette tiåret. De får nok å henge fingrene i, for ledelsen i styringspartiet Høyre har lovet at partiet «mot 2030 vil bidra til å videreutvikle Sametingets virksomhet»

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble opprettet av Stortinget i juni 2018 for å granske fornorskningspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.  Det fremgår av mandatet at kommisjonen skal foreslå «tiltak for videre forsoning».

Blant annet skal kommisjonen «legge frem forslag til tiltak som kan skape større likeverd mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen».

De såkalte samepolitiske tiltak som regjeringen har planlagt og iverksatt etter at kommisjonen begynte å virke, svekker en av bærebjelkene i den demokratiske idé, likeverdet. Regjeringen hjelper den etnopolitiske eliten, svikter demokratiet og majoritetsbefolkningen hvis behov og legitime interesser ikke blir hørt.  Mens kommisjonen gjennomfører granskninger i tråd med mandatet, dokumenterer jeg nedenfor at regjeringen bygger ut og sementerer ny urett overfor kvener, norskfinner og majoritetsbefolkningen.

Det er uomtvistelig. Forskjellsbehandlingen av norske statsborgere med bakgrunn i etnisitet og avstamning, fortsetter og forsterkes. Dette blir det alt annet enn forsoning av.

I 2018 ble boken «Sametinget. Institusjonalisering av nye samepolitikk» gitt ut. En av forfatterne er Torvald Falch, seniorrådgiver ved Sametinget i en årrekke. I boken belyses arbeidet med institusjonalisering av nye samepolitikk før 2018. Nedenfor viser jeg regjeringens kraftige opptrapping av denne institusjonaliseringen, etter at Stortinget opprettet sannhets- og forsoningskommisjonen. Slik svikter regjeringen og glemmer kommisjonen og Stortinget:

I 2019 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet fremmet og fått godkjent «Meld. St. 31 (2018-2019) Samisk språk, kultur og samfunnsliv» som omtales av statsråden som «en framoverskuende melding om samepolitikken». Det opplyses i meldingen at sametings-rådet/Norske Samers Riksforbund (NSR) er medforfatter av stortingsmeldingen!  

I 2019 har Kulturdepartementet fremmet og fått godkjent «Prop. 65L (2018-2019) Endringer i stedsnavnloven», også dette etter konsultasjoner med Sametinget: «Sametinget har i tillegg fått høve til å gi innspel til arbeidet med proposisjonen. I konsultasjonane har det blitt konstatert semje om omtale og dei tiltaka som direkte eller indirekte følgjer opp «NOU 2016: 18 Hjertespråket – Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk». Altså; klarsignal for fortsatt samifisering av geografien og etnokratisering av samfunnsstrukturen.

I 2019 utsetter Landbruks- og matdepartementet (LMD) iverksetting av endringer av for-målsparagrafen (her gis økologisk bærekraft førsteprioritert) i reindriftsloven. Statsråden bøyde av under konsultasjoner med sametingsrådet og Norske Reindriftssamers Landsfor-bund (NRL) og vil avvente forslag til endring av reindriftsloven som Sametingets samiske lovutvalg vil utrede, - med mandat bl.a selvstyre og lovfestet arealvern for samisk reindrift.

I 2019 gir Kunnskapsdepartementet Sametinget ansvaret for å utarbeide læreplaner i fagene samisk kultur og i samisk historie og samfunn. Med dette gir regjeringen det nordiske Samerådet i oppdrag å opplyse den oppvoksende slekt om Sápmis historie. Med omskrivning av historien og ny lovgivning endres samfunnsstrukturen.

To ganger hvert år møtes sametingspresidenten og statsråden for samiske saker for å bli enige om status i etnokratiseringen og plan for det videre arbeide med å institusjonalisere ny samepolitkk. Referatene fra disse konsultasjonsmøter viser at det etnopolitiske utviklings-arbeide i regjeringen omfatter langt mer enn det jeg beskriver ovenfor.

Jeg finner ikke referat fra junimøtet 2019 og januarmøtet 2020 på regjeringens hjemmeside. Jeg er dårlig til å lete – eller en glipp? «Det skal alltid føres protokoll fra konsultasjonsmøter, med mindre begge parter er enige om at dette ikke er nødvendig», heter det i Veileder for konsultasjoner, 23. juni 2006.

Partiene bør anmode regjeringen om å legge på vent alle planer for å videreutvikle Sametingets virksomhet – til Stortinget har behandlet og tatt stilling til anbefalingene fra sannhets- og forsoningskommisjonen.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse