Annonse
SAMETINGET: NSR-rådet fulgte ikke opp vedtaket i Sametingets plenum – det høyeste organet – de har ikke foretatt seg noe som helst med Mineralveilederen, skriver Mariann Wollmann Magga (Ap). Foto: Oddgeir Isaksen

Sametingets mineralpolitikk - hva er sant?

I valgkampen handler det om å stille seg i best mulig lys og gjøre seg lekre for velgerne. Likevel mener jeg at politikerne skal - og tjener på - å være etterrettelige - og det skulle dessuten bare mangle. Vanligvis er jeg mest opptatt av å få frem Arbeiderpartiets politikk, men denne gangen må jeg ta med hva NSR sier og hva de gjør. Må også velgerne vente nye tre år før NSR sier noe om hva innholdet i den nye mineralpolitikken skal være? NSR-rådet fulgte ikke opp vedtaket i Sametingets plenum – det høyeste organet – de har ikke foretatt seg noe som helst med Mineralveilederen.

Må også velgerne vente nye tre år før NSR sier noe om hva innholdet i den nye mineralpolitikken skal være?

Man kan jaggu stille seg spørsmål om hva som er fakta. Etter at NSR-rådet i sak etter sak har akseptert at sin gruppe stiller seg bak forslag fra Arbeiderpartiets sametingsgruppe og andre, har de også lagt sin politikk for neste periode nærmere Arbeiderpartiet. Jeg har lest programmene deres.  Det mener jeg er bra, at de faktisk endrer mening når de ser hva som er en bedre politikk.

Derfor fikk jeg kaffen i vranghalsen da jeg leste NSRs valgbrosjyre. Der er nemlig fremstillinga at deres eget arbeid har «ryddet opp» og endret mineralpolitikken «som var helt på villspor». Det   stemmer ikke med fakta. Her er fakta om Sametingets behandling av saker om gruvevirksomhet:

I 2014 behandlet Sametinget en sak om Mineralvirksomhet i samiske områder. Daværende sametingsråd fremmet forslag som i hovedtrekk gikk ut på å si nei til all gruvevirksomhet før mineralloven ble endret, skrote avtaler som var inngått mellom utbyggere og samiske næringsinteresser samt skrote Mineralveilederen som ble innført i 2010. Det var disse punktene som det var stor uenighet om, både hos AP og andre partier. Derfor tok AP initiativ til et alternativt forslag, som det ble et flertall for. NSR-rådet anbefalte da sin gruppe til å slutte seg til dette. Da det gikk opp for NSR at de stemte mot NSR-rådets forslag på disse viktige punktene, holdt forliket på å rakne. Likevel valgte NSR tilslutt å stå sammen med Arbeiderpartiet og det ble bred enighet. Det har vi god tradisjon for i prinsippielle saker.

Arbeiderpartiet fikk gjennomslag for at Mineralveilederen kunne revideres og vurderes i stedet for å skrotes.

I forslaget til kompromiss, utarbeidet av AP heter det: Sametinget ber sametingsrådet revidere Mineralveilederen og innarbeide de signalene Sametinget kommer med i denne saken. Forslag til revidert Mineralveileder må deretter ut på bred høring, slik at både involverte og berørte næringer og samfunn kan delta i utviklinga på dette feltet. Sametinget forutsetter videre å få det endelige forslaget til plenumsbehandling.

I samme sak holdt NSR hardt på arbeid med etiske retningslinjer for mineralindustri som et virkemiddel. Der har NSR-rådet gjort en god og viktig jobb, og skal ha ros for det.

I Nussirsaken har Arbeiderpartiet fastslått at internasjonal urfolksrett, ILO-konvensjonens artikkel 169 og FN-konvensjoner legger rammer for hva som kan tillates i urfolksområder. Det har vært og er vår rettesnor i inngrepssaker. Dersom et inngrep medfører at det materielle grunnlaget for en næring trues eller at det ikke er gitt fritt, forhåndsinformert samtykke, kan det ikke tillates. NSR har valgt å vektlegge miljømessige hensyn ved utslipp av gruveavfall i Repparfjord, og at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. I media bruker de derimot de samme begrepene som Arbeiderpartiet – rettigheter og konvensjoner. Det er helt klart viktig at miljøkrav settes og oppfylles, men hva som tillates og hva som ansees som samfunnsøkonomisk lønnsomt er en annen skål. Det har vi mange eksempler på.

Dette kan neppe sies å være en ny mineralpolitikk fra NSR. Både Arbeiderpartiet og andre partier forventet derfor at NSR skulle komme med forslag til ny mineralveileder.

Må også velgerne vente nye tre år før NSR sier noe om hva innholdet i den nye mineralpolitikken skal være? NSR-rådet fulgte ikke opp vedtaket i Sametingets plenum – det høyeste organet – de har ikke foretatt seg noe som helst med Mineralveilederen.

Derfor er det litt søkt av NSR å adressere Arbeiderpartiets gruvepolitikk som skillelinjen i dette valget. Arbeiderpartiet har skjerpet sitt program som følge av de ovennevnte saker, og det er jeg svært godt fornøyd med. Da er det bra om også NSR skjerper sin retorikk.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse